Endret: 19. mars 2019
anne b

AKTUELT: -Vi ser ar at brukere i Housing First prosjekter som har høy troskap til modellen, lettere blir boende i boligene sine enn andre. De får også en bedre recovery-prosess, sier Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth, faglig rådgiver i NAPHA. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

NAPHA-rådgiver har skrevet artikkel i European Journal of Homelessness

NAPHA-rådgiver har skrevet artikkel i European Journal of Homelessness

Housing First Bergen skårer høyt i måling på troskap til modellen Housing First. Nå er resultatet publisert internasjonalt tidsskrift.

-Det er spennende og ærefullt at forskere fra andre land vil vite hvordan vi jobber med Housing First (HF) i Norge. Vi tror kanskje at vi i Norge alltid skal lære av andre. Men i Housing First viser det seg at det er motsatt, andre vil lære av oss, sier Fjelnseth, som er faglig rådgiver i NAPHA.

Ser på troskap til modellen

Det er i dag 21 HF-prosjekter i Norge. NAPHA erfarer at mange av disse er av svært god kvalitet.

-Mange er veldig opptatt av å arbeide så nært opp til den originale modellen som mulig, sier Fjelnseth.

I artikkelen «A Mixed Method Study of the Fidelity of the Bergen Housing Programme in Norway to the Pathways to Housing Model» har hun sett på i hvilken grad Housing First i Bergen klarer å vise troskap til Housing First-modellen.

Opprinnelsen til prosjektet

I 2013 rapporterte den irske forskeren Ronni Greenwood at det var en høy grad av fidelitet (troskap til modellen) i flere lands HF-program. I sin studie hadde hun sett nærmere på HF i Portugal, Frankrike, Nederland, Skottland, Irland og Finland.

Greenwood fant både «hemmere og fremmere» av fidelitet i studien. Dette dannet grunnlag for en ny studie om fidelitet, der NAPHAs materiale inngår. I den nye studien er flere europeiske land, samt USA og Canada inkludert.

NAPHA ble spurt om å delta

Norge kom med i studien, etter at Roberto Bernad, en av gjesteredaktørene i European Journal of Homelessness, spurte om NAPHA kunne skrive en artikkel om bruk av fidelitetsskalaen i de norske HF-prosjektene.

-Helt siden NAPHA startet, har vi jobbet med å spre kunnskap om HF, forteller Fjelnseth.

-Vi har hyppig kontakt med HF-prosjekt i andre land, og deler kunnskap både i og utenfor landets grenser. Det var artig å få denne forespørselen.

Oversatte til norsk kontekst

HF-teamet i Bergen sa seg villig til å være pilot for fidelity-målingen i Norge.

-Fidelity-skalaen har en manual for intervju og skåring. Skalaen er utarbeidet av forskere, brukere og praktikere ved Pathways, organisasjonen som Sam Tsemberis grunnla i USA, forklarer Fjelnseth, som sørget for å oversette og modifisere den til norsk kontekst.

-Jeg hadde god hjelp av teamet i Bergen, for å få det til.

Samme fremgangsmåte eller «protokoll» ble brukt i alle prosjektene forskningen foregikk. Man gjennomførte en analyse, via et spørreskjema som ble sendt til teamene. Etterpå gjorde man flere intervjuer, som identifiserte barrierer og tilretteleggere for fidelitet.

Gode resultater i Bergen

Bergen HF fikk en skår på 3.7, noe som defineres som høy fidelitet til programmet.

-Undersøkelsen vi gjorde støtter opp om tidligere resultater, som viser at brukere i Housing First-prosjekter med høy troskap til modellen, lettere blir boende i boligene sine enn andre, sier Fjelnseth.

-Man ser også at brukere i Housing First-prosjekter med høy troskap til modellen får en bedre recovery-prosess.

Følger prinsippene i Bergen

Fjelnseth forklarer at HF i Bergen har vært bevisst på å følge prinsippene i den opprinnelige modellen tett, helt siden oppstarten.

-Dette har de gjort ved å ha et tverrfaglig team, og ved ikke å stille krav om rusfrihet, eller «maks antall ganger» deltakerne kan få ny bolig.

-I tillegg inkluderer de deltakerne i prosessen hele veien. Bergen HF har også erfaringskonsulent i teamet sitt.

Kanskje glemmer vi det gode samarbeidet

Hun har inntrykk av at det internasjonale HF-miljøet lar seg imponere av allsidigheten i de norske HF-programmene.  

-Eksempelvis er en av de ansatte i Bergen både snekker og sosionom. Jeg tror at folk som leser artikkelen lar seg inspirere av hvordan det norske velferdssystemet er bygd opp. I Norge er det ofte godt samarbeid mellom ulike tjenester som NAV, psykisk helse, leger, spesialisthelsetjeneste osv. Dette er noe vi kanskje glemmer i hverdagen.

­-Folk inspireres av hvordan vi jobber med Housing First i Norge

Ifølge Fjelnseth får HF-team i Norge og NAPHA ofte får besøk av delegater fra andre land.

-De vil lære av hvordan vi i Norge jobber med HF. Samtidig som det er lett å se fordelene vår velferdsmodell har, i kampen mot hjemløshet, er det også her utfordrende å få bukt med inngrodde tankesett, sier Fjelnseth.

-Dette kan være ideer som at brukere skal «lære seg å bo», eller «gjøre seg fortjent til en bolig». Så alt er ikke bare velstand i Norge, heller.

Deler kunnskap og ressurser

I arbeidet med artikkelen har hun fått god støtte av det internasjonale nettverket.

-Mye har blitt diskutert på Skype. Det er også enkelt å kommunisere med grunnleggeren av HF, Sam Tsemberis, sier Fjelnseth, som opplever at det internasjonale HF-miljøet er veldig åpent, og at ingen holder på sitt.

-Man deler villig vekk, både kunnskap og ressurser. Det er mye jobb å skrive en slik artikkel, og mange formelle krav som skal oppfylles.

Hun forteller at utviklerne av skåringsverktøyet heller ikke er opptatt av å tjene penger på det. -Verktøyet er gratis å bruke. Det er ingen lisenser, sier Fjelnseth.

Brukerinvolvering og recovery er det basale

Studien, der Fjelnseths artikkel inngår, presenterer funn fra ti ulike HF program spredt på ni land: Belgia, Frankrike, Frankrike, Italia, Norge, Portugal, Spania, USA og Canada. Noen har stilt spørsmål ved om det går an å bruke en skåringsmodell som ble laget i USA, i de andre landene.

-Men dette har fungert godt, sier Fjelnseth.

-Noen spørsmål måtte modifiseres, men de fleste spørsmålene er gyldig for alle land og ulike velferdssystem. Det handler mye om brukerinvolvering og recovery-tenkning.

Housing First
  • Modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer.
  • Bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging han/hun skal få.
  • Modellen kommer opprinnelig fra USA og har etter hvert spredd seg til mange land i Europa og andre deler av verden.
  • Housing First har blitt prøvd ut med gode resultater i mange land.
Aktuelt om fidelity (troskap til modellen)
  • En høy grad av fidelitet, eller «troskap» til modellen, er viktig for evidensbaserte metoder som Housing First. Det er utviklet en fidelitetsskala, med målinger som sier hvor nær det enkelte Housing First prosjekt er til den opprinnelige modellen.
  • Målingene gir en pekepinn på hva som gjøres bra og hva som kan forbedres. Slike skåringer er interessante for ledere og politikere, når det gjelder evaluering av tjenester og planarbeid.

Kommenter:

Mer om

nyheter housing.first fidelity internasjonalt.arbeid forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen