Endret: 13. februar 2019
fact rana

AKTUELT: -Brukerplan har hjulpet oss med å få en ryddig oversikt. Tallene gir oss et godt innblikk i hvor stort rusfeltet er. Før vi begynte med brukerplan, var vi usikker på tallene, sier Hansgård og Nilsen. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

Nytt FACT-team på gang i Nordland

Nytt FACT-team på gang i Nordland

-Vi ser at vi må være tålmodig. Med disse brukerne tar ting tid, sier Ane-Martha Tamnes Hansgård og Lill Esther Nilsen i Rana kommune.

Når NAPHA møter Hansgård, som er erfaringskonsulent, og Nilsen, som er ansvarlig for FACT-teamet i Rana, er damene på jakt etter kontor.

-Vi stuper nok inn til den første som har noe ledig, smiler Hansgård og Nilsen.

-Foreløpig jobber vi mest ute hos brukerne. Og anvender et møterom noe.

Hansgård er ansatt i en midlertidig 50 prosent stilling som erfaringskonsulent i kommunen.

-Jeg har et annet ståsted enn mine kolleger. Og føler det er rom for de her. Å jobbe med FACT er kjempespennende, sier hun.

-Vi ser at Ane-Martha iblant kan løse utfordringer med brukere, på en annen måte enn oss andre i teamet. Hun ser ofte momenter vi andre ikke ser, konstaterer Nilsen.

-Når det er snakk om FACT, funker ikke hastearbeid

I mars 2018 startet man et forprosjekt i Rana, der de spurte hvem som kunne tenke seg jobbe med de som slet aller mest, med både psykisk helse og rus.

-Tanken med å etablere FACT-team, var å gi et tilbud til de som faller mellom to stoler og sliter med å forholde seg til ordinært behandlingstilbud. Folk det er vanskelig å etablere vanlige timeavtaler med, sier Nilsen. Hansgård kom inn i prosjektet i oktober 2018, da piloten startet.

-Vi har startet med å møte brukerne mye. Disse turene, og refleksjonene etterpå, er nyttige. Men mange av dem er veldig dårlige. Og det må nok legges et ganske langt løp før man kan si noe om endring, sier Hansgård.

-Jeg håper vi får nok tidmmed brukerne, fremover også. Når det er snakk om FACT, funker ikke hastearbeid.

En pilot er i gang

Planen er at piloten skal avsluttes i mai/ juni 2019. Nå har man etablert en FACT-gruppe, med to medarbeidere fra DPS og tre fra kommunen. Nilsen, som er teamleder i FACT piloten, jobber i 50 prosent stilling. De andre jobber foreløpig i en 25 prosentstilling hver i prosjektet.

Fem brukere er plukket ut til å være med i piloten, sier Nilsen.

-Det er krevende brukere. Noen er på oppfølging med vedtak om tvungen medisinering. Fokus er nå å bli kjent med hverandre og brukerne. Vi bruker tid på det.

Øver på å bruke tavla

Hun forklarer at det krevde en del tid å kjøre inn arbeidet med å bruke tavla.

-Tavla er et elektronisk verktøy som vi bruker i teamarbeidet. Den har fargekoder som vi endrer etter hvilke behov bruker har. Hvis bruker er merket med rødt, indikerer det tettere oppfølging enn bruker som er merket grønn, og vil være i en stabil fase, og ha andre behov for oppfølging enn de som er rød.

-Bruker som er innlagt, eller er borte av andre årsaker kan få en annen farge. Det gir en god oversikt over hvem vi jobber med her og nå.

-Vi fikk først en utgave av tavle, som vi ikke var fornøyd med. Så fikk vi sendt en ny type, fra Stavanger, som passet oss bra. Vi fikk veiledning på hvordan den skulle brukes, og føler den vil fungere godt når vi får brukt mer tid på å innarbeide bruken, sier Nilsen.

Samarbeid og opplæring

De har hatt møter med aktører de vil samarbeide med. Blant andre LAR-kontoret. Housing First og Politiet.

-Vi ønsker også etter hvert å invitere de fra NAV som jobber med IPS. Målet er å få til formelt samarbeid med NAV på sikt, sier Nilsen.

Fire personer i FACT-teamet deltar i det nasjonale opplæringsprogrammet i ACT/FACT som er i regi av NKROP og NAPHA på Hamar.

-Det er interessant og lærerikt. Det tar tid, men vi har ikke villet vært det foruten, sier Nilsen.

Teamet har også vært på nettverksmøter.

-Det er kjempenyttig! I møtene, som arrangeres via Fylkesmannen og Napha, treffer vi de andre FACT-teamene i fylket, utveksler erfaringer på hva de forskjellige sliter med i startfasen, og hvordan utfordringer kan løses.

-Det er også nettverksamlinger for teamledere og prosjektledere, hvor mer organisatoriske utfordringer drøftes, og vi kan høste av hverandres erfaringer.

Ønsker gjensidig tilgang til dokumentasjonsverktøy

Fremover har de mye fore.

-Forprosjektgruppen har møter med jevne mellomrom. I gruppa sitter en teamleder fra psykisk helse og rus i kommunen, en avdelingsleder på Voksenpsykiatrisk poliklinikk, i tillegg til FACT pilotgruppa.

-Vi jobber blant annet med en økning i piloten, å få etablert nullprosentstillinger og med å få tilgang til hverandres dokumentasjonsverktøy i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Nyttig med brukerplan

-Fra 1. februar 2019 skal innsatsen i FACT-teamet økes, og de som er med, må redusere sin aktivitet på andre felt. Vi tenker å øke antall brukere også. Dette vil gi en mer smidig overgang til oppstarten, som vil bli i mai/ juni, sier Nilsen.

Folk skal gradvis sluses inn i full stilling fra sommeren. For å finne pasientgrunnlaget,  gjorde de for øvrig en fysisk kartlegging.

-Vi sjekket hvor mange aktuelle brukere med psykoseproblematikk det var innenfor DPS og i kommunen og havna på ca. 80. Av disse er ca. 50 aktuelle som FACT-brukere, og så vil det komme andre til som har andre utfordringer, sier Nilsen.

Brukerplan-resultater fra 2018 er også nyttige å ha.

- Av 184 kartlagte ROP brukere, har 65 brukere dårlig score. Mange av disse er sannsynligvis i målgruppa for FACT. Brukerplan har hjulpet oss med å få en ryddig oversikt. Tallene gir oss godt innblikk i hvor stort rusfeltet er. Før vi begynte med brukerplan, var vi usikker på tallene.

Gir tilbud til nabokommunene

Alle nabokommunene har fått info og tilbud om å delta i FACT. Nå har Rana fått en forespørsel fra Hemnes kommune, om et FACT-samarbeid.

-Det blir kjekt å få med nabokommunen, og kanskje også de andre nære kommunene ønsker å delta etter hvert. Akkurat nå haster det med å få landet avtale mellom Rana og Helgelandssykehuset. Så får de andre komme til senere, sier Nilsen.

-Flotte samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten

Rana har i mange år hatt et godt samarbeid med DPS’et i Rana, og tidligere hatt et samhandlingsprosjekt med psykiater på kommunal arena.

-Da hadde vi tett samarbeid med Marko Behsen og Trine Nyjordet, som nå er med i FACT prosjektet. De ser verdien av å få til et godt behandlingsforløp der brukerne bor og lever livet.

-Vi gleder oss til å komme skikkelig i gang med prosjektet, på ordinær basis. Til å få kontinuitet og struktur. Og til å få et sted å være, med våre dokumentasjonssystem på plass.

Har goodwill fra begge systemene

Det er mange faktorer som gjør at de tror de vil lykkes.

-Vi kjenner at det er goodwill fra begge systemene, det er en god holdning tilstede for å få dette på plass. Vi har, som nevnt, Marco på plass fra spesialisthelsetjenesten. Han er kjent med kommunen og hvordan vi jobber fra før. Ellers har vi goodwill i tjenesten.

-Og vi fem som er på plass i FACT piloten så langt, ønsker veldig å jobbe i FACT. Vi har et godt utgangspunkt for å få det til, slår Nilsen fast.

Smidige løsninger

Hun poengterer at man i en oppbyggingsfase må være tålmodig og tåle frustrasjon.

- Det er nybrottsarbeid å bygge et nytt tilbud tuftet på to adskilte systemer som har forskjellige tradisjoner og lovgrunnlag. Da er det viktig å løfte brukeren frem, og finne smidige løsninger for å gi best mulig hjelp, sier Nilsen.

Og slår fast at man ønsker å ha minst fire case managere i FACT-teamet.

-Case manager er en fagperson/ hoved-behandler, som har inntil 15 personer på sin liste. Etter hvert som vi kommer inn i ordinær drift bør vi være rundt 8-10 medarbeidere. Teamet må være så stort at vi dekker opp for hverandre under sykdom og ferieavvikling.

-Så vil vi uansett spille på lag med både interne aktører i kommunale- og spesialisthelsetjeneste, og eksterne aktører som kan være frivillige, politi og andre.

 

Fem råd til kommuner som vil starte med FACT
  • Ha is i magen: Å etablere FACT-team der det ikke fins fra før, er nybrottsarbeid. Vær tålmodig. Alt kommer ikke på plass med en gang.
  • Rekrutter fleksible medarbeidere: De som skal jobbe i FACT-team må like å ha på seg uteskoene og jobbe ad hoc. Kriser kan oppstå. Og da må man ut.
  • Dere må tåle å stå i en del kaos i oppstartfasen: Dette gjelder både når det gjelder å få på plass selve teamet, og i forhold til brukerne. Det er mye og mangt rundt de dårligste brukerne. Uforutsigbarhet og utfordringer.
  • Jobb godt med samarbeidsavtalen som skal på plass mellom to atskilte system; kommune og spesialisthelsetjeneste. Ha tanke både for det langsiktige og det som skal skje om kort tid. Avtalen må tilpasses lokale forhold.
  • Etabler et godt samarbeid med andre aktører: Politiet, Housing First, LAR. Lavterskeltilbud i kommunen, fastlegene og Frelsesarmeen er eksempler på gode hjelpere.

KILDE: Rana kommune

Hva er ACT og FACT
  • I ACT- og FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg.
  • Dette er tverrfaglige team som retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.
  • Forskning på ACT har vist at denne måten å organisere tjenestene på er ønsket av målgruppen.
  • ACT- og FACT-team retter seg mot de som har utfordringer knyttet til å nyttiggjøre seg eksisterende tjenester, eller som ikke ser eget behov for hjelp.

Les mer på napha.no

 

Kommenter:

Mer om

nyhet fact nordland rusproblem.og.psykisk.lidelse praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen