Publisert: 18. juni 2015.   Endret: 15. mars 2016
sortland ungdomsråd

JOBBER LOKALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT: -Det er flott å få være med å forme Sortland-samfunnet, sier leder i ungdomsrådet, Petter Hov Jacobsen (15), her flankert av Jonas Bånes (t.v.) og Marianne Andreassen (t.h.). (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA.)

Ungdomsrådet i Sortland imponerer alle

Ungdomsrådet i Sortland imponerer alle

De jobber forebyggende med psykisk helsearbeid og fikk VG-lista til kommunen i fjor. Nå er målet til ungdomsrådet i Sortland å bli den første kommunen i Norge med «Young major».

De har fått til mye, ungdommene i Sortland. Man kan nevne for eksempel kommunedelplanen STOLT for oppvekst og oppvekstmiljø 2014-2030, som ungdommen selv har lagt premissene for.

Eller reisene som ungdomsrådet tar i inn- og utland. Da tar leder Petter Hov Jacobsen (15) på seg findressen og holder innlegg.

-De har holdt presentasjoner i England og Russland, på prikkfritt engelsk. Jeg er råimponert over det de gjør, sier Marianne Andreassen, folkehelsekoordinator i Sortland kommune. Nylig delte Nordland fylkeskommune ut Nordlandsprisen til kommunen, for arbeidet som gjøres innen sektoren oppvekst, og ungdomsrådets gode arbeid.

Vil fange opp de som faller utenfor

Da VG-lista-sirkuset kom til den lille kommunen i Vesterålen, ble det en buzz.

-Vi synes det er fint å jobbe for å få ting til å skje her. Folk skal trives i Sortland, og være med på ting. For tida er vi i rådet opptatt av ungdommene som pleier å henge ved busstasjonen. Vi ønsker å få dem med på aktiviteter, slik at de ikke faller utenfor, slår Hov Jacobsen fast.

Man er opptatt av å forebygge i Sortland kommune. Også her er det mange som ikke fullfører den videregående skolen. Det er en del rus. Mange ungdommer er ikke med i idrett eller kulturskolen, og heller ikke med på så mye annet. Man kan oppnå mye med bare små grep.

Kanskje får kommunen en ung ordfører

-Vi arbeider målrettet og er gode på å diskutere ideer. Nå jobber vi for øvrig også en del med å få ned prisene på kollektiv trafikk. Og vi ønsker å få til en Young-Major-ordning her i kommunen, på samme måte som steder vi samarbeider med i England, forteller Hov Jacobsen videre.

Lykkes det, vil lederen i ungdomsrådet bli en slags ung ordfører i byen. En som har en relativt uavhengig rolle, og jobber for de unge.

Kåret til årets norske sosialarbeider

Marianne Andreassen er sentral i arbeidet som gjøres i forhold til ungdommene i Sortland kommune. Hun er folkehelsekoordinator og prosjektleder for ulike forebyggende og helsefremmende tiltak i kommunen.

Tidligere i år ble hun kåret til årets sosialarbeider av fagforeningen Fellesorganisasjonen.

-Barn og unge er store ressurser

-Det unike i kommunen vår er at ungdommene våre faktisk er med og bestemmer, det er ikke bare et mål i en plan. Vi har fått det til, stadfester Andreassen. Hun legger til at det er så mange flotte ungdommer rundt om, med store ressurser.

-Ungdomsrådet vårt er helt rå. Men det er også ungdommene i Russland og England, der vi har samarbeidspartnere, sier hun og kikker stolt bort på Hov Jacobsen, og på Jonas Bånes (17) ungdomsrådets forrige leder.

Mindreårige flyktninger og ungdom med funksjonsnedsettelser er med

Begge tenåringene har fått mye erfaring med møteledelse og strategisk arbeid gjennom rådet.

-Jeg er glad for å få være med og gjøre en forskjell, slår Hov Jacobsen fast. Ungdommene selv valgte ham til leder i rådet i fjor. I rådet sitter 16-17 ungdommer fra ulike arenaer og med ulike interesser. Mindreårige flyktninger og ungdom med funksjonsnedsettelser er representert. Rådet har en relativt jevn kjønnsfordeling. Hver høst blir nytt råd valgt, med leder og nestleder.

Samarbeider med kommuneadministrasjonen

Ungdomsrådet i Sortland ble etablert i 2010.

-Vi har møte åtte ganger i året. Da er det en person fra kommuneadministrasjonen som sender ut møteinnkalling. Ungdomsrådet fungerer som et hvilket som helst annet kommunalt råd. Det er ikke lovpålagt for kommuner å ha et ungdomsråd, men anbefalt, forteller Hov Jacobsen.

Intervjuet elever på skolene

Det hele startet med at kommunen var med i Ungdom i Svevet, et prosjekt Fylkesmannen i Nordland hadde fra 2007-2010. I prosjektet forsøkte forskere, fagfolk og unge i ni kommuner å identifisere hva som er virksomt i arbeidet med å hjelpe utsatte unge i skole, arbeids- og samfunnsliv.

-Vi foretok intervjuer med elever på skolene. Etter hvert forelå det et stort datamateriale som ble bygget videre på, forteller Andreassen. Arbeidet resulterte blant annet i en doktorgrad, foretatt av Catrine Torbjørnsen Halås, med tittelen: «Ungdom i svev - Å oppdage muligheter med utsatte unge».

Sortland-gutt i nasjonal veileder

Arbeidet i Nordland ble også sentralt for utviklingen av Det magiske øyeblikket, etveiledningsmateriell fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, som kom i 2010. Veiledningsmateriellet består av et veiledningshefte og en film og formidler kunnskap og erfaringer som er viktig for alle som arbeider med utsatte unge innenfor offentlige tjenester eller innenfor frivillige organisasjoner.

Det tar særlig for seg arbeidsformer og strategier overfor ungdom som ikke selv oppsøker hjelp eller som unndrar seg hjelp.

-Filmen handler om å møte ungdom som ikke har det så lett. Historiener fra virkeligheten og har en gutt fra Sortland i hovedrollen. Han fikk en total omveltning i livet fordi noen så ressursene hans hadde, forteller Andreassen.

Sortland fortsatte arbeidet

-Vi søkte om midler til nytt prosjekt, «Ung i Sortland», der vi fokuserte på tilnærmingsmåter, forteller Andreassen. I prosjektet, som foregikk fra 2010-2013, ble det gjennomført omfattende medvirkningsprosesser av barn og unge, i kommuneorganisasjonen og i kommunesamfunnet. Dette resulterte i et unikt datamateriale som dannet grunnlaget for oppvekstplanen STOLT. Datamaterialet ble systematisert av de unge selv og UIN i Nordland.

Oppvekstplanen kom i fjor. Ett av tiltakene er Prosjekt rusforebygging, der poenget er at det er de unge selv som tar ansvar for kunnskapsdeling og dialog rundt temaet.

Se oppvekstplanen STOLT.

Flere suksesskriterier

Andreassen nevner følgende årsaker til hvorfor de har lyktes med det kommunale arbeidet med barn og unge i Sortland:

 • Det er ikke planen som er viktig, men prosessen vi har hatt. Vi har fått frem ressursene i ungdommene gjennom å snakke med dem, involvere dem. De har selv har vært med og laget planen.
 • Ungdomsrådet har blitt synlig som en sterk aktør i lokalsamfunnet. Kommunen som organisasjon, frivillige aktører og vi som jobber med barn og unge tar dem på alvor. De opplever å bli hørt.
 • Rådmannen satt i styringsgruppa for prosjektet. Det har vært forankret i kommunen helt fra starten av.
 • Ungdommene har hatt en veileder i kommunen.
 • Ungdomsrådet er tilknyttet sentraladministrasjonen, på samme måte som andre kommunale råd.

Klare mål

Man har også, fra dag en, jobbet systematisk for å nå de målene de har satt seg.

-For flere år siden bestemte vi oss for å bli Norges beste barne- og ungdomskommune. Tidligere i år ble vi kåret til årets barne- og ungdomskommune i Nordland. 

-Hver høst deler Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut den nasjonale prisen. Nå er vi spente på avgjørelsen, slår Andreassen fast.

 

 

 

Kommunedelplanen for oppvekst og oppvekstmiljø 2014-2030 i Sortland kommune (STOLT).
 • STOLT står for samspill, toleranse, omsorg, likeverd og trygghet.
 • Kommunen ble med i Fylkesmannen i Nordlands prosjekt Ungdom i Svevet i 2007, og etablerte videre prosjektet Ung i Sortland i 2010. Målet var å sette i gang prosesser for medvirkning på en slik måte at barn og ungdom ble hørt i forkant av arbeidet med oppvekstplanen.
 • På denne måten fikk kommunen et unikt datamateriale fra barn og unge. Dette ga grunnlag for oppvekstplanen.
 • Filosofien bak planen: «Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn».

Les mer om STOLT

Prosjekt rusforebygging
 • Et helsefremmende ungdomsprosjekt der kunnskap om rusmidler er det sentrale og der de unge selv tar ansvar for kunnskapsdeling og dialog rundt temaet.
 • Et tiltak i ungdomsplanen STOLT.

Les mer om prosjekt rusforebygging

Kommenter:

Mer om

barn.og.unge aktivitet.og.fritid dokumentasjon kvalitetsarbeid praksiseksempler helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen