Publisert: 20. oktober 2014
workplace2

REDUSERT RISIKO?: Tiltak som individrettet stresshåndtering reduserer muligens risikoen for angst hos helsepersonell. (Ill.foto: www.colourbox.com).

Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatte

Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatte

Hvilke arbeidslivsbaserte tiltak bidrar til å fremme ansattes psykiske helse? En oppsummering av eksisterende forskning forsøker å gi svar.

Kunnskapssenteret har, på oppdrag fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, utarbeidet en oppsummering av oversikter som ser på effekt av arbeidslivsbaserte tiltak for å fremme ansattes psykiske helse. 

Tre systematiske oversikter om effekt av arbeidslivsbaserte tiltak ble inkludert:

  • Stresshåndteringstiltak for helsepersonell.
  • Psykologiske tiltak og fysisk aktivitet for ansatte i politiet.
  • Fleksible arbeidsordninger for alle grupper av ansatte i yrkeslivet.

Bakgrunn

Deltakelse i arbeidslivet har positive virkninger for ansatte, som inntekt, sosial kontakt
og mestring, men arbeid kan også ha negative effekter på den psykiske helsen.

I følge organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har én av fem ansatte
psykiske helseproblemer. Basert på internasjonal forskning har det vist seg å være en prevalens på seks prosent av kvinnelige ansatte og syv prosent av mannlige ansatte som har depresjonssymptomer.

Hvor mange ansatte som har eller utvikler psykiske lidelser kan variere på tvers av arbeidsplasser, ut fra de ansattes sammensetning på demografiske variabler som kjønn, alder, sosial status, etnisk tilhørighet, utdanning og yrkesbakgrunn, samt ut fra de ulike arbeidsforholdene som eksisterer på arbeidsplassen.

Utvikling av psykiske lidelser hos ansatte har også mange og sammensatte årsaker. Forhold i arbeidslivet kan være én faktor. Man vet ikke hvor mange ansatte som utvikler psykiske lidelser som følge av arbeidslivsfaktorer i Norge.

Det er også ukjent hvor stor risiko det er for at ansatte utvikler psykiske lidelser innen ulike yrker og arbeidssteder. Spørsmålet som belyses i denne rapporten er: Hva er effekten av arbeidslivsbaserte tiltak for å fremme psykisk helse til ansatte?

Resultat

De arbeidslivsbaserte tiltakene Kunnskapssenteret fant beskrevet i dokumentasjonsgrunnlaget, var stresshåndtering, psykologiske tiltak, fysisk aktivitet og fleksible arbeidstidsordninger. 

De respektive tiltakene var prøvd ut på ulike målgrupper. Kunnskapssenteret oppsummerer effektene av arbeidslivsbaserte tiltak for å fremme ansattes psykiske helse på følgende måte:

  • Arbeidslivsbaserte tiltak, som individrettet stresshåndtering, reduserer muligens risikoen for angst hos helsepersonell.

  • Det er usikkert om arbeidslivsbaserte tiltak som "mental image training", fysisk trening eller stress-håndteringsprogram påvirker angst, depresjon og post-traumatisk stress hos ansatte i politiet.

  • Det er også usikkert om fleksible arbeidstidsordninger som gradvis pensjonering og ufrivillig deltidsarbeid påvirker psykisk helse.

Følgende utfall var ikke rapportert i de inkluderte, systematiske oversiktene: ansattes mestring, daglig fungering, jobbfungering, produktivitet, arbeidsuførhet og tidlig pensjonering, sykefravær, kostnader tilknyttet bruk av helsetjenester, uheldige hendelser og kostnader tilknyttet tiltaket. 

Kunnskapssenteret påpeker også at dokumentasjonsgrunnlaget er av lav og delvis svært lav kvalitet. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til de ulike effektestimatene.

Les hele rapporten her

 

Kilde:

Kunnskapssenteret (2013): Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatte. Systematisk oversikt. Rapport nr. 11.

Kunnskapssenteret

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fremskaffer og formidler kunnskap om effekt av metoder, virkemidler og tiltak, og om kvalitet innen alle deler av helsetjenesten. Målet er å bidra til gode beslutninger, slik at brukerne får best mulig helsetjenester.

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse dokumentasjon kunnskapsoversikter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen