Publisert: 08. oktober 2014
supported employment2

GOD OPPFØLGING: Forskningsrapport indikerer at arbeidsgiverne i hovedsak er dyktige til å ivareta arbeidstakere som trenger spesiell tilrettelegging. (Ill.foto: www.colourbox.com).

Hva er god inkluderingskompetanse?

Hva er god inkluderingskompetanse?

Hvilke erfaringer har arbeidsgiverne med inkluderingsarbeid? Og hva trenger virksomhetene av bistand for å lykkes med dette arbeidet? En ny rapport forsøker å gi svar.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjennomført forskningsprosjektet "Dette kjennetegner god inkluderingskompetanse" etter oppdrag fra Rådet for psykisk helse og Hovedorganisasjonen Virke. Rapporten "Arbeidsgiverperspektiver på inkludering: Hva er god inkluderingskompetanse" (Schafft & Spjelkavik, 2014) er resultatet av dette prosjektet.

Prosjektet har blant annet bestått i et kvalitativt casestudie, i et lite utvalg av bedrifter som har tatt inn personer med særskilte bistandsbehov via støtteapparatet (NAV). Problemstillingene for prosjektet er:

  1. Hva må være på plass for for å bruke ordinært arbeidsliv som arena for avklaring, arbeidstrening og kvalifisering?
  2. Hva kjenner tegner gode, helhetlige modeller for arbeidsplassinkludering?
  3. Hvilken betydning har samspillet mellom tiltak og virkemidler fra støtteapparatet. fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, type arbeidsoppgaver og den organisatoriske posisjonen til personen som skal inkluderes?
  4. Hvilken betydning har støtteapparatets og arbeidslederes oppfølging?
  5. Hvilken type bistand trenger virksomhetene for å kunne bruke arbeidsplassen som arena for arbeidstrening?

Kjennetegn hos arbeidsgiverne

Arbeidsgiverne i undersøkelsen hadde et sterkt sosialt engasjement, var generelt dyktige i å ivareta arbeidstakere som trenger spesiell tilrettelegging, og var opptatt av å ha et generelt godt og inkluderende arbeidsmiljø. Alle virker også nokså erfarne med å forholde seg til arbeidssøkere med spesielle bistandsbehov.

Undersøkelsen framhever imidlertid tre områder med forbedringspotensiale, for å styrke inkluderingskompetansen og arbeidsgivernes tillit til NAV:

1. Organisering

Et av områdene som fremstår som ei utfordring, er NAVs formidlingsbistand til arbeidssøker og rekrutteringsbistand til arbeidsgiver. Disse fremstår per i dag som to atskilte enheter. Arbeidsgiveroppfølgingen i NAV bør framstå som mer helhetlig, inkludert bedre oppfølging av personer som av ulike grunner kan ha særlige bistandsbehov for å kunne komme i jobb.

2. Planlegging

For å unngå problemer på lengre sikt, bør man inngå tydelige avtaler og avklare forventninger i oppstartsfasen av et inkluderingsforløp. Kontaktpersoner i støtteapparatet, arbeidsgiver og arbeidssøker bør være enige om form og innhold i en slik plan.

3. Oppfølging

Det fremheves som viktig å skape trygghet og forutsigbarhet, med proaktiv oppfølging av en fast kontaktperson/veileder fra støtteapparatet. Det vises til at oppfølgingen bør rettes mot både arbeidssøker/arbeidstaker og virksomhet. Form og innhold på oppfølging bør avklares ved oppstart og revideres underveis.

Last ned hele rapporten gratis her

 

Kilde:

Schafft, A. & Spjelkavik, Ø. (2014): Arbeidsgiverperspektiver på inkludering: Hva er god inkluderingskompetanse?. AFI-rapport 5/2014. Høgskolen i Oslo og Akershus: AFI.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) er sammen med Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA) fra 1. januar 2014 en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Arbeidsforskningsinstituttets visjon er å være et ledende institutt for handlingsorientert arbeidslivsforskning, nasjonalt og internasjonalt.

Forskerne er organisert i fire forskningsgrupper: Innovasjon og virksomhetsutvikling; Mestring, arbeid og mangfold; Samfunn, arbeidsliv og politikk og Velferdsstatens organisering.

 

Prosjekt: Dette kjennetegner god inkluderingskompetanse

Prosjektet eies av Rådet for psykisk helse og Hovedorganisasjonen Virke. Prosjektet er finansiert gjennom Arbeids- og velferdsetatens forsøksmidler for arbeid og velferd (FARVE).

Prosjektet skal forsøke å gi svar på hva som kjennetegner gode, helhetlige modeller for arbeidsplassinkludering. Modeller som både støtteapparatet, brukere og arbeidsgivere er fornøyde med, og som skaper opplevelse av mestring og av å lykkes, enten det måles i meningsfylt arbeid, sosial inkludering, lengde på ansettelsesforhold eller nivå på lønn og godtgjørelser.

Prosjektleder er Øystein Spjelkavik, Forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.

Kommenter:

Mer om

inkludering arbeid.og.psykisk.helse prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen