Publisert: 13. oktober 2014
BrukerPlan2

BRUKERPLAN: 20 prosent av alle registrerte brukere har samtidig alvorlig rus- og psykisk lidelse (ROP-lidelse) (Ill.foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA)

BrukerPlan - Kartleggingsområder og nøkkeltall 2013

BrukerPlan - Kartleggingsområder og nøkkeltall 2013

I alt 11372 brukere inngår i statistikken for kartlegging av omfanget og karakter av den kjente rusmiddelproblematikken i kommunene i 2013.

BrukerPlan er et verktøy for å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente rusmiddelproblematikken i kommunene. Verktøyet er et produkt av godt samarbeid mellom forskningsinstituttet IRIS, Sandnes kommune, Helse Fonna HF og fem kommuner i Helse Fonna sitt opptaksområde, siden 2006.

Fra 2008 overtok Stavanger Universitetssykehus (KORFOR og RPS-teamet i Avdeling Unge Voksne) det tekniske og faglige ansvaret for videreutvikling av BrukerPlan. Dette arbeidet handlet om å gi nødvendig opplæring og støtte til kommunene, samt analysere og formidle resultatene fra kartleggingene. Fra 2012 har de regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS) blitt stadig viktigere samarbeidspartnere i gjennomføringen av kartleggingene. De har også blitt gode bidragsytere til kommuner som trenger bistand til å utnytte resultatene fra sine kartlegginger i utviklingen av sitt tjenestetilbud.

Alle kommuner kan delta

I 2013 fikk samtlige norske kommuner mulighet til å delta i kartleggingen. Ved utgangen av 2013 var det 132 kommuner som hadde tatt verktøyet i bruk. Disse kommunene har tilsammen kartlagt 11372 brukere av kommunale tjenester, som fagfolkene i tjenestene vurderer å ha et rusproblem. Problemet skal være definert som så alvorlig at det går ut over daglig fungering og/eller relasjon til andre. Hvis alle kommunene hadde registrert sine brukere i BrukerPlan, har man beregnet at det totale antallet ville vært ca. 27000 brukere.

Formål

BrukerPlan er utviklet for primært to formål.

1) Utvikle et verktøy som kunne gi kommuner og helseforetak et detaljert bilde av hvor mange brukere av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester som har en kjent rusrelatert problematikk, og hva som er deres livssituasjon og funksjonsnivå.

2) Utvikle et verktøy som gjør det mulig å vurdere hvilke brukere som bør prioriteres, og hvor stor etterspørsel etter tjenester som kan forventes fremover.

Kartleggingsområder

Med "kjent" rusmiddelproblematikk mener man at personene som kartlegges allerede er brukere av en eller flere av kommunens helse-, omsorgs- eller velferdstjenester, og at fagpersonene i disse tjenestene vurderer at personene har et rusproblem. For hver bruker kartlegges først alder og kjønn, omsorgsansvar for barn, og funksjonsnivå innenfor åtte områder:

Rusmiddelbruk, økonomi, psykisk helse, fysisk helse, bolig, sosial kompetanse, nettverk og arbeid/aktivitet.

Nøkkeltall for 2013

Rapporten "Rusmiddelmisbruk i Norge: BrukerPlan - Statistikk 2013" (Stavanger Universitetssykehus, 2014)  viser flere interessante funn og nøkkeltalll fra 2013. Her er noen utvalgte:

  1. Antall registrerte personer i de 132 kommunene i BrukerPlan representerer 6,9 brukere per 1000 innbyggere i alderen 18 år og over.
  2. Andel brukere med samtidig alvorlig rus- og psykisk lidelse (ROP) er på 20 prosent av alle registrerte brukere i BrukerPlan.
  3. Andel med LAR-tjenester er 21 prosent.
  4. I gjennomsnitt har brukerne 2,4 tjenester fra kommunens helse- og omsorgstjeneste og 1,8 tjenester fra NAV.
  5. 53 prosent er registrert med bruk av alkohol som det eneste eller ett av flere rusmidler. Alkohol er det mest brukte rusmiddelet.
  6. Andel med svært omfattende bruk av rusmidler er på 15 prosent.
  7. Andel brukere med individuell plan er på 13 prosent.
  8. 72 prosent av brukerne er registrerte med egen bolig.
  9. 41 prosent av brukerne er ikke i noen form for lønnet arbeid eller meningsfull aktivitet.

 

For flere interessante nøkkeltall, samt mer informasjon om BrukerPlan, anbefales det å laste ned hele rapporten gratis her.

Kilde:

Rusmiddelmisbruk i Norge: BrukerPlan - Statistikk 2013, rapport,Stavanger Universitetssykehus, 2014

 

 

Stavanger Universitetssykehus

Stavanger Universitetssykehus, ved KORFOR og RPS-teamet Avdeling Unge Voksne, har siden 2008 hatt ansvaret for teknisk og faglig utvikling av BrukerPlan som kartleggingsverktøy.

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) er en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskningsleder ved kompetansesenteret, Sverre Nesvåg, er faglig ansvarlig for BrukerPlan.

RPS-teamet i Avdeling Unge Voksne RPS-teamet har ansvaret med å koordinere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB), etter at rusreformen ble vedtatt i 2004.

Kommenter:

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse dokumentasjon organisering.av.tjenester brukerplan verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen