Publisert: 13. april 2020.   Endret: 16. juni 2020
guide

AKTUELT: Å gi psykososial omsorg til ansatte i koronapandemien er viktig for ledere. Et nytt nettsted i regi av RVTS Øst gir nyttige råd og tips. (Ill.foto: colourbox.com).

Å være en god leder i krisetider

Å være en god leder i krisetider

Det er unntakstilstander i helsetjenestene, og god ledelse er enda viktigere enn ellers. Et nytt nettsted gir gode råd om hvordan situasjonen bør håndteres.

Ledelse under koronapandemien innebærer å skulle håndtere nye faglige utfordringer, uvante arbeidsformer, høyere arbeidspress, økte psykososiale utfordringer for ansatte og potensielt færre personellressurser, parallelt med at man skal ivareta seg selv og sine nærmeste.

RVTS Øst har nå etablert nettstedet Psykososialberedskap.no. Nettstedet gir råd om kriseledelse, og grep man kan og bør ta for å håndtere situasjonen og det økte ansvaret ledere i helsetjenestene står overfor.

Tydelig og omsorgsfull ledelse

Mange helsetjenester står allerede midt oppi en unntakstilstand. For andre ligger det verste fremdeles fram i tid. Nettstedet anbefaler blant annet å samle medarbeiderne, for å gå gjennom planer for hvordan krisen skal håndteres, både driftsmessig og psykososialt.

Under kriseberedskapen vil det kreves tydelig, tilstedeværende og omsorgsfull ledelse, og lederen må være forberedt på sitt ansvar for å være en god rollemodell for de ansatte.

Ny form for struktur og medarbeideroppfølging

Ledelsen har også ansvar for at de ansatte får nødvendig og tilstrekkelig informasjon underveis, og for at de har de nødvendige, praktiske forutsetningene for å gjøre jobben sin. Den utstrakte bruken av hjemmekontor, blant annet til gjennomføring av samtaler og veiledning via digitale løsninger, stiller også nye krav til lederen.

Det krever en ny form for struktur og medarbeideroppfølging, samtidig som man må vise utstrakt tillit til ansatte som skal jobbe på denne måten.

Oppgaver man aldri har håndtert tidligere

Både de som jobber hjemmefra, og de som er til stede på arbeidsplassen, bør i krisetider ideelt sett bli satt til oppgaver de føler seg noenlunde trygge på, og har kompetanse til å takle.

Dette kan bli ekstra vanskelig å gjennomføre i praksis under den pågående epidemien, både fordi man nødvendigvis vil stå overfor oppgaver man aldri har håndtert tidligere, og fordi deler av personalet kan være fraværende, fordi de enten er syke eller i karantene.

Tydelig tilstedeværelse

Dette understreker viktigheten av at ledelsen er tydelig til stede for hver enkelt medarbeider, at man er oppmerksom og lyttende overfor den enkeltes behov, og er ekstra våken for å oppdage stressreaksjoner og indikasjoner på psykiske og fysiske belastninger hos de ansatte.

Nettsidene understreker viktigheten av at lederne framstår trygge og optimistiske, og er bevisste på at egen mestringstro smitter over på medarbeiderne. Dette parallelt med at empati og evne til å forstå andres følelser og reaksjoner i en krisesituasjon er helt sentralt.

 

Psykososialberedskap.no
  • En ressursside om psykososial ivaretakelse ved en pandemi.
  • Målgruppen er personell med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offentlige virksomheter.
  • RVTS Øst står bak.

Kommenter:

Mer om

koronakrisen.og.psykiskhelsearbeid koronakrisen korona aktuelle.nettsteder nyheter ledelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen