Publisert: 17. januar 2014.   Endret: 09. april 2019
network2

VIKTIG: Studien viser at sosiale nettverk har stor betydning også for tilliten til det profesjonelle hjelpeapparatet. (Foto: www.colourbox.com)

Sosiale nettverk er avgjørende!

Sosiale nettverk er avgjørende!

En studie fra Høgskolen i Hedmark bekrefter at nettverkskvaliteter i større grad burde inkluderes i de profesjonelle tjenestene.

I artikkelen " Social networks for mental health clients: Resources and solution" (Kogstad, Mönness & Sörensen, 2013), tar forfatterne utgangspunkt i den sterke dokumentasjonen man har på sosial støtte og sosiale nettverks forklaringskraft på trivsel og helse, spesielt for personer med psykiske lidelser. 850 medlemmer fra brukerorganisasjonen Mental Helse deltok i spørreundersøkelsen. Informantene hadde erfaringer fra alle deler av hjelpeapparatet.

Sosialt nettverk viktig!

Bakgrunnen for undersøkelsen var å etablere en økt forståelse av samspillet mellom sosiale nettverk og profesjonelle tjenester. Studiet supplerer tidligere forskning som viser viktigheten av sosial støtte og sosiale nettverk for personer med psykiske lidelser.
 

Datamaterialet viser at omtrent samtlige informanter rapporterer om gode, støttende sosiale nettverk. Nettverkene gir funksjoner og støtte som i mange tilfeller kan erstatte de profesjonelle tjenestene.

Tillit gir positive ringvirkninger

Videre ble det dokumentert en klar sammenheng mellom tillit til et sosialt nettverk og tillit til profesjonelle tjenester. Tillit kan skapes ved at profesjonelle og brukere møtes på mest mulig likeverdig basis. Forfatterne påpeker videre at profesjonelle hjelpere bør bistå personer med psykiske lidelser i å bygge egne sosiale nettverk. Dette vil igjen kunne gi tilgang til bedringsprosesser på lik linje med det fagfolkene kan tilby.

Les hele artikkelen her

Fortellinger fra andre posisjoner

"Social Networks for Mental Health Clients – Resources and Solution" er den del av Ragnfrid E. Kogstads avhandling "Fortellinger fra andre posisjoner – Med brukererfaring fra psykisk helsefeltet og en gyldig stemme i politikk og kunnskapsdannelse". Kogstad disputerte ved Universtitet i Oslo 28.september 2011.

Kommenter:

Mer om

samhandling behandling.i.psykisk.helsearbeid inkludering høgskolen.i.hedmark vitenskapelige.artikler nettverksarbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen