Publisert: 14. september 2016.   Endret: 16. september 2020

Feedback-informerte tjenester

FIT Temabilde - montasje

 

Feedbackinformerte tjenester handler om systematisk tilbakemelding fra brukere, samt å endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene. Det finnes mange ulike tilbakemeldingsverktøy.

Både Helsedirektoratets veileder Sammen om mestring og Regjeringens strategi for god psykisk helse, Mestre hele livet anbefaler Klient og resultatstyrt praksis (KOR), også kjent som PCOMS og FIT. Her brukes skalaene ORS (Outcome Rating Scale) og SRS (Session Rating Scale). Disse skalaene er utviklet i USA av Barry Duncan og Scott Miller.

Feedback-informerte rus- og psykisk tjenester setter brukerne, og deres opplevelse av hva som er virksom hjelp, i sentrum. Den terapeutiske alliansen styrkes. Kontinuerlig og umiddelbar tilbakemelding satt i system på denne måten gir utgangspunkt for læring og endring, og sikrer stor grad av brukermedvirkning. Dette gjelder ikke bare for samarbeidet mellom den enkelte bruker og hjelper, men ikke minst også for utvikling av rus- og psykisk helsetjenestene i sin helhet i kommunen.

Tilbakemeldingsverktøy

ORS og SRS- Ved hjelp av skalaen ORS (Outcome Rating Scale) gir brukeren jevnlig tilbakemelding på hvordan han eller hun har det. Ved bruk av SRS (Session Rating Scale) gir bruker tilbakemelding på hans eller hennes opplevelse av relasjonen til behandler. Tilbakemeldingene brukes for å justere videre behandling.

Det finnes ulike lisenser, se oversikt på våre nettsider for ORS og SRS verktøy med lisens.

NORSE – Norsk tilbakemeldingsverktøy, utviklet i Helse Førde. Verktøyet måler både relasjon bruker har til terapeut og behandlingsutbytte.

Outcome Questionnaire (OQ-45.2) – Skjemaet er basert på 45 items med rapportering gjennom en 5-punktsskala, hvor høy skåre indikerer dårlig helsesituasjon (disturbance). Det tar 5-6 minutter å administrere. Både papir og elektronisk versjon tilgjengelig.

Clinical Outcomes in Routine Evaluation (CORE) – Selvrapporteringsskjema som er oversatt til norsk. Dette inneholder totalt 34 items, og en rapporterer gjennom en 5- punktskala. Skjemaet måler blant annet subjektiv velvære, psykometriske symptomer, fungering m.m.

Systemic Inventory of Change (STIC) – Skjemaet er oversatt til norsk, og kartlegger brukers vurdering og følelser rundt eget liv, utvikling, oppvekst, ekteskap mm. Data fra selvrapportering materialiserer grafer som viser hvordan brukerne responderer på behandling som gis.

Treatment Outcome Package (TOP) – utviklet ved Pen State University i USA. TOP er et selvrapporteringsskjema hvor bruker rapporterer funksjon og velvære før, under og etter behandling.

Dette er ikke en uttømmende liste.

Kontakt:

Se kurs og konferanseoversikt.

Alt om

fit kor feedback-informerte.tjenester systematisk.tilbakemelding tilbakemeldingsverktøy feedbackinformerte.tjenester

Nyttig innen fit, kor, feedback-informerte tjenester, systematisk tilbakemelding, tilbakemeldingsverktøy, feedbackinformerte tjenester:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen