Publisert: 12. desember 2018.   Endret: 13. desember 2018
Ryied al-Baldawi

EKSPERT: Psykiater og psykoterapeut Ryied al-Baldawi er ekspert på hvordan man hjelper familier som lever i eksil, og som har psykiske utfordringer. FOTO: Kristin Trane/napha.no

God hjelp til familier som strever med tilpasning i et nytt land

God hjelp til familier som strever med tilpasning i et nytt land

Å se at et familiemedlems traumer berører resten av familien, og å komme tidlig inn, er nøkler for å hjelpe familier som strever med tilpasning i et nytt land.

Det sier psykiater og psykoterapeut Ryied al-Baldawi, som er leder for Orienthälsan i Stockholm. Han vektlegger at en må møte familiene holistisk. Et traume hos en person i familien berører de andre, som dermed også må bli sett og hørt.

Obs på ulik bakgrunn

Man må også ta høyde for at det er store forskjeller internt i opprinnelseslandene, for eksempel at det er stor forskjell på noen som er fra statsklassen, eller middelklassen i Irak, og de som kommer fra rurale strøk eller fra nomadekulturer. Et viktig poeng er også at noen har vært i transit i flere år før de kommer til mottakerlandet. De traumene eller belastningene de har blitt påført i løpet av gjennomreisen, kan derfor være større enn primærtraumene de flyktet fra i hjemlandet.

Foreldre og barn påvirkes forskjellig

Foreldre og barn kan også ha ulike reaksjonsmønstre, som kan gjøre det vanskelig for familier, fremhever al-Baldawi. En studie han la frem under fagseminaret «Familien i eksil» på Stjørdal 12. desember, viser at like etter at familien har kommet til Sverige har ofte foreldre det bra og føler håp, mens barna har det vanskeligere. Etter et par år snur ofte dette. Barna får det stadig bedre, mens mange av de voksne får det vanskeligere.

Ta grep tidlig

Psykiateren understreket også at en må komme tidligere inn, før problemene har oppstått. Migrasjonsprosessen skaper forandringer i individets indre verden så vel som den ytre. Dette gjelder blant annet roller, selvbilde, familiens funksjon og indre relasjoner, tilpasning til ny sosioøkonomisk status og koder, samt tilpasning til ny sosial organisasjon når gjelder samarbeid med myndigheter, skole, arbeidsgiver og andre viktige instanser.

-Bygge bro mellom fortid, nåtid og framtid

NTNU-professor Berit Berg, som har lang erfaring med forskning på flyktningerelaterte tema, holdt et innlegg med tittelen «Familien i eksil. Forståelser gjennom dialog». Hun tok utgangspunkt i de utfordringene som møter mange familier som er nye i Norge. Dette er blant annet informasjonsproblemer, språkproblemer, kulturforskjeller, mangel på sosialt nettverk, og flyktningerelaterte utfordringer.

-Mange opplever avmakt, mistillit og manglende mestring, sier hun.

Med utgangspunkt i fem prosjekteksempler viste hun hvordan forebyggende arbeid basert på dialogbaserte arbeidsformer kan bidra til å redusere utenforskap, og til økt mestring.

-Viktige stikkord er helhetstenking, tverrfaglighet og medvirkning. Det handler om å skape en sammenheng i tilværelsen, om å bygge bro mellom fortid, nåtid og framtid, sier Berg.

Få gode eksempler i kommunene

Faglig rådgiver i NAPHA, Kristin Trane, viser til Tønsberg som en kommune med fokus på å også å ha et tilbud til mennesker av utenlandsk opprinnelse. Dette tilbudet er omtalt i NAPHAs hefte om kommunale lavterskeltilbud til voksne med lettere psykisk helse- og rusutfordringer.

-I arbeidet med heftet var det ikke så enkelt å finne gode eksempler på lavterskeltilbud til mennesker med lettere og moderate utfordringer, med særlig fokus på denne gruppen. Vi spør oss om psykisk helse- og rustjenestene ikke når denne gruppen godt nok, slik at det ikke er et likeverdig tilbud til alle. Flere studier viser økt forekomst av psykiske utfordringer blant mennesker av utenlandsk opprinnelse, sier Trane, som holdt innlegg om dette temaet under fagseminaret «Familien i eksil».

«Familien i eksil»-seminaret i Stjørdal 12. desember var et samarbeid mellom NAPHA, NTNU samfunnsforskning, Trondheim kommune og NTNU.

Kommenter:

Mer om

nyheter minoriteter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen