Publisert: 10. februar 2014
trist jente
BARNETS BESTE: Barn som opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt er avhengig av at voksne tar ansvar, slik at de får den hjelpen de trenger. (Ill.foto: www.colorbox.com)

Fagprosedyrer vedrørende vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn

Fagprosedyrer vedrørende vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn

Ved mistanke om at et barn utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt har ansatte innen psykisk helse plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten. Dette er regulert i flere lovverk.

Det ble i 2012 utarbeidet kunnskapsbaserte fagprosedyrer for at helsepersonell skal kunne kjenne igjen kliniske tegn og symptomer på vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Disse ble utviklet av Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer.

Fagprosedyrene ble inndelt i fysisk mishandling, psykisk mishandling, omsorgssvikt og seksuelle overgrep.

Fysisk mishandling av barn

Dette innebærer at en voksen person påfører et barn smerte, kroppslig skade eller sykdom. Her er tegn som kan vekke mistanke om mishandling:  

 • Skadeomfanget stemmer ikke med oppgitt hendelse
 • Ingen ulykke eller hendelse som kan gi skade blir oppgitt
 • Endring av forklaring eller ulik forklaring fra forskjellige personer
 • Oppgitt hendelse eller skade passer ikke med barnets utviklingsnivå
 • Det blir angitt at barnet ikke har klaget eller vist tegn på smerte eller ubehag
 • Oppsøker lege sent
 • Vær oppmerksom på dårlig allmenntilstand uten synlige tegn på skade

Les om kliniske tegn på mishandling og tiltak ved mistanke om fysisk mishandling her.

Psykisk mishandling av barn

Dette skjer når det er et gjentatt mønster av ødeleggende interaksjon mellom foreldre og barnet. Det formidles til barnet at det ikke er bra nok, ikke er elsket eller ønsket.

Skadelige foreldre- barn interaksjoner kan blant annet innebære:

 • Negative eller fiendtlige holdninger til barnet
 • Urealistiske forventinger til barnet
 • Bruk av barnet for å oppnå egne fordeler
 • Barnet får liten grad av sosial kontakt med andre
 • Barnet straffes for noe som har en naturlig eller medisinsk forklaring
 • Lite emosjonelt tilgjengelige foreldre
 • Barn som vitne til vold

Les om tegn hos barna, og tiltak ved bekymring for at et barn utsettes for psykisk mishandling her.

Omsorgssvikt

Dette omhandler manglende evne hos omsorgspersonene til å møte barnets basale fysiske, emosjonelle, psykiske og/ eller medisinske behov. Her er tegn som kan vekke mistanke om omsorgssvikt:

 • Barnet er preget av dårlig stell og pleie
 • Uegnet påkledning
 • Dårlig tannstatus
 • Dårlig, manglende eller feil ernæring
 • Manglende medisinsk oppfølging
 • Manglende tilsyn med barnet som resulterer i skader
 • Omsorgspersoner med rusvansker

Les mer om tegn som kan vekke mistanke, og tiltak ved bekymring for omsorgssvikt her.

Seksuelle overgrep mot barn

Innebefatter enhver aktivitet av seksuell karakter mellom voksne og barn. Dette omhandler både seksuelt krenkende atferd, seksuell handling og seksuell omgang.

Tegn som kan vekke mistanke om seksuelle overgrep mot barn:

 • Endringer i atferd eller sinnsstemning
 • Angst
 • Sinne
 • Konsentrasjonsvansker
 • Seksualisert atferd
 • Psykosomatiske plager
 • En kan se fysiske tegn, men i de fleste tilfeller etterlater ikke seksuelle overgrep fysiske spor eller forandringer

Tegn på overgrep kan variere ut fra barnets alder. Les mer om symptomer, reaksjoner og tiltak ved mistanke om seksuelle overgrep her.

 

 

 

 

 

BARNEVERNSLOVEN § 6-4
 • Offentlige myndigheter skal av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel.
 • Les hele lovteksten her.
HELSEPERSONELLOVEN § 33
 • Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker,
 • Les hele lovteksten her.

Kommenter:

Mer om

barn.og.unge vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner pårørende barn.som.pårørende verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen