Publisert: 31. mars 2014.   Endret: 13. juni 2017
kvinne som lager graf

BEDRE UTNYTTELSE: AFI påpeker at det er viktig å utnytte de statlig finansierte utviklingsmidlene, som tilskuddsordningen til psykologer i kommunen representerer. (Ill.foto:www.colourbox.com)

Psykologer i kommunene - er forankringen av stillingene god nok?

Psykologer i kommunene - er forankringen av stillingene god nok?

Vellykket bruk av psykologressursene og godt kommunalt samarbeid forutsetter tydelige ledere, med kapasitet og myndighet til å følge opp og avklare prinsipielle spørsmål, ifølge AFI.

Både Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Folkehelseinstituttet (FHI) og Sintef har evaluert Helsedirektoratets satsning på psykologer i kommunene. Ifølge sistnevnte oppga 90 prosent av psykologene å trives i stillingene sine. En del psykologer var imidlertid ikke udelt fornøyd med rammevilkårene, og opplevde at det ofte manglet god forankring i kommunenes planer. Litt under halvparten svarte at de hadde gode arbeidsforhold, som gjorde dem i stand til å gjøre jobben sin. 11 prosent oppga at dette ikke var tilfellet.

Manglende forankring

En del av kommunepsykologene opplevde at de manglet forankring i kommunens planer. Mindre enn en av tre mente stillingen var forankret i kommunens planarbeid, og 43 prosent oppga at stillingen bare delvis hadde slik forankring (Sintef 2013).

Mange av kommunene syntes å ha en klar, overordnet ide eller retning for hva en psykologstilling skulle brukes til, men stillingene syntes i mindre grad å være knyttet til en klart beskrevet rolle (AFI 2013). Rollen som psykolog i kommunen måtte i stor grad utvikles underveis. Denne utviklingen skjedde hovedsakelig i samspill med nærmeste overordnede og samarbeidspartnere i feltet, samt i samarbeid med kommunale lederressurser. Ifølge FHIs rapport oppga 71 prosent av psykologene at de selv var med på å utforme innholdet i stillingen sin.

Enkelte av modellene virket å ha en høy grad av formell organisering, gjerne opprettet før psykologen var ansatt (AFI 2013). Også i disse tilfellene ble imidlertid rollen i stor grad utformet i «forhandlinger» med omgivelsene.

Rollen utvikles underveis

37 prosent av psykologene formidlet i Sintefs evaluering at de ikke hadde arbeidsbeskrivelse eller stillingsinstruks. Psykologene opplevde behovet for klare stillingsinstrukser og forankring forskjellig. Flere gav uttrykk for at mangel på føringer kunne være problematisk, ifølge både FHI og Sintefs rapport. For stor faglig frihet og autonomi kunne for noen oppleves frustrerende, og flere av psykologene ønsket klarere stillingsinstruks og føringer (Sintef 2013).

For mange var det imidlertid et poeng å være aktivt med i utviklingen av sin rolle som psykolog i kommunen, og 71 prosent svarte at denne påvirkningsmuligheten var viktig eller svært viktig da de ble rekruttert til stillingen (Sintef 2013). En kan likevel spørre seg om dette gir et riktig bilde. Det er et stort gap mellom det å trå inn i en stilling uten stillingsinstruks, og det å være delaktig i utviklingen av egen rolle.

Samtidig trakk Sintef fram et annet sentralt moment. De poengterte at kommunene bør være mer bevisst på at unge, nyutdannede psykologer, med lite jobberfaring, kan trenge fastere rammer for stillingene enn en psykolog med lang ansiennitet.

Behov for bedre utnyttelse av midlene

Funnene i Sintefs rapport tyder på at det er behov for økt bevissthet og planlegging rundt hvordan psykologenes kompetanse utnyttes i den enkelte kommune. Dette gjelder blant annet hvor stor vekt som bør legges på hhv. folkehelserettet arbeid og en mer individfokusert behandlerrolle. FHI påpeker samtidig at organiseringen av psykologenes arbeid, og deres plassering i kommunehierarkiet, er av stor betydning for hvordan kommunene kan utnytte psykologenes spisskompetanse.

Ifølge AFI bør stillingene integreres i det kommunale planverket, og på øverste hold i kommunen. Dette synes særlig sentralt der innplasseringen av psykologen hadde en tydelig utviklingskarakter. For kommunens ledelse er det viktig å utnytte midlene fra tilskuddsordningen bedre, og det poengteres at en ikke må gå i den fella å tro at ekstra stillinger er det samme som at eksisterende utfordringer er løst.

Kilder:

Heggland, J.E., Gartner, K. og Mykletun, A. (2013) Kommunepsykologsatsingen i Norge i et folkehelseperspektiv. Folkehelseinstituttet.

Fossestøl, K og Skarpaas, I. (2013) Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten. Arbeidsforskningsinstituttet.

Ådnanes, M., Kaspersen, S., Husum, T. og Ose, S.O. (2013) Vurdering av Helsedirektoratets modellutprøving og tilskudd til psykologer i kommunene. SINTEF Teknologi og samfunn.

 

Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten
  • Helsedirektoratet etablerte i 2008 en tilskuddsordning hvor kommuner kunne søke om midler til å ansette psykolog i kommunen.
  • Tilskuddet skulle brukes til etablering av nye psykologstillinger i kommunehelsetjenesten innenfor rammen av en av fire ulike organisasjonsmodeller.
  • Artikkelen baserer seg på rapporter fra hhv. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Folkehelseinstituttet (FHI) og Sintef teknologi vedrørende satsningen på psykologer i kommunen.
Metode
  • Folkehelseinstituttets rapport baserte seg på strukturerte telefonintervju med 100 kommunepsykologer.
  • Arbeidsforskningsinstituttets brukte et tredelt design på studien, måloppnåelsesanalyser basert på kommunenes egne rapporteringer, nettbasert spørreundersøkelse av psykologer ansatt i kommunen, samt casestudie av åtte kommuner tilknyttet modellutprøvingen.
  • Sintef gjennomførte en spørreskjemaundersøkelse blant alle psykologer i kommunene, samt registerdata.

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid organisering.av.tjenester lavterskeltilbud evalueringer psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen