Publisert: 27. juni 2016.   Endret: 22. februar 2018
Rask psykisk helsehjelp - teamet for Modum og Sigdal kommuner

FÅR FORTSETTE: Rask psykisk helsehjelp-teamet i Modum og Sigdal. Leder Egil Halleland er nummer to fra venstre bak. FOTO: Unni Tobiassen Lie, Modum Bad

Går for Rask psykisk helsehjelp på varig basis

Går for Rask psykisk helsehjelp på varig basis

Modum kommune har fattet et politisk vedtak om ordinær drift av Rask psykisk helsehjelp sammen med nabokommunen Sigdal, fra 2017.

Modum og Sigdal  i Buskerud ser verdien av tilbudet Rask psykisk helsehjelp,ut i fra kommunenes folkehelseprofil og behovet for å sette langsiktige mål. Et enstemmig kommunestyre har besluttet at Rask psykisk helsehjelp videreføres i samme omfang som til nå, etter at en treårig prosjektperiode med midler fra Helsedirektoratet avsluttes til nyttår. 

Prosjektleder Egil Halleland forteller at de har et samarbeid med Sigdal kommune om dette tjenestetilbudet, hvor utgiftene fordeles etter innbyggertall i kommunene. Modum har nesten 14 000 innbyggere, og nabokommunen Sigdal har rundt 3500 innbyggere.

Behandlingstilbudet

Rask psykisk helsehjelp bygger på et prinsipp om at ikke alle som trenger hjelp, trenger langvarig behandling. Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp kan være svært effektfullt ved lettere og moderate psykiske vansker.  

Angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet for mange mennesker. Det har vært et viktig helsepolitisk grep å styrke det psykiske helsetilbudet i kommunene for alle over 16 år, med behandlingstilbud for personer med mild og moderat angst, depresjon og søvnproblemer.

Gode resultater

Siden starten av pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp 1.mai 2013 har over 850 mennesker tatt kontakt med Rask psykisk helsehjelp i Modum og Sigdal.

Halleland sier at resultatene viser bedring av depresjon og angst. Deltakerne kommer raskere tilbake til jobb, og beskriver bedret livskvalitet. Mange unngår å bli sykere, med lengre sykmeldinger, sier han og viser til samarbeid med andre instanser som Frisklivssentral, leger, Modum Bad, NAV, videregående skole og andre, som gir gode resultater.

Dette er noe Folkehelseinstituttets forskning på hjelpen som gis bekrefter. Les mer om dette i artikkelen Blir friske av Rask psykisk helsehjelp.

Snu tankegangen!

-Vi må komme oss vekk fra behandling som reparasjonstenking, sier prosjektleder Egil Halleland.

Han viser til tendensen med å sykemelde personer som står i vanskelige livssituasjoner. En sykemelding til ensomhet, hvor personen blir overlatt alene med seg selv og tankene sine, noe som kan føre til økte depressive tanker og angst. Halleland forteller om et godt samarbeid med andre instanser, som for eksempel frisklivssentraler, fastleger og NAV. 

Han mener det er viktig å se hele personen som er hjelpesøker, og gi samtidige hjelpetilbud. Et eksempel her kan være at personen trenger kurs for kosthold eller trening, samtidig med at han eller hun går på kurs for å få kunnskap og verktøy om psykisk helse og lærer å forstå og håndtere egne tanker og reaksjonsmønstre.

Får gode verktøy

-Teamet for Rask psykisk helsehjelp har erfaringer som viser at det å delta på kurs, terapi eller selvhjelp har god effekt for den enkelte. Det gir muligheter for å komme bort fra egne tanker, og de får kunnskap og verktøy som er nyttige i hverdagen, sier Halleland.

Kursene består av 6 kurssamlinger à 2 timer for mellom 12 til 20 deltakere.

Suksessfaktorer

Halleland trekker fram noen viktige faktorer som har medvirket til at tilbudet settes i ordinær drift.

 • Sterk og positiv forankring i kommunens toppledelse, faglig og politisk. Våre beste ambassadører for Rask psykisk helsehjelp har hele tiden vært ordfører, rådmann, helsesjef og virksomhetsleder.
 • Et kompetent, dedikert og stabilt fagteam, god organisering av det faglige tilbudet, bruk av kognitiv terapi, gode forskningsresultater. Tett samarbeid med andre som Frisklivssentral, leger, NAV, videregående skole og spesialisthelsetjenesten ved Modum Bad.
 • Deltakelse i et større faglig samarbeidsnettverk mellom Modum kommune, Sigdal kommune, Modum Bad og Buskerud fylkeskommune.
 • Senket aldersgrense til 16 år.
 • Ukentlig veiledning med professor Asle Hoffart, ved forskningsinstituttet Modum Bad

Halleland forteller at det internt i teamet har vært viktig å stå sammen, bli kjent med hverandre, dele hyggelige opplevelser og masse godt humør!

Egil Halleland avslutter med å si at han ønsker å takke teamet i Rask psykisk helsehjelp i Modum og Sigdal som gir hjelp til selvhjelp, holder kurs og tilbyr kognitiv terapi, for innsatsen deres helt siden starten i 2013. Han ønsker også å takke for et godt og inspirerende samarbeidet med kommuneadministrasjonen og beslutningstakere. 

 

RASK PSYKISK HELSEHJELP
 • Lavterskeltilbud i kommunene basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, til personer over 16 år med lettere til moderat angst, depresjon og søvnproblemer.
 • 23 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet
 • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten at man trenger henvisning fra lege
 • Skal drives av tverrfaglige team med psykolog
 • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt
 • Les mer om Rask psykisk helsehjelp NAPHAs temaside

Kommenter:

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp helsefremming.og.forebygging nyheter folkehelse buskerud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen