Publisert: 12. juni 2018.   Endret: 12. juni 2018
Gruppekurs

Kurs er nyttig: Det å få kunnskap om psykisk helse og uhelse, og å møte andre som strever i ulik grad, kan bidra til at man aksepterer egne utfordringer. Kurset "Tankens kraft" bidrar til at RPH i Sandnes når en større del av befolkningen. (ill.foto www.coulorbox.com)

Magi kan oppstå på kurs

Magi kan oppstå på kurs

Deltakerne på "Tankens kraft" får utvidet sin kunnskap om angst og depresjon. De får også verktøy og strategier for å mestre sine utfordringer på egen hånd. For mange bidrar det til en bedre hverdag.

-Å delta på introduksjonskurset vårt kan ha en normaliserende effekt, sier psykologspesialist Lene Hoset Sunde ved Rask psykisk helsehjelp i Sandnes. -Det å få kunnskap om psykisk helse og uhelse, og å møte andre som strever i ulik grad, kan bidra til at man aksepterer egne utfordringer. De opplever seg ikke lenger så alene om dette.

For mange har det å søke hjelp vært vanskelig. Mange er usikre på hva behandling vil innebære, noen skammer seg over sine psykiske plager, og andre har tidligere negative erfaringer med behandling.

Å få kunnskap om angst og depresjon, og forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og adferd, virker for mange veldig normaliserende. Deltakerne blir bevisst på at angst, depresjon og søvnproblematikk ofte henger tett sammen, og at det er vanlig å kjenne på litt av alt.

 -Det er her, i løpet av kurset, at magien kan skje, sier Hoset Sunde med et smil, før hun legger til: -Dette er kunnskap som skulle vært tilgjengelig for folk allerede på barneskolen.

Hun peker på at økt kunnskap er en viktig faktor i starten av all terapi. Det kan også bidra til å forebygge en sykdomsutvikling, og sparer potensielt tid for alle parter.

Viktig å nå mange samtidig og tidlig

Sandnes RPH hadde stor pågang helt fra oppstart. Derfor skjønte de tidlig at de måtte satse på gruppetilbud, for å dekke behovet blant 75000 innbyggere i Sandnes kommune.

-Kurset gir tilbud til mange søkere og reduserer behov for individuell samtaleterapi, forteller Hoset Sunde. -I samarbeid med de videregående skolene utvider vi nå tilbudet til å gjelde brukere fra 16 år og oppover.

Omtrent 90 % av de som søker seg til tjenesten, begynner nå med introduksjonskurset «Tankens kraft». Foruten økt kunnskap om hvordan angst og depresjon kan arte seg, får deltakerne blant annet opplæring i grunnprinsippene for kognitiv terapi og  ABC(D)-modellen for kartlegging og reformulering av negative tanker. Hovedformålet er å bidra til at deltakerne kan hjelpe seg selv og håndtere vanskelige situasjoner og tanker på egen hånd.

Aktiv medvirkning

Mens de går på kurset, oppfordres deltakerne til å aktivt ta i bruk ulike metoder og strategier de lærer for å mestre tilværelsen. De pasientene som gjennomfører en form for hjemmearbeid samtidig, får best utbytte av kurset. Hjemmeoppgavene øker brukernes egeninnsats, og kan dem gi økt håp om å mestre sine vansker. 

Ved starten av hver kursdag repeteres et komprimert innhold av forrige tema, og kursleder spør gruppen om de har gjort hjemmeleksene. Aktiv dialog og gode brukererfaringer fra de som har gjennomført øvelsene, kan bidra til at hjemmeoppgavene "ufarliggjøres", og at deltakerne ser nytten av dette arbeidet. Kursholderne hjelper også til med å velge ut riktige verktøy til den enkelte.

Ikke gruppeterapi

Hoset Sunde understreker at dette ikke er behandlingsgrupper. Det betyr at du selv velger om du vil si noe under samlingene, og kursholderne har ingen forventninger om at du skal dele egne erfaringer med de andre på kurset.

-Kurset er åpent for alle, og vi tilbyr deltakerne å ta med seg pårørende, samboer eller andre samarbeidsparter. Det er generelt dårlig kunnskap om depresjon, angst og søvnproblematikk i befolkningen. Mange sier at de lærer noe nytt på kursene, og med riktig kunnskap kan de pårørende støtte opp på en god måte.

Kurstidene legges ut på nettet, slik at deltakere som for eksempel har gått glipp av en samling, kan du droppe innom og delta på en senere datoene. Det betyr at brukere kan tilpasse sin gjennomføring av kurset til egen timeplan, for eksempel i forhold til arbeid og skole.  Det er personens eget ansvar å få tatt alle timene og det er normalt et krav før man evt. får individuelle terapitimer.

Velger selv om de vil ha individuelt tilbud

Tilbudet om individuelle samtaler er nemlig åpent for alle deltakere.  Men det etableres normalt ikke kontakt om slikt tilbud før 2 uker etter kursslutt, for det forventes at deltakerne først prøver ut verktøyene de har fått på kurset. Deltakerne gis med dette en aktørposisjon, der de selv kan velge seg inn eller ut av tjenestene ut fra behov, i stedet for å bli avvist.

-Det er viktig å holde på kursformatet, og ikke gli over i en terapisituasjon, påpeker Hoset Sunde. -Samtidig tilbys et sikkerhetsnett, med mulighet for å ta kontakt i etterkant. Da treffer de også en terapeut de allerede kjenner fra kurset.

70 til 75 % av deltakerne opplever at kurset er tilstrekkelig og ønsker ikke et videre tilbud. Normaliseringen av de utfordringer deltakerne sliter med, sammen med den omtalte gruppeeffekten og opplæringen i bruk av ulike verktøy ser ut til å god effekt for de aller fleste.

Språket vi bruker er viktig

-Språkdrakten vi bruker i møtet med deltakerne er viktig, understreker Hoset Sunde. -Vi bruker ikke diagnoser, men tenker mer på grader av helse. For eksempel kan vi beskrive depresjoner som et tegn på at det er en ubalanse i livet ditt. Vi kan også snakke om at har en kraft  som du ikke bruker, eller at det er et valg du burde ha tatt som du ikke tar.

- Vi er bevisste på hvilke ord vi bruker, blant annet for ikke å påføre mer skam, sier hun.

Alle de fire ansatte i RPH-teamet holder kurs og er kognitive terapeuter. Hvert kurs består av 4 samlinger a 2 timer over fire uker og det er oppstart av nye kurs fortløpende.

RPH Sandnes bruker alltid to veiledere på kurset. Det gjør blant annet at de lettere kan spille på hverandre for å utdype teoriene de presenterer og gi dem mer mening. Veilederne byr på seg selv og snakker sammen om utfyllingen av ulike skjema, noe som gir god modellering for gruppen.

Flere om oppgavene gir bedre kvalitet

-Alle terapeuter hos oss foretar vurderinger, er kursholdere og gir individuelle samtaler. Det gjør at vurderingene kan tas raskt, i tillegg til at vi jobber mer likt, forteller Hoset Sunde og kollega Marit M. Jacobsen. -Vi vet at innholdet i kursene dekker og sikrer det samme tematiske innholdet uavhengig av terapeuter. Alle får mengdetrening i modellen og metodene. Det gjør oss tryggere, og vi blir også bedre terapeuter.

De mener denne organiseringen har gitt bedre kvalitet i tilbudet og mer effektive behandlingsmøter.

-Vi unngår dobbeltarbeid, og det har gjort oss til et sammensveiset og godt team, sier Sunde.

-Det er her, i løpet av kurset, at magien kan skje, sier psykologspesialist Lene Hoset Sunde ved RPH i Sandnes.
Introduksjonskurset «Tankens kraft»

Kurset består av 4 samlinger a 2 timer over fire uker, og bruker tankegangen i ABC(D)-modellen som en struktur.

 • Samling 1 Kva er kognitiv terapi? Depresjon: kjennetegn, forekomst og årsaker. Bekjempe depresjon? verktøy og metoder, del 1
 • Samling 2 Bekjempe depresjon: verktøy og metoder, del 2 Angst: kjennetegn, forekomst og årsaker
 • Samling 3 Bekjempe angst: verktøy og metoder Søvn: Fakta og myter om søvnhygiene- og behandling Avspenning: Autogen trening
 • Samling 4 Selvhevdelse: Rettigheter, sette grenser. Tilbakefallsplan: Forebygging og mestring av tilbakefall. Veien videre

Hovedformålet er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter om kognitiv terapi, slik at de skal bli i stand til å hjelpe seg selv.

Faktaboks - Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et korttids behandlingstilbud i kommunen, for voksne over 16 år med ulike angstproblemer og milde eller moderate problemer med depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. Rask psykisk helsehjelp er basert på det engelske programmet Improving Access to Psychological Therapy (IAPT), som er etablert i de fleste helsekommuner i England, etter gode resultater fra pilotstudier. Helsedirektoratets veileder for RPH finner du her

 • Lavterskeltilbudet er basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi
 • Tilbudet er gratis, og gir hjelp uten henvisning fra lege
 • Drives av tverrfaglige team, hvor alle gjennomfører videreutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT).
 • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester i samråd med bruker.

Målet er å gi direkte hjelp til flere personer uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg.

 • Behandlingen skal redusere symptomene og styrke funksjonen og livskvaliteten for de som mottar hjelp.
 • Å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær for de som er i jobb eller studier er et vesentlig mål. 
 • Les mer om Rask psykisk helsehjelp NAPHAs temaside
Faktaboks om unge

70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge Nav

 • 1 av 3 unge faller ut av videregående opplæring og antall unge uføre øker
 • Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre

Unge som faller utenfor i det norske samfunnet, er en av våre største utfordringer i dag. Omkostningene er store både for de unge det gjelder og for samfunnet. En rapport fra OECD (2015) viser at Norge er blant de som er dårligst på å få unge utenfor arbeid og skole inn i arbeidslivet.

Kommenter:

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp helsefremming.og.forebygging lavterskeltilbud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen