Publisert: 10. mars 2015.   Endret: 25. september 2017
likemenn

ENGASJERTE: Likemenn fra A-larm skal bidra til å skaffe unge jobb. F. v.: Bjørn M. Berg, Linda C. R. Råstad, Karina J. Føreland, Jan Ivar Ekberg, Ingunn Kvamme og Mona Michalsen. (Foto: Irene Wormdahl / NAPHA).

 

Likemann er også jobbkonsulent

Likemann er også jobbkonsulent

I Søgne har kommunen, NAV, frivillig sektor og næringslivet inngått partnerskap for å gi flere unge mulighet til å få ordinær jobb. Agderforskning evaluerer prosjektet.

Høsten 2012 tok bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm og ruskonsulenten i Søgne kommune initiativ til å sette i gang et prosjekt for å bidra til at flere ungdom som sliter med rus- og/ eller psykiske helseproblemer fortsetter på skole eller kommer ut i jobb.

Resultatet ble pilotprosjektet "Samarbeid for fremtiden", der det ble opprettet partnerskap mellom Søgne kommune, NAV, A-larm, Handelsforeningen i Søgne og Agderforskning.

Nyskapende

Prosjektet tar sikte på nyskapning i oppfølgingen av unge som står utenfor skole og arbeidsliv. I tillegg er målet å bidra til ny kunnskap om hvordan frivilling sektor og næringsliv kan samarbeide med offentlige aktører.

På denne måten er initiativet på Sørlandet et innovativt og nyskapende prosjekt. Agderforskning dokumenterer prosjektet gjennom aksjonsforskning.

Oppfølging fra likemann

Et bærende element i "Samarbeid for fremtiden" er at deltakere i prosjektet vil få oppfølging fra en likemann fra A-larm. En likemann er en person som har erfaringskunnskap som bruker, og som har funnet en vei ut av sine problemer. Likemenn vet noe om hvordan det kan oppleves å ha et rusproblem, og noe om hvordan situasjonen kan bli bedre. 

-Likemenn kan gi håp på en annen måte enn fagfolk, sier Jan Ivar Ekberg til NAPHA. Ekberg er medforsker, prosjektkoordinator i A-alarm og erfaringskonsulent - og en av initiativtakerne til "Samarbeid for fremtiden".

Kurs – en felles plattform

Både deltakere og likemenn får tilbud om kurset "Bedre hverdag" fra A-larm. Fokuset på kurset er å jobbe mot mestring og en rusfri tilværelse. Dette skaper en felles plattform, og kan være med på å knytte gode relasjoner.

A-larm gir også alle likemenn en opplæring som kvalifiserer den som nettopp likemenn. Denne opplæringen gir kunnskap om ulike systemer og virkemidler, og supplerer erfaringskunnskapen.  

Likemenn får lønn

I midtveisnotatet for prosjektet står det at A-larm holder på å utvikle likemannstjenesten, og at en del av dette har vært å gi likemennene lønn for arbeidet de gjør i pilotprosjektet.

Stillinger som likemenn lyses ut, det gjennomføres jobbintervju og den som blir ansatt får lønn.

-Det var rørende å se hvor mange som søkte på disse jobbene når vi utlyste dem, sier Ekberg, før han forteller en liten historie om en av søknadene som kom inn. 

-En ung mann var villig til å pendle 6 mil for en 10 prosent stilling. Det sier litt om motivasjonen, og ønsket om å bidra i samfunnet, mener Ekberg.

Følger opp både deltakere og arbeidsgivere

Målet til prosjektet er å bidra til at flere unge som har rus og / eller psykiske helseproblemer kommer ut i ordinært arbeid. For å oppnå dette er tanken at likemenn gir oppfølging både til deltaker (jobbsøker) og arbeidsgiver.

En likemann er fleksibel, og skal være tilgjengelig for deltakeren hele døgnet. Dette gir muligheter som går langt utover det som ansatte i offentlige tjenester kan tilby.

Det blir spennende å se hvordan denne modellen for samarbeid mellom en ideell organisasjon, næringslivet og det offentlige tjenesteapparatet fungerer. Dette er noe av det som forskingen til Agderforskning vil undersøke med sin aksjonsforskning på prosjektet.

Noen utfordringer

Prosjektet i Søgne har en tidsramme på tre år, og forsøket varer i utgangspunktet ut 2015. Erfaringer så langt viser at nybrottsarbeidet har sine utfordringer.

Det har tatt tid å forankre prosjektet hos de samarbeidende aktørene, og målgruppa ble i starten ikke helt som forventet. Det viste seg å være vanskeligere enn antatt å nå ut til den unge gruppa med rusproblemer, som har falt ut av videregående skole eller ikke funnet seg til rette i arbeidslivet. Derfor er NAV nå enda tettere på for å prøve å rekruttere unge i alderen 20 til 30 år.

Det tok også tid å få likemannstjenesten på plass.

Gode tips

-Et tips til andre som vil prøve ut noe lignende kan være å bruke tid på å rekruttere og gjøre likemenn trygge på rollen i starten av prosjektet. I desember 2014 har vi et helt annet utgangspunkt, med at vi har 10-15 skolerte og erfarne likemenn å velge mellom, forteller Ekberg.

-Det er viktig å få en likemann fort på plass, påpeker han.

Målet om arbeid er ikke nådd

Da midtveisnotat ble skrevet før jul i 2014, var det fem deltakere i prosjektet. Tendensen så langt er at likemennene bruker mye tid på å hjelpe deltakeren med å strukturere hverdagen, og i mindre grad har oppfølging i forhold til jobb. 

To av deltakerne er i jobb eller arbeidsrettet aktivitet, men ikke via Søgne Handelsforening. Dette vil de gjøre noe med siste året i prosjektperioden.

Fokus fremover

Et viktig fokus for 2015 blir å prøve ut samarbeidet med Handelsforeningen på en mer systematisk måte, med en målgruppe av unge mellom 20 og 30 år som kan havne ennå mer på utsiden av samfunnet dersom, de ikke blir fanget opp.

Tanken bak dette pilotprosjektet på Sørlandet er å hjelpe unge mennesker med rusproblemer til å bli aktive aktører i samfunn og arbeidsliv. Samtidig utvikles det ny kunnskap om samarbeid når en ideell organisasjon, det offentlige tjenesteapparatet og næringslivet drar i samme retning.

Jeg følger spent med på forskningen fra Agderforskning.

 Kilder:

  • Samarbeid for fremtiden, Midtveisnotat. UiA, desember 2014
  • Intervju og epostutveksling med Jan Ivar Ekberg, høsten 2014
  • Prosjektbeskrivelse "Samarbeid for fremtiden". UiA, oktober 2013

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeid for fremtiden
  • Treårig pilotprosjekt i Søgne på Sørlandet for å øke arbeidsinkludering av unge med rusproblemer og / eller psykisk helseutfordringer.
  • Samarbeid mellom frivillig sektor, kommune, næringsliv og forskning
  • Søgne kommune, NAV, A-larm, Søgne Hanelsforening og Agderforskning har signert en samarbeidsavtale
  • For mer informasjon, kontakt prosjektkoordinator Jan Ivar Ekberg (janivar@a-larm.no)

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse brukerkunnskap empowerment praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen