Publisert: 13. august 2014
Anna Helene Nordbø, leder kreative skrive- og malegrupper

KREATIV: En brukerundersøkelse ved et kommunalt brukerstyrt senter har vist at deltakerne var svært fornøyd med kreative tilnærminger i arbeid med egne livsproblemer. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen)

Kreative tilnærminger i arbeid med livsproblemer

Kreative tilnærminger i arbeid med livsproblemer

I denne artikkelen berører forfatterne spørsmålet: Hvordan kan vi forstå kreativ skriving og malings potensiale i selvhjelpsprosesser?

I artikkelen Jeg har funnet nye kilder i meg selv, publisert i Fontene Forskning, nr.1, 2014 tar artikkelforfatterne Anne Brita Thorød og Anna Helene Nordbø for seg en systematisk analyse av en brukerundersøkelse ved et kommunalt brukerstyrt senter, som organiserer og driver kreativ skriving og maling i grupper.

Spørsmål, svar og empiri

Analysens problemstilling er basert på hvordan man kan forstå kreativ skriving og malings potensiale i selvhjelpsprosesser. I selve datainnsamlingen ble det stilt skriftlige spørsmål til de som møtte i skrivegruppen ved senteret. Syv deltakere besvarte spørsmålene. Prosjektleder (gruppeledrens) er selv bruker av senteret og fullverdig medlem av både skrive- og malegruppen. Hennes egne erfaringer og beskrivelser av virksomheten ble også trukket inn som en del av empirien.

Skapende utfoldelse

Skriving og maling viser seg å være kreative aktiviteter som knytter deltakerne sammen. Noen bruker det skapende til å redefinere seg selv. En av deltakerne forteller:

Man kan være en annen gjennom ord, leke med personligheter, og faktisk finne seg selv, i allefall har det vært slik for meg, forteller en av deltakerne. (Sitat)

Aktiviteten i seg selv er noe deltakerne i utgangspunktet føler seg komfortabel med. Den blir et skritt på vei ut av ensomhet og inn i ei gruppe der man eksponerer seg for andre mennesker. Deltakelsen i skrive- og malingsgruppene byr på møter med nye mennesker og nye utfordringer. Sårbarheter avsløres, men en ny rolle og selvforståelse etableres gjennom formidling av tanker og følelser i tekst og bilder.

Trygghet og tilhørighet er medisin

Behovet for felleskap er grunnleggende for alle mennesker, og en av deltakerne i gruppen forteller at han/hun føler seg priviligert som får delta i det sosiale fellesskapet:

Dette stedet har gitt meg gode venner som selv har det vanskelig, og derfor forstår. Latter og smil fra mine fantastiske venner er medisin mot mørke tanker og angst (Sitat).

Nye muligheter åpner seg

Fellesnevnere for deltakerne er at de har med seg tunge erfaringer og opplevelser med sosial avvisning. I skrive- og malegruppen møter de forståelse. Gjennom kreative aktiviteter flyttes fokuset fra problemer til aktivitet, som igjen gir andre temaer for samværet. Formålet er at nye muligheter skal åpne seg for den enkelte ved hjelp av det kreative.

Bedringsprosess gjennom kreativitet

Alle informantene rapporterer at maling og skriving gjør dem glade. Flere forteller også at de depressive tankene forsvinner. Den kreative aktiviteten bringer frem nye sider hos deltakerne som man tidligere trodde man ikke hadde.

En av deltakerne er krystallklar i sin vurdering av hvilken betydning deltakelse i gruppen har hatt:

Skrivegruppen har hjulpet meg mer på et år enn hva syv år i samtaleterapi har vært i nærheten av. (Sitat)

Les hele artikkelen Jeg har funnet nye kilder i meg selv her.

Kilde:

Nordbø, A. H. og A.B. Thorød (2014): «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling. I Fontene forskning, 1, s. 31-42.

Forskning ved Universitetet i Agder

Den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her springer ut fra forskningsmiljøer på tvers av flere institutter ved Universitetet i Agder, og ikke minst det treårige prosjektet Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap.

  • Les mer om forskningen innen psykisk helsearbeid på Psykiskhelsearbeid.nos temasider om forskningsmiljøer i Norge.

MRK! En temaside om Institutt for psykososial helse (UiA), der en av artikkelforfatterne, Anne Brita Thorød er ansatt, lanseres medio august! 

Anne Brita Thorød

Førstelektor ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsfag, tilknyttet master/videreutdanning i psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge. Cand.polit og PhD-student i sosialt arbeid. Langvarig praksiserfaring fra de fleste felt innen sosialt og psykososialt arbeid, men med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Har vært deltilknyttet NOVA gjennom deltakelse i studien "Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag".

Anna Helene Nordbø

Leder av Kreativ skrivegruppe ved Brukerstyrt senter. Som deltaker i Kunnskapende nettverk ved Universitet i Agder i 2012 - og som et bidrag i Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap - leverte hun prosjektrapporten Brukerstyrt senter - kreative verksteder - fokus på kreativ maling og skriving.

Les artikkel med intervju med Anna Helene Nordbø i heftet Brukerkunnnskap - i forskning, utvikling og nettverk her.

Kommenter:

Mer om

selvhjelp god.hjelp.i.et.brukerperspektiv universitetet.i.agder vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen