Publisert: 07. oktober 2015.   Endret: 06. september 2016
føtter i sand_COLOURBOX3158402

EKSILTILVÆRELSE GIR PÅKJENNINGER: Veilederen viser til forskning som påpeker at psykiske lidelser hos asylsøkere og flyktninger i stor grad henger sammen med påkjenninger i eksilsituasjonen. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.)

Flyktninger og asylsøkeres rett til lokale helsetjenester

Flyktninger og asylsøkeres rett til lokale helsetjenester

Nyttig og nylig oppdatert veileder fra Helsedirektoratet slår fast at alle kommuner til enhver tid har ansvaret for helsetjenester til de som oppholder seg i kommunen. Bruk veilederen for å jobbe bedre med flyktninger, asylsøkere og familiegjenforentes helse i din kommune!

Helsedirektoratet oppdaterte nylig   Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen presiserer kommunens ansvar for å sikre likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Siden veilederen ble utgitt i 2010, er det skjedd endringer i lover og forskrifter. Dette er veilederen nå er oppdatert i forhold til.

Les også artikkelen Helsetilstanden hos asylsøkere og flytkninger, som ble publisert i Naphas kunnskapsbase da veilederen kom ut første gang. Også denne er oppdatert, og gir en fyldigere introduksjon til det veilederen skriver om psykisk helse.

Viktig redskap

Veilederen omhandler helseundersøkelser i transittfasen, i ordinære statlige mottak, i ventemottak og etter bosetting i kommunene. Målet med veilederen er å bidra til at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp. Veilederen er et viktig redskap for helsepersonell og ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten og Helsedirektoratet anbefaler at alle aktuelle tjenestesteder og tjenesteytere tar veilederen i bruk.

En rett for alle

Alle i Norge har rett til helse- og omsorgstjenester. Det er viktig at informasjon om rettigheter og tjenester gjøres tilgjengelig slik at alle får nødvendig helsehjelp. Helsetjenestene deles inn i tre faser og skal tilbys i transittfasen, i ordinære statlige mottak og etter bosetting i kommune. 

Du finner informasjon om rett til helse- og omsorgstjenester for de ulike innvandrergruppene på Helsedirektoratets nettsider her.

Sentrale faktorer for psykisk helse

Selv om flukt eller frivillig flytting i seg selv kan bedre forutsetningene for god helse, vil møtet med det norske samfunnet kunne være en avgjørende faktor for personens psykiske helse. Veilederen viser til forskning som påpeker at psykiske lidelser hos asylsøkere og flyktninger i stor grad henger sammen med påkjenninger i eksilsituasjonen. Blant annet manglende sosialt nettverk og meningsfulle hverdager, tap av roller og status både økonomisk og sosialt. Slike faktorer kan bety mer for den psykiske helsen enn påkjenninger opplevd før og under flukt eller migrasjon.

Tapsopplevelser

Veilederen tar også for seg at asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente i varierende grad kan ha gjennomgått traumer og tap før de kommer til Norge. Materielle tap som hjem og eiendom, og sosiale tap som familie, arbeid og venner, samt opplevelse av redusert egenverdi eller tap av identitet.

Personer som er tvunget til flukt av ulike årsaker kan ha større behov for helsetjenester enn andre i befolkningen og veilederen viser til at deres helsetilstand kan preges av;

  • posttraumatisk stressreaksjon
  • depresjon
  • personlighetsforandringer med uro, ustabilitet og aggresjon
  • andre psykiske lidelser
  • angst

Videre viser veilederen til en undersøkelse der psykisk helse ble målt med et spørreskjema om angst og depresjon (HSCL-10), og fant at andelen flyktninger som rapporterte om psykiske plager var 31 % mot 10 % av de norsk fødte. I en norsk undersøkelse fant man at krigsopplevelser, fengsling og tortur bidro til økt hyppighet av psykiske helseproblemer blant ikke vestlige innvandrere, hvor de færreste var flyktninger, men at forhold etter flyttingen til Norge så ut til å spille en større rolle for deres psykiske helse.

Les også:

Helsetilstanden hos asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

 

Kommenter:

Mer om

minoriteter nyheter veileder flyktninger asylsøkere offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen