Tilbakemeldingsverktøy

Tilbakemeldingsverktøy i psykisk helse- og rustjenester benyttes for å endre og forbedre tjenestene, i tråd med erfaringer og ønsker fra brukerne.

Illustrasjonsbilde tilbakemeldingsverktøy, to personer i samtale

ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com

Ved å systematisk innhente tilbakemeldinger fra brukerne setter man deres opplevelse av hva som er virksom hjelp i sentrum. Den terapeutiske alliansen mellom bruker og fagutøver styrkes. Kontinuerlig og umiddelbar tilbakemelding satt i system gir utgangspunkt for læring og endring, og sikrer stor grad av brukermedvirkning. Utover å styrke samarbeidet mellom den enkelte bruker og hjelper, løftes utviklingen av rus- og psykisk helsetjenestene i sin helhet i kommunen.

Hvordan vet vi at hjelpen vi gir virker?

Alle som jobber på dette fagfeltet har et felles mål: At hjelpen vi gir skal være til nytte for de som mottar tjenestene. Faglige retningslinjer gir føringer for hvilke terapeutiske metoder vi skal kunne. For å være dyktige psykisk helsearbeidere må vi jevnlig lære nye verktøy. I tillegg er det stadige organisatoriske og strukturelle endringer i tjenestene. Alt for å gjøre tjenestene bedre. Men hvordan vet vi hva som faktisk gir effekt?

Verktøy som er utviklet for at tjenestemottakeren kan gi direkte tilbakemelding til utøver, er en måte man kan få denne informasjonen på.

Allianse og relasjon gir resultater

Forskning viser at valg av terapiform ikke er det som er avgjørende for om behandlingen gir effekt. Derimot er brukerens egne ressurser, sosial støtte og hvem som gir behandlingen avgjørende for om brukeren opplever bedring. Terapeutens evne til å skape en allianse, en relasjon med brukeren, blir utslagsgivende. Systematisk tilbakemelding på dette kan være utslagsgivende for om tjenestene man tilbyr gir effekt.

En god allianse bør inneholde:

 • Enighet om mål, mening eller formål med behandlingen.
 • Enighet om bruk av arbeidsmåter og metoder.
 • Terapeutens egenskaper, eksempelvis varme og empati.
 • Terapeutens evne til å imøtekomme brukerens syn på hva som er veien mot bedring. 

Våg å spørre - få gull tilbake

For å få informasjon om hva som hjelper må man spørre, både om hjelpen er med på å gi endring, og hvordan brukeren opplever å bli møtt av behandler. På denne måten får man direkte kjennskap til hvordan tjenestene kan rigges, slik at de oppleves nyttige og hjelpsomme. For å lykkes er det viktig å ta konsekvensene av svarene man får. 

Å bygge opp en tilbakemeldingskultur, med direkte brukerinvolvering, kan være krevende både for den som oppfordres til å gi ærlig tilbakemelding, og for den som mottar den. Behandleren må være innstilt på å se nærmere på eget arbeid, og villig til å motta og gi veiledning på den informasjonen man får gjennom verktøyet. For ledelsen kan det innebære å måtte gjøre strukturelle og økonomiske endringer i tråd med de svarene man mottar fra tjenestemottakerne.

Oversikt over tilbakemeldingsverktøy

Det finnes flere ulike tilbakemeldingsverktøy. Her er oversikt over noen av de mest brukte i Norge.

FIT- Feedback Informerte tjenester 

FIT er et verktøy som sikrer systematisk tilbakemelding fra brukeren. Det består av to verktøy med totalt 8 spørsmål som har til hensikt å finne ut om hjelpen man gir nytter.

ORS- Outcom rating scale er et verktøy man bruker i starten på samtalen. Det består av 4 spørsmål om hvordan man har hatt det siden sist, på ulike områder av livet sitt. Det er brukerens egen opplevelse av situasjonen man ønsker informasjon om og brukeren skårer derfor selv.

SRS- Session rating scale brukes på slutten av hver samtale og består av 4 spørsmål om hvordan man opplevde samarbeidet i samtalen. Også her skårer brukeren selv sin egen opplevelse.

Etter flere skåringer vil en graf vise om brukeren får det bedre eller ikke, og om det oppleves som at samarbeidet er til hjelp. Slik kan man justere innsatsen etter hvordan brukeren opplever hjelpa og hva som er nyttig.

Mange bruker FIT i veiledning av personalet, hvor hensikten er å finne muligheter for å gi bedre hjelp til brukeren gjennom fokus på alliansen.

NORSE

NORSE  er et norsk tilbakemeldingsverktøy, utviklet i Helse Førde. Verktøyet måler symptomer og funksjon på flere livsområder gjennom en nøye kartlegging. 

Det måler også hvordan brukeren opplever relasjonen med sin behandler og behandlingsutbytte.

INSPIRE

INSPIRE er et tilbakemeldingsverktøy som kartlegger i hvilken grad man gir recoveryorienterte tjenester.

Outcome Questionnaire (OQ-45.2)

Skjema basert på 45 items med rapportering gjennom en 5-punktsskala, hvor høy skåre indikerer dårlig helsesituasjon (disturbance). Det tar 5-6 minutter å administrere. Både papir og elektronisk versjon tilgjengelig.

Clinical Outcomes in Routine Evaluation (CORE)

Selvrapporteringsskjema som er oversatt til norsk. Dette inneholder totalt 34 items, og en rapporterer gjennom en 5- punktskala. Skjemaet måler blant annet subjektiv velvære, psykometriske symptomer, fungering m.m.

Systemic Inventory of Change (STIC)

Skjema som er oversatt til norsk. Kartlegger brukers vurdering og følelser rundt eget liv, utvikling, oppvekst, ekteskap mm. Data fra selvrapportering materialiserer grafer som viser hvordan brukerne responderer på behandling som gis.

Treatment Outcome Package (TOP)

Utviklet ved Pen State University i USA. TOP er et selvrapporteringsskjema hvor bruker rapporterer funksjon og velvære før, under og etter behandling. 

Oversikt over kommuner og bydeler som har tatt i bruk FIT

AGDER 

Arendal 

Farsund 

Flekkefjord 

Grimstad 

Hægebostad 

Kristiansand 

Kvinesdal 

Lindesnes 

Lyngdal 

Sirdal 

INNLANDET 

Dovre 

Elverum 

Etnedal 

Gausdal 

Hamar 

Lillehammer 

Nord-Aurdal 

Ringebu 

Stange 

Søndre Land 

Vestre Slidre 

Øyer 

Åsnes 

MØRE OG ROMSDAL 

Hustadvika 

Molde 

NORDLAND 

Andøy 

Rana 

Steigen 

Vestvågøy 

OSLO 

Bydel Alna 

Bydel Grorud 

Bydel Gamle Oslo 

Bydel Stovner 

Bydel Ullern 

Bydel Østensjø

ROGALAND 

Gjesdal 

Haugesund 

 

Karmøy 

Randaberg 

Sandnes 

Strand 

Suldal 

Tysvær

TROMS OG FINNMARK 

Sortland 

Tromsø

TRØNDELAG 

Melhus 

Meråker 

Trondheim

VESTFOLD OG TELEMARK 

Bamble 

Holmestrand 

Larvik 

Notodden 

Skien 

Tønsberg 

VESTLAND 

Bergen 

Bømlo 

Høyanger 

Stord 

VIKEN 

Asker 

Eidsvoll 

Flå 

Fredrikstad 

Frogn 

Gol 

Indre Østfold 

Kongsberg 

Lillestrøm 

Nesodden 

Nittedal 

Nordre Follo 

Rakkestad 

Sarpsborg 

Sigdal 

Ullensaker 

Ål 

Ås 

Kontaktpersoner i NAPHA

Kristin Mjåset Hjertø (prosjektleder)

Arve Almvik

Artikler om Tilbakemeldingsverktøy (26)
Filtrer artikler
 • Nyheter
 • Praksiseksempler
 • Blogg
 • Vitenskapelige artikler
 • Verktøy
 • Reportasjer
 • Brukererfaringer
 • Forskning
 • Multimedia
 • Offentlige publikasjoner
 • Prosjektrapporter
 • Video