Publisert: 13. september 2017.   Endret: 09. oktober 2017
16910889 sko

AKTUELT: -Program for folkehelsearbeid i kommunene har barn og unge som prioritert målgruppe, men hele befolkningen er målgruppen, sier Hildegunn Brattvåg, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Seks fylker har fått folkehelsemidler

Seks fylker har fått folkehelsemidler

Helsedirektoratet ønsker å styrke folkehelsearbeidet i landet, og i år er det seks fylker som har fått midler til dette: Vestfold, Østfold, Oslo, Oppland og de to Agder-fylkene.

-Vi er svært glade for denne tiårige satsingen, med regjering og KS i spissen, og håper den vil gi mange positive resultater på kommunenes arbeid med å fremme psykisk helse og rusmiddelforebygging i befolkningen, og derav økt opplevelse av mestring, tilhørighet og deltakelse blant mennesker lokalt.

Det sier Hildegunn Brattvåg, seniorrådgiver i avdeling levekår og helse, Helsedirektoratet. Brattvåg tror  folkehelseprogrammet vil kunne gi mange andre positive synergier.

Samarbeid med frivillighet, ungdom og forskningsmiljøer

-På nasjonalt nivå samarbeider nå Helsedirektoratet tett med KS og Folkehelseinstituttet. Lokalt skal forskningsmiljøer skal samarbeide med kommuner, og kommuner skal inkludere frivillighet og ungdom i arbeidet.

-Dette kan skape mange nye samarbeidsrelasjoner som kan styrke kunnskapsbasert, lokalt arbeid for bedre lokalsamfunn, slår hun fast.

Dette kjennetegner søknadene som fikk støtte

Søknadene Helsedirektoratet har mottatt fra fylkeskommunene har, ifølge Brattvåg, vært gode.

-Det som kjennetegner de som har fått støtte, er at de inneholder en beskrivelse av strukturene for samarbeid de har etablert, og planene de har laget for arbeidet den neste tiden, sier hun. Og forklarer videre at direktoratet ikke bad om forslag til tiltak i søknadene.

-Prosessen med å utvikle tiltak skal komme fra kommunenes egne behov og ønsker.

-Hele befolkningen er målgruppen

Program for folkehelsearbeid i kommunene har barn og unge som prioritert målgruppe. Samtidig er hele befolkningen målgruppen, poengterer Brattvåg.

-Vi tenker det er naturlig at hovedtyngden av prosjekter vil rette seg mot barn og unge av den grunn, men ser frem til en variasjon i målgrupper for prosjektene utover perioden.

Hun ser for seg at aktuelle arenaer for prosjekter som kommer innunder ordningen, kan være f. eks. skoler og barnehager for de yngste.

-Men nærmiljøet og fritidsarenaer er også eksempler på arenaer det vil være naturlig å bruke for å prøve ut nye tiltak i programmet.

Økt fokus på psykisk helse i folkehelsearbeid

Brattvåg stadfester at psykisk helse-perspektivet i folkehelsearbeidet har stadig har fått mer fokus de siste åra. Ikke bare i Norge, men også i andre land som vi kan kjenne oss igjen i.

-Både i våre nordiske land og i land som Storbritannia og Tyskland ser vi dette. Å sørge for at alle innbyggere føler mestring, tilhørighet og kan delta i noe meningsfullt i hverdagen og på fritiden er viktig for helse og livskvalitet. Og det skaper sosial kapital i lokalsamfunnet.

 

Fakta om folkehelseprogrammet
  • I 2017 er det bevilget 42,1 millioner kroner til den nye tilskuddsordningen «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene». De fem fylkene som har fått tildelt midler er Vestfold, Østfold, Oslo, Oppland og Agder.
  • Helsedirektoratet inviterer alle landets fylkeskommuner til å søke om midler til utvikling av lokale tiltak for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.
  • Fylkeskommunene kan søke om å bli programfylke. De gis da det overordnede ansvaret for å samordne programarbeidet regionalt, og vil være ansvarlige for å tildele midler til tiltak i kommunene.
  • Fylkeskommunene må inngå samarbeid med kommuner, forsknings- og kompetansemiljøer og andre relevante aktører gjennom programarbeidet.
  • Helsedirektoratet har i samarbeid med KS og Folkehelseinstituttet nasjonalt ansvar for gjennomføringen og evaluering av folkehelseprogrammet.
  • Er en tiårig satsing fra 2017–2027. Kommunene skal selv utvikle forslag til hvordan barn og unges psykiske helse og livskvalitet kan styrkes. Programmet skal bidra til å fremme kommunebasert forskning.
Hildegunn Brattvåg, seniorrådgiver i avdeling levekår og helse, Helsedirektoratet.

Kommenter:

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging aktivitet.og.fritid fysisk.aktivitet barn.og.unge nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen