Publisert: 12. mars 2019.   Endret: 12. mars 2019
Ketil Slettli

STERKE SAMMEN: I en liten kommune betyr samarbeidet med NAV og andre mye, mener fagansvarlig for psykisk helse, Ketil Slettli. FOTO: Storfjord kommune.

Mange å spille på i lille Storfjord

Mange å spille på i lille Storfjord

Til tross for bare omkring 2000 innbyggere, spredt over et stort geografisk område, har Storfjord kommune skapt et internt samarbeid som gir psykisk helse- og rustjenestene flere å spille på.

– Vi er tverrfaglig sammensatt i tjenesten, og det ser vi stor gevinst av. Samarbeidet med de andre kommunale aktørene er samtidig svært viktig for oss, sier fagansvarlig for psykisk helse, Ketil Slettli.

Selv er han sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og kognitiv terapi. I tillegg har tjenesten sykepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid, sosionom, og barnevernspedagog. Disse jobber i hovedsak med å gi et tilbud til personer med lettere og moderate psykisk helse- og rusutfordringer, men gir også tilbud til mennesker med mer omfattende utfordringer.

Flerfaglig forum

Slettli forteller at de har et tett samarbeid med NAV. Han vektlegger at de er lokalisert i samme bygg, noe som er nyttig for samarbeidet. De har faste møtetidspunkter med NAV, og de sitter sammen i Flerfaglig forum. Dette er et forum bestående av psykisk helse- og rustjenesten, NAV, barnevernstjenesten og helsestasjonen. Forumet møtes en gang i måneden fast og ellers ved behov.

– I dette forumet kan vi drøfte både generelle tema og anonyme eller konkrete saker hvis bruker har gitt oss fullmakt til det. Forumet er særlig nyttig ved at vi er ulike fagpersoner som drøfter og belyser saker fra flere hold, mener han.

Vi snakker med ham en fredag formiddag. Han har akkurat kalt inn til et hastemøte med forumet over helgen. Det å kunne kalle inn til møter utenom de ordinært oppsatte tidspunktene, er nemlig en mulighet alle deltagerne i forumet har der det er behov for raske drøftinger.

– Jeg fikk nylig en problemstilling i fanget som gjorde at jeg så behov for å drøfte med forumet raskt. Slike møter har vi innimellom, og det ligger litt i sakens natur at en slik mulighet må være til stede om et forum som dette skal ha en ordentlig nytte. Det kan skje mye i løpet av en måned, understreker han.

Når ut til flyktninger

Psykisk helse- og rustjenesten sitter vegg i vegg med flyktninghelsetjenesten. Slettli beskriver samarbeidet med flyktningkonsulenten som godt.

– Vi jobber ganske tett med hverandre. Har han kontakt med noen som kan ha nytte av vårt tilbud, så bidrar vi inn. Vi har i mange år fokusert på at vi også skal være et tilbud til personer med flyktningbakgrunn, og jeg tror det tette samarbeidet med både flyktninghelsetjenesten og fastlegene er med på å gjøre at vi når denne gruppen på en god måte, mener Slettli.

Gryende samarbeid med Frisklivssentralen

Tilbudet til psykisk helse- og rustjenesten består i hovedsak av individuelle samtaler, men de har også to gruppetilbud. Den ene gruppen fokuserer på aktivitet, mens den andre er en internasjonal kvinnegruppe. Slettli forteller at de nå har startet et samarbeid med Frisklivssentralen, for blant annet å starte kurs i mestring av depresjon og mestring av belastning.

– Vi ser behovet for å ha et gruppetilbud som er enda mer konkret rettet inn mot utfordringer relatert til angst og depresjon, og er derfor i gang med et samarbeid med Frisklivssentralen hvor tanken er at vi sammen skal tilby slike kurs, sier han.

Han tror at et tettere samarbeid med Frisklivssentralen kan bidra til ytterligere oppmerksomhet på fysisk aktivitet samt redusere terskelen for å ta kontakt.

– Det kan nok være enklere å benytte seg av et tilbud i regi av Frisklivssentralen enn et tilbud i regi av oss, litt mindre skummelt. Det er jo små forhold her, og mange vet om hverandre, så det å ha flere å spille på tror jeg blir veldig bra.

Tilbud på ettermiddag og kveld

Han mener kurs kan gi noe individuelle samtaler ikke kan, og fremhever effektene av å se at en ikke er alene med sine utfordringer. En annen viktig faktor er at dette tilbudet skal være gratis og foregå på ettermiddag eller kveld.

– Vi tenker å holde disse kursene sammen med Frisklivssentralen på ettermiddag og kveld slik at vi når flere, også dem som ikke kan ta seg fri fra skole og jobb. Jeg tenker at når vi har tilbud kun på dag slik vi har nå, ekskluder vi mange.

Fremover vil de også vurdere om de skal inngå samarbeid med nabokommunen Lyngen om dette kurstilbudet.

– Vi har begynt å drøfte dette. Det kan både være positivt for rekruttering og redusere sannsynligheten for å møte naboen på kurs, sier Slettli.

Forside lavterskelhefte
Trykk på bildet, og se NAPHAs hefte om lavterskeltilbud, som denne artikkelen er en del av.
STORFJORD KOMMUNE

Kommenter:

Mer om

lavterskeltilbud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen