Publisert: 14. oktober 2015.   Endret: 12. mai 2016
Foredrag

FÅR TIL MYE: De brukerstyrte sentrene får ifølge rapporten til mye med få ressuser. Blant tilbudene deres er selvstyrkingskurs. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.  

Bedre brukermedvirkning med brukerstyrte sentre

Bedre brukermedvirkning med brukerstyrte sentre

Brukerstyrte sentre bidrar til mer brukermedvirkning i tjenestene, viser ny rapport fra Telemarksforskning.

Rapporten tar for seg seks regionale, brukerstyrte sentre innen psykisk helsefeltet som har fått tilskudd fra Helsedirektoratet siden 2006.

Får ros

Målet var blant annet å se om sentrene bidrar til mer brukermedvirkning og mer kompetente brukermedvirkere. Man ville også se på om de bidrar til å dekke andre behov i det lokale rus- og psykisk helsearbeidet.

Evalueringen viser at sentrene bidrar til mer brukermedvirkning. Sentrene viser stor evne til å rekruttere frivillige, tilby praksisplasser og få i stand eksternt finansierte tiltak i samarbeid med ideelle organisasjoner og offentlig virksomhet.

Stor bredde

Sentrene samarbeider med et bredt spekter av aktører. Blant disse er kommunale instanser, regionale og nasjonale kompetansesentra, helseforetak, høgskoler, universiteter, forskningsmiljøer, fylkesmenn og fylkeskommuner.

Rapporten viser at det er en stor bredde i sentrenes aktiviteter og tilbud. Disse retter seg både mot å styrke den enkelte bruker, og å påvirke fag- og tjenesteutvikling på systemnivå. Eksempler er lavterskeltilbud og møteplasser, opplæring av brukerrepresentanter, selvstyrkingskurs, foredrag og forskning.

Trenger tydeligere mandat

Det anbefales at sentrene får et tydeligere mandat, fordi evalueringen viser at det er store variasjoner mellom sentrene med hensyn til hvordan de jobber.

Områder der rapporten peker på behov for tydeliggjøring er:

  • hvordan rolle- og oppgavefordelingen er mellom de brukerstyrte regionale sentrene og brukerorganisasjonene
  • hvordan sentrene best ivaretar regionale funksjoner
  • hvordan sikre en større grad av systematisering og spredning av den kunnskapen de regionale sentrene opparbeider seg

Styrk ressursgrunnlaget

Evalueringsrapporten mener det er urealistisk å forvente at sentrene skal kunne gi et mer likeverdig regionalt tilbud, eller videreutvikle virksomheten ytterligere, dersom ikke ressursgrunnlaget økes betraktelig.

Deres vurdering er at potensialet for sentrenes arbeid er langt større enn det tilskuddet i dag reflekterer.

Brukerstyrte sentre

 

 

Kommenter:

Mer om

nyheter brukerkunnskap brukermedvirkning lavterskeltilbud dokumentasjon.og.evaluering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen