Publisert: 08. september 2016.   Endret: 08. september 2016
Jobbspesialist

Avdelingsleder Therese Alm og jobbspesialist Atle Lyhmann i Jevnaker kommune jobber målrettet for å hjelpe folk ut i jobb.

Jobbspesialist får folk i jobb

Jobbspesialist får folk i jobb

Jevnaker kommune hjelper mennesker med psykiske problemer ut i ordinær jobb, med en IPS jobbspesialist på laget.

Avdelingsleder  ved tilrettelagt tjenester/helse og omsorg i Jevnaker kommune, Therese Alm og jobbspesialist Atle Lyhmann, forteller engasjert om prosessen siden  Jevnaker kommune kom med i Hadelands IPS-samarbeid i 2014.

-Det er ikke andre som skal vurdere om du er klar for å starte i jobb, det vet du selv, sier  avdelingsleder Alm.

Drømmejobben

-Deltakerens ønske er styrende for hvordan vi jobber, fortsetter jobbspesialist  Lyhmann.

Skreddersøm kaller de måten å arbeide på. Det tette samarbeidet mellom veileder og deltaker får frem styrken, kompetansen og interessene til deltakerne. Det å bli tatt på alvor fører også til håp, optimisme og motivasjon til å finne "drømmejobben".

Verdifull kompetanse

Mange med psykisk helseproblematikk tror ikke det er plass for dem i det ordinære arbeidslivet, selv om de har solid kompetanse og mange ressurser som arbeidsmarkedet absolutt har bruk for.  Lyhmann  sier mange arbeidsgivere ser etter  kombinasjonen interesser og kompetanse. 

Jakter på ordinære jobber

Ett av poengene med IPS er at deltakerne skal få en ordinær jobb med lik lønn og vilkår som de andre i bedriften. Alm og Lyhmann understreker at de kun går etter ordinære jobber, ikke praksisplasser.

-Det at noen har hatt, eller har, utfordringer, betyr ikke at man ikke har ressurser som er verdifulle i jobbsammenheng.  Arbeidsgivere er alltid interessert i folk som kan tilføre bedriften noe, sier Lyhmann. 

Jobbspesialist følger opp tett

Jobbspesialist Lyhmann jobber tett med deltakere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere. Lyhmann og Alm forteller entusiastisk at en deltaker har fått tilbud om 50 prosent jobb samme dag som de snakker med NAPHA! Personen har vært IPS-deltaker i  litt over seks måneder, og er et kroneksempel  på at tett oppfølging nytter. 

Tilgjengelighet er nøkkelen

Jobbspesialisten er tilgjengelig også utenfor "vanlig kontortid". Tillitt fra arbeidsgivere og brukere er viktig.

-Det er en kjensgjerning at mange ledige stillinger aldri blir utlyst på nett eller i avis. Jobbspesialisten kjenner det lokale arbeidsmarkedet, og arbeidsgiverne vet IPS-deltakerne har den kompetansen som trengs når jobbspesialisten kommer med sine anbefalinger, forteller Alm.

Lite kontorarbeid

-Arbeidsdagen går med på å følge opp deltakere og arbeidsgivere på arbeidsplassen. Potensielle arbeidsgivere blir også besøkt. Gode relasjoner og god kjennskap til jobbmarkedet er essensielt for å lykkes, fortsetter Alm.

Jobbspesialisten samarbeider tett med de andre veilederne deltakerne har, for eksempel psykiske helsetjenester og Nav. Noen av deltakerne har ytelser fra Nav, og jobbspesialisten setter deltakerne i kontakt med riktig person, som kan fortelle hvordan ytelser og stønader blir påvirket av arbeidsinntekt.

Recovery-orientert tjenestetilbud

Alm beskriver et miljø hvor ressurser dyrkes. Dette skaper håp og engasjement. Deltakerne tas på alvor, og de samarbeider om jobbønsker og strategien videre. Alm mener det positive arbeidsmiljøet fører til at  deltakerne blir friskere.

-Ansettelsen av jobbspesialisten er et ledd i et recovery-orientert tjenestetilbud, og er en integrert del av psykisk helsetjeneste i kommunen,  sier Alm. 

Jobb lønner seg

-Det å få en deltaker ut av trygdesystemet og inn i arbeidslivet er stort, sier Lyhmann. Ikke bare fordi det blir mindre utbetalt i trygdeytelser, men også fordi arbeid er god medisin. Deltakeren får et nytt sosialt liv, nye kolleger, og  lønn på konto hver måned.

-Dette gir en stor gevinst hos deltakeren, som igjen gagner det samfunnsøkonomiske, slår  jobbspesialist Lyhmann og avdelingsleder Alm fast.

Individuell jobbstøtte-IPS

IPS er en kunnskapsbasert metode for å bistå mennesker med symptomer på moderat til alvorlig psykisk lidelse med å skaffe ordinært, lønnet arbeid.

IPS står for Individual Placement and Support, på norsk oversatt til Individuell Jobbstøtte.

Fokuserer på arbeid som en integrert del av behandlingen, og vektlegger kunnskapen om at arbeid er helsefremmende.

8 prinsipper i IPS

1: Målet er ordinært, lønnet arbeid

2: Deltakelse  på bakgrunn av deltakerens eget ønske

3: Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen

4: Jobbsøking skal skje ut fra deltakerens interesser og ferdigheter

5: Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser

6: Jobbsøking starter med én gang, og senest etter en måned

7: Systematisk jobbutvikling

8: Oppfølging er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset både arbeidstaker og arbeidsgiver

Jobbspesialist

Kommenter:

Mer om

praksiseksempler recovery individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen