Publisert: 08. november 2016.   Endret: 09. november 2016
Eline Røed-Bottenvann

FOREBYGGER FREMFOR REPARATØR: -Det er mulig å selge inn tanken om at det er en god investering å bruke psykologen i systemarbeid, og som forebygger fremfor reparatør, mener psykolog i Hole kommune, Eline Røed-Bottenvann. FOTO: Privat.

Vil ha psykologer ut av kontoret

Vil ha psykologer ut av kontoret

Skal innbyggerne inn på psykologkontoret én etter én når de trenger det, eller skal kommunepsykologen komme seg ut av kontoret og jobbe i systemene der innbyggerne lever livet sitt, spør psykolog i Hole kommune, Eline Røed-Bottenvann.

I debattinnlegget Tenk system i Tidsskrift for norsk psykologforening stiller psykolog Eline Røed-Bottenvann spørsmål ved hvordan psykologressursene i en kommune kan styres på en måte som gir best mulig ressursutnyttelse sett opp mot lokale utfordringer, og på en måte som gir reell helsegevinst for kommunenes innbyggere.

Mer på tvers av sektorer

Stadig flere kommuner ansetter psykolog, og myndighetene forbereder et lovkrav om psykolog ansatt i kommunenes helse- og omsorgstjenester. En aktuell debatt handler om hvordan begrensede psykologressurser i kommunen kan utnyttes på best mulig måte.

Røed-Bottenvann er spesialist i klinisk samfunnspsykologi, og ansatt som psykolog i Hole kommune. Hun argumenterer for å legge til rette for mer tverrsektorielt arbeid på ulike nivå, ved å plassere psykologen høyt nok opp i kommunesystemet, høyere enn for eksempel på helsestasjonen. Selv jobber hun med barn og unge i kommunen, og deler stillingen mellom et avgrenset lavterskeltilbud, kompetansespredning og systemarbeid.

-Økt press i lavterskeltilbudet betyr bare at jeg må jobbe mer på systemnivå, skriver hun.

Trenger tid

Psykologstillingen må utformes i et samarbeid mellom psykologen, leder og samarbeidspartnere. Røed-Bottenvann beskriver hvordan hun gikk frem for å utforme psykologstillingen i Hole kommune. Hun vektlegger betydningen av å sette av tid til tjenesteutvikling, sammen med andre i kommunen.

-Uten avsatt tid til tjenesteutvikling er det en fare for at tilbudet blir til mens man går, og styrt av tilfeldig etterspørsel snarere enn analyse og behovsvurdering, ifølge Røed-Bottenvann.

-Forebygger fremfor reparatør

Ved å utvikle psykologrollen sammen med de andre tjenestene i kommunen, kan de i fellesskap finne svar på hvordan psykologen best kan anvendes for å supplere og styrke det tilbudet som allerede eksisterer i den enkelte kommune. Erfaringer så langt i Hole kommune tyder på at en samfunnspsykologisk forståelse i møte med kommunen har resultert i en meningsfull modell for kommunepsykologstillingen.

-Det er mulig å selge inn tanken om at det er en god investering å bruke psykologen i systemarbeid, og som forebygger fremfor reparatør, skriver hun. 

Jobber selv på systemnivå

Røed-Bottenvann nevner flere eksempler på hvordan hun selv jobber på systemnivå i sin egen kommune Hole.

-På gruppenivå har jeg blant annet arbeidet med opplæring av samtlige kommunale og private barnehageansatte i metoden psykologisk førstehjelp. I samarbeid med helsesøstrene underviser jeg elevene på 4. trinn, 9. trinn og Vg1 i samme metode. Jeg deltar og snakker om psykisk helse, samspill og tilknytning i alle barselgruppene i kommunen, og vi har utviklet flere nye interne prosedyrer i helsetjenesten blant annet for å avdekke vold og barseldepresjon. Jeg deltar i arbeidet med å utvikle helhetlige målbare mål for helsetjenesten og en ny tverrfaglig samhandlingsmodell med «én dør inn», skriver hun.

ELINE RØED-BOTTENVANN

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene debattinnlegg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen