Publisert: 29. juni 2015.   Endret: 13. august 2015
Organisasjonsendring_jobbe med verdier i organisasjonen42

GRUNNLEGGENDE: Det må jobbes med de organisasjonsmessige verdiene (Ill.foto: www.colourbox.com).

Grunnlaget for en recoveryorientert psykisk helsetjeneste

Grunnlaget for en recoveryorientert psykisk helsetjeneste

Å legge grunnlaget for en recoveryorientert praksis krever tre prosesser: Å gjøre verdier synlige, å integrere dem i daglig praksis og å skreddersy praksis ved bruk av systematiske tilbakemeldinger.

Heftet "100 råd som fremmer recovery - en veileder for psykisk helsepersonell" gir 100 råd for hvordan psykisk helsepersonell kan jobbe på en personsentrert og recoveryorientert måte.

I kapittel 3 beskrives tre prosesser som kreves for at verdier skal bli tydelig identifisert og brukes som grunnlag for daglig beslutningstaking. I tillegg presenteres et forslag til kjerneverdier for en recoveryorientert psykisk helsetjeneste.

Originalutgaven av heftet, "100 ways to support recovery",  er skrevet av Mike Slade. Han er professor i helsetjenesteforskning ved Health Institute of Psychiatry ved King's College i London og klinisk psykolog ved South London and Maudsley NHS Foundation Trust. Våren 2015 har NAPHA oversatt og publisert heftet på norsk.

De grunnleggende holdningene for psykiske helsetjenester

"Å arbeide på en recoveryorientert måte begynner med en overveielse av verdier" påstår Slade innledningsvis i dette kapitlet. Deretter presenterer han de tre prosessene som er nødvendige for at psykiske helsetjenester skal kunne bruke verdier som grunnlag for daglig beslutningstaking:

  • Den første prosessen innebærer å identifisere og synliggjøre de organisasjonsmessige verdiene. Gjennom dette arbeidet skal man gjøre verdiene tydelige og synlige og dermed egnet for debatt. Man kan spørre seg hva som er de styrende verdiene i en recoveryorientert psykisk helsetjeneste. Hvilke grunnleggende holdninger skal vi ha for vårt arbeid?
  • Den andre prosessen er å integrere verdiene i daglig praksis. Slade påpeker at dette kan være en stor utfordring, siden opplæring i verdier ikke nødvendigvis påvirker praksisen.
  • Den tredje prosessen innebærer å skreddersy praksis utfra tilbakemeldinger. Ved bruk av systematiske tilbakemeldinger/feedback på praksisutøvelsen, kan man tilpasse tjenestene og hjelpen til brukeren. Tilbakemeldingene gir viktig informasjon om effekten av tiltaket/praksisen.

Forslag til verdier

I denne delen av heftet finner du også et forslag til verdier for en recoveryorientert psykisk helsetjeneste. Verdiene peker mot en dreining av praksis, hvor de ansatte går fra å ta ansvar for, til å ta ansvar med personen, i en partnerskapsrelasjon. En slik dreining innebærer – i likhet med de overstående prosessene - at de ansatte er verdibevisste og har selvinnsikt når det gjelder personlige og faglige verdier. 

De foreslåtte verdiene er:

  • Verdi 1: Hovedmålet med psykiske helsetjenester er å støtte personlig recovery.
  • Verdi 2: Ansattes innsats skal primært handle om å identifisere, utvikle og støtte brukeren i hans eller hennes arbeid for å nå egne mål.
  • Verdi 3: Psykiske helsetjenester legger til grunn at mennesker er, eller (når de er i krise) vil bli, ansvarlige for eget liv.

"Du klarer det, vi kan hjelpe"

Under verdi 3 fremkommer det at det ikke er de ansattes primære oppgave å gjøre folk friske, men å støtte brukerne i å utvikle og ta kontroll over eget liv. Her foreslås det at de ansattes instinktive respons i møte med brukerne skal være "du klarer det, vi kan hjelpe";

  • Du klarer det: ut fra en genuin tro på det enorme potensialet til selvregulering og evne til å ta personlig ansvar som finnes i hver enkelt person og dennes omgivelser.
  • Vi kan hjelpe: ut fra en samtidig tro på at faglig kunnskap har stor verdi for mange mennesker, spesielt når verdi 2 er tilstede.

Råd for å fremme recoveryorientering i tjenestene

Ansatte kan fremme recoveryorientering i de psykiske helsetjenestene ved å gjøre verdier synlige og kjent i organisasjonen og forvente å bli holdt ansvarlig ut fra disse verdiene. Å samle inn informasjon om resultater i henhold til disse verdiene, og å endre praksis for å forbedre resultatene, kan også fremme recoveryorientering. Tjenesteyter/arbeidsgiver kan også fremme recoveryorientering i tjenestene ved å rekruttere ansatte med relevant kunnskap, riktige holdninger og ferdigheter innen recovery.

Les mer i kapittel 3: Klikk på bildet øverst i artikkelen og kom direkte til kapittel 3 om relasjoners sentrale betydning.

Kilde: Slade M (2015) 100 råd som fremmer recovery - en veiledning for psykisk helsepersonell, oversatt av I. Wormdahl og L. B. Ødegaard, Trondheim: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Denne artikkelen inngår i en serie artikler på www.napha.no som gjengir deler av innholdet fra dette heftet.

 

OM HEFTET PÅ NETT

Denne artikkelen inngår i en serie artikler på www.napha.no som gjengir deler av innholdet fra «100 råd som fremmer recovery - en veiledning for psykisk helsepersonell».

Andre artikler fra heftet:

Forside_heftet_100_råd4

PUBLIKASJON: Heftet har nummer 1/2015 i NAHPAs rapportserie.

you can do it4

"Du klarer det, vi kan hjelpe!" - er foreslått som instinktiv respons hos ansatte i møte med brukerne (foto: www.colourbox.com)

Kommenter:

Mer om

recovery faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen