Publisert: 13. februar 2014.   Endret: 26. oktober 2016
depresjon - eldre

En av tre damer i alderen 75-89 år som mangler emosjonell støtte, er deprimerte. (Foto: www.colourbox.com)

Sosial støtte og depresjon i lys av kjønn og alder

Sosial støtte og depresjon i lys av kjønn og alder

En artikkel fra 2011 dokumenterer sammenheng mellom depresjon og graden av opplevd sosial støtte. Effekten av emosjonell og praktisk støtte er også forskjellig for kvinner og menn.

Artikkelen "Associatian between social support and depression in the general population: the HUNT study, a cross-sectional survey" (Grav, Hellzèn, Romild & Stordal, 2011) undersøker sammenhengen mellom opplevd sosial støtte og depresjon i den generelle befolkningen .

HUNT

Datamaterialet bygger på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) fra perioden 2006-2008. Tverrsnittsundersøkelsen tar utgangspunkt i 40659 menn og kvinner i alderen 20-89 år. Måleinstrumentet HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), opprinnelig designet for bruk blant pasienter i somatiske avdelinger, var blant verktøyene som ble brukt i HUNT-prosjektet.

Resultatene

Analyser av det store datamaterialet viser en sammenheng mellom opplevd sosial støtte og depresjon. Forekomst av depresjon blant personer som mangler emosjonell støtte ligger på 26%, mens forekomst av depresjon blant dem som mangler praktisk støtte ligger på 30,6%. De som mangler både emosjonell og praktisk støtte rapporterer den høyeste forekomst av depresjon med 35%. Til sammenligning indikerer HUNT-tallene at 10 % av den generelle befolkningen oppfyller kriteriene for en depresjon i løpet av et år.

Effekten av emosjonell og praktisk støtte er ulik hos kvinner og menn. Kvinner opplever mer fravær av emosjonell støtte jo eldre de blir, og i aldersgruppen 75-89 år er en av tre kvinner som opplever manglende emosjonell støtte deprimert. Tilsvarende ser mangel på praktisk støtte ut til å påvirke menn i større grad enn kvinner.

Les hele artikkelen her

HUNT
  • Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning.
  • Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser: HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08).
  • Undersøkelsene er gjennomført av HUNT forskningssenter, som er en del av Institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet ved NTNU.
  • HUNT forskningssenter er lokalisert i Levanger.

Kommenter:

Mer om

eldre.og.psykisk.helse vitenskapelige.artikler nord.universitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen