Publisert: 08. april 2016.   Endret: 08. april 2016
sokrates 1

Innlederne på Sokratesdagen: Fra venstre samhandlingssjef Olav Bremnes, psykiatrisk sykepleier Dagrun Aursjø, klinikkleder Kathinka Meirik og arrangør og DPS leder Ann Inger Leirtrø. Foto: Møyfrid Kjølsdal.

Tryggere når behandlerne kjenner hverandre

Tryggere når behandlerne kjenner hverandre

Brukere av psykisk helse- og rustjenester sier det er trygt og godt at behandlerne i kommune- og spesialisthelsetjenesten kjenner hverandre.

Dette kom fram på Sokratesdagen som har vært en etablert møteplass i Værnesregionen i Nord-Trøndelag i tre år. 6. april var tema hvordan kommune- og spesialisthelsetjenesten fordeler oppgavene mellom seg når det gjelder de som har de alvorligste psykiske helse- og rusproblemene.

Gjensidig

-Dette er ikke en overføring av kunnskap fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, men en gjensidig kunnskapsutveksling, understreker leder for DPS Stjørdal, Ann Inger Leirtrø.

DPS’et arrangerer, og møtene er månedlige med forskjellige tema, og dertil forskjellige instanser som møter opp. Barnehager, skoler, NAV og brukere og brukerorganisasjoner er også inviterte.

Samhandling positivt for brukerne

Psykiatrisk sykepleier Dagrun Aursjø fra Selbu fortalte om hva som etter hennes mening fungerer i samhandlingen fra et kommuneperspektiv – og fra hva brukerne sier.

- De brukerne som føler seg ivaretatt på en god måte har gode ansvarsgrupper der alle aktører deltar, inkludert brukeren. Videre er det en god avklaring av hvem som gjør hva, dette også i samhandling med brukeren, samt at brukeren er med på inn – og utskrivingsmøter sammen med kommune- og spesialisthelsetjenesten, sa hun. 

Planlagte innleggelser fremheves også som en faktor som er viktig for brukerne.

Brukerne lite opptatte av symptomer

- Dersom tjenesteapparatet ikke har same forståelse av hva som er problematikken, er det vanskelig  å samhandle, noe som igjen går ut over brukeren. Her har vi mye å gå på, sier klinikkleder og psykiater Kathinka Meirik.

Hun trekker også frem at for de brukerne som har mange psykiske helseplager er en det utfordring med en stadig økende mengde av diagnosesentrerte retningslinjer. Disse blir uhensiktsmessige i en klinisk hverdag.

Både samhandlingssjef i Helse Nord-Trøndelag Olav Bremnes og Meirik viser til forskning som viser at det tjenesteapparatet ofte har et fokus på, nemlig symptomlette, er brukerne mindre opptatt av. Høyest på brukernes liste står bolig, økonomi og en meningsfull hverdag.  

Anerkjennelse og respekt - en forutsetning for samhandling

Bremnes fortalte om hvordan helseforetaket jobber systematisk med å forbedre samhandlingen. - Vi har forskjellige erfaringer i spesialisthelsetjenesten og i kommunene, og disse erfaringene er likeverdige, sa han.

-Vi må utveksle disse erfaringene, hvis ikke vi spør hverandre og snakker med hverandre går vi glipp av denne kunnskapen!

I salen sitter Veronika Kjesbru og May Eva Gulaker, begge fra styret i Mental Helse Stjørdal. Kjesbru fremhever noe av det samme som Bremnes - viktigheten av at brukeren opplever å bli tatt på alvor og blir møtt med respekt.

-Det er fint å bli invitert til denne møteplassen, det kan være med på å løfte bruker- og pårørendestemmen, sier Kjesbru og Gulaker.

De ønsker seg gjerne at flere brukere og brukerorganisasjoner deltar på Sokratesdagen, slik at brukerstemmen kan få en enda større direkte tyngde inn i fagmiljøet.

Neste møte er 11.mai. Da er tema barnevern og familieenheten.

Veronika Kjesbu og May Eva Gulaker, begge fra styret i Mental Helse, Stjørdal.
Foto: Møyfrid Kjølsdal.
Sokrates fagdag

Dagen starter med innledninger om tema. Deretter blir deltagerne inndelt i grupper til lunsj, og får medbrakt et case som de skal løse sammen. Dette tas opp i plenum etterpå, med felles drøfting.

Dagen avsluttes ved at de som har behov for det møtes for å ha en dialog om felles pasienter, arrangere ansvarsgrupper og får individuell veiledning med en spesialist ved DPS’et.

Kommenter:

Mer om

samhandling god.hjelp.i.et.brukerperspektiv nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen