Publisert: 22. januar 2014.   Endret: 20. januar 2016
akuttambulante team

Langt ifra alle landets distriktspsykiatriske sentre hadde i 2010 etablert ambulante akutteam i tråd med stortingsvedtak. (Foto: www.colourbox.com)

Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre

Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre

En studie fra 2010 viser at de helsepolitiske målsettingene vedtatt rundt etableringen av ambulante akutteam, bare delvis var innfridd.

Artikkelen "Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre" (Karlsson, Borg & Sjølie, 2011), dokumenterer antallet ambulante akutteam i Norge per januar 2010, samt arbeidsmetodikken ved de etablerte teamene.

Stortingsvedtak

Bakgrunnen for studien var at Stortinget har vedtatt at alle landets distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal opprette ambulante akutteam for personer over 18 år innen 2008 (Helsedirektoratet, 2006). Hensikten er at teamene skal bidra til økt tilgjengelighet, rask hjelp og økt brukerinvolvering. 

Materialet er basert på en kartlegging, per telefon, av alle landets 76 distriktspsykiatriske sentre i januar 2010. Her etterspurte man blant annet hvorvidt det var etablert ambulante akutteam ved enheten og hvor fagpersonene møtte brukerne, samt rutiner for henholdsvis samarbeid med pårørende og henvisning. 

Manglende oppfølging

Ved inngangen til 2010 hadde 2/3 av landets distriktspsykiatriske sentre etablert ambulante akutteam. Ved undersøkelsestidspunktet var det altså 25 sentre som ikke hadde fulgt opp Stortingets vedtak. Forfatterne viser til manglende kunnskapsgrunnlag og effektstudier som mulige forklaringer på disse variasjonene i etablering. 

Det blir også påvist stor variasjon i de etablerte teamenes arbeidsmåter og profil. Studien viser at de fleste teamene kun jobber på dagtid, og at bare et fåtall har utvidet åpningstid til kveld og/eller helg. Et grunnleggende prinsipp ved ambulante akutteam er 24 timers tilgjengelighet i døgnet hele uken, tilsvarende gjeldende praksis i foregangslandene Finland og Storbritannia.

Godt over halvparten av de norske teamene har imidlertid bakvaktsordning utenom åpningstid.

Ulike rutiner

Funnene viser også at det er stor variasjon i hvorvidt teamene drar hjem til personer i krise, eller om brukerne selv må komme til teamene. Det vises til at valg av sted og tidspunkt for møtet kan være avgjørende for krisehåndteringen.

38 av teamene jobbet tett med pårørende, som er et av de helsepolitiske føringene for hvordan teamene skal jobbe. På oppfølgingsspørsmål om pårørende var tilstede under siste samtale, svarte hele 28 team nei. 

Les hele artikkelen her

 

Kilder:

Sosial- og Helsedirektoratet (2006): Du er kommet til rett sted. Ambulante akuttjenester ved distriktspsykiatriske sentre. Rapport 03/2006, IS-1358, Oslo.

"Du er kommet til rett sted..."
  • Sosial- og Helsedirektoratets rapport "Du er kommet til rett sted..." ble utgitt i 2006 med mål om å tydeliggjøre intensjonene med ambulante akuttjenester og å gi anbefalinger med hensyn til rammer, innhold og faglige krav til tjenesten.
  • Anbefalingene er veiledende ved etablering av ambulante akutteam og øvrige akuttjenester ved DPS. 
  • Anbefalingene bygger på tilgjengelig internasjonal kunnskap på feltet samt norske og engelske erfaringer og er utarbeidet i samarbeid mellom direktoratet, fagmiljøene og sentrale aktører.
Forskning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)på Psykiskhelsearbeid.no.

Senter for psykisk helse og rus er et av fire forskningssentre ved Fakultet for helsevitenskap ved HBV.

De ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning oppsøkende.team høgskolen.i.buskerud.og.vestfold kriser vitenskapelige.artikler ulykker.og.katastrofer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen