Endret: 15. mars 2018
røros

NYTTIG Å JOBBE SAMMEN: Astrid Sæther og Anne Kari Nygaard samarbeider med Frode Bukkvoll fra Frisklivssentralen om KiB-kurs. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning)

-Vi fikk flere deltakere enn vi egentlig hadde plass til

-Vi fikk flere deltakere enn vi egentlig hadde plass til

Astrid Sæther og Anne Kari Nygaard, som leder KiB-kurset som for tiden pågår på Røros, brukte radio, lokalavisa, fastlegene og NAV for å hanke inn deltakere.

 -Mange som står i tunge belastninger og har behov for hjelp, blir ikke sett. Det er ikke alltid så lett å nå de som trenger det aller mest. Derfor har vi gått målbevisst til verks for å fortelle innbyggerne våre om kurset «Mestring av belastning», sier Astrid Marie Sæther, spesialsykepleier i psykisk helse – og rustjeneste på Røros.

Sist de skulle arrangere kurset, hadde de en annonse i lokalavisa. For få meldte seg, og det ble ikke noe kurs. Denne gangen ville de være mer offensive. En god samarbeidspartner da, ble Frode Bukkvoll, som jobber ved Frisklivssentralen i kommunen.

Uvante med å stå frem i media

Det er Frisklivssentralen som arrangerer KiB-kurset, mens den psykiske helsetjenesten står for det faglige innholdet.

-I Frisklivssentralen har vi opplevd meget god respons på våre kurs gjennom å bruke media. Nå ville vi prøve det med dette kurset også, sier Bukkvoll.

-Det ble nødvendig å kontakte lokalavisa Arbeidets Rett og Nea Radio, lokalradioen, som også dekker noen nabokommuner. Men å stå frem i media er uvant for oss, sier Sæther og kollegaen Anne Kari Nygaard. Sistnevnte er psykiatrisk sykepleier og leder kurset sammen med Sæther.

Sammen stilte de opp på intervjuene. Bukkvoll var også med. Nå ser de to sykepleierne at markedsføringen har vært nyttig, og har gjort psykisk helsearbeid mer synlig i lokalmiljøet.

Fikk henvendelser fra nabokommunene

-Flere enn det egentlig var plass til, meldte seg på. Vi har nå 14 deltakere, anbefalt mengde er egentlig mellom 8 og 12. At vi også snakket med helsestasjonen, legene og NAV, og laget en informasjonsbrosjyre som vi la ut på sentrale steder, er nok også en årsak til at så mange meldte seg, forteller Nyaard.

Informasjon om kurset ble også delt på kommunens og Frisklivssentralens Facebook-sider.

-Noen i nabokommunene Holtålen og Os tok også kontakt og ville delta på KiB, etter å ha hørt om kurset. Det var ikke en god følelse å gi dem avslag. Vi ser at de tre kommunene kunne tjent mye på å samarbeide mer om tilbud i psykisk helsearbeid. Det er forankret i Røros kommune at man i fremtiden skal jobbe for å få til et samarbeid om dette. Og vi håper ord vil bli etterfulgt av handling, konstaterer Sæther.

Bidrar til å forebygge sykemeldinger

-Nå har vi hatt to kursdager, og det har vært veldig fint. Fem menn og ni kvinner deltar, og kurset foregår fra klokka 14 -16.30 på torsdager, i en periode på 12 uker. Vi ser at det er et svært gunstig tidspunkt. Det har ikke vært vanskelig for deltakerne å få fri fra jobb for å være med, sier Nygaard.

-Arbeidsgiverne er positive, og ser vel også at de selv kan tjene på at de ansatte er med på et slikt kurs. Når de ansatte holder seg friske, slipper man jo sykemeldinger og alt det som det fører med seg.

Målet er å komme inn i andre tankebaner

Felles for deltakerne er at de sliter med ulike former for belastning.

-Det kan være gamle sorger som de har taklet lenge, men som nå blir tunge å bære. Det kan være sykdom eller traumer i nær familie eller hos deltakeren selv. Vi fungerer som lærere, som forteller dem om mestringsmetoder som kan gjøre livet deres lettere, sier Sæther.

-Det gjelder å finne andre måter å tenke på. Å få dem til å bli bevisst på hva som foregår i deres egne tanker, og til å forstå at det ikke alltid er sant, eller hensiktsmessig å tenke slik.

God samfunnsøkonomi

De ser på dette som en fantastisk måte å forebygge på.

-Det er gjerne denne gruppen, folk som har stått i store belastninger lenge, som står i fare for å få en depresjon. Klarer man å fange dem opp og gi dem den hjelpen de trenger, kan man forebygge mange plager og sykemeldinger. Det er god samfunnsøkonomi, sier Sæther.

-Og vi er nå glade for at Røros kommune har KiD og KiB-kurs inne i planene fremover, på varig basis.

Kurs i mestring av Belastning (KiB)
  • Et kognitivt basert kurs for voksne
  • Er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv.  Målgruppen er alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker/vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne.
  • Hva som oppleves som belastning er individuelt. Belastninger som er så omfattende, at en ikke er i stand til å mestre dem på en måte som en selv opplever som akseptabel, kan gi ulike typer stressreaksjoner.

- Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet

- Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer

- Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme

 Om innholdet:

  • Målet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen.
  • Kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder, og øvelser er en viktig del av kurset.
  • Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer per uke. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs. Kursboka, «Kurs i mestring av Belastning», er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

KILDE: Frisklivssentralen, Røros kommune

Kommenter:

Mer om

lavterskeltilbud folkehelse helsefremming.og.forebygging nyheter pårørende

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen