Publisert: 22. august 2019.   Endret: 23. august 2019
Marianne Borthen og Gretha Helen Evensen, faglige rådgivere i NAPHA m/undersøkelse om pakkeforløp

PAKKEFORLØP: Har det skjedd endringer i samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste etter at implementeringen av pakkeforløp nå er i gang? Dette, og andre erfaringer kartlegges i en spørreundersøkelse til kommunene. F.v. Marianne Borthen og Gretha Helen Evensen, begge faglige rådgivere i NAPHA. 

NAPHA spør kommunene om pakkeforløp

NAPHA spør kommunene om pakkeforløp

Vi vil høre kommunenes erfaringer med pakkeforløpene innen psykisk helse og rus for voksne. Hvilken rolle spiller dere i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, hvordan blir pakkeforløpene implementert og organisert?

I forbindelse med implementering av pakkeforløp i helsetjenestene, har NAPHA fått i oppdrag av Helsedirektoratet å bistå kommunene med å utforme sin rolle i pakkeforløpene innen psykisk helse for voksne.

For å løse oppdraget så godt som mulig gjennomfører NAPHA en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge de kommunale tjenestenes egne erfaringer. Vi samarbeider med Kompetansesenter Rus (KoRus) om undersøkelsen. Alle landets kommuner er invitert til å delta. Det er ledere innen psykisk helse og rus, samt de kommunalt ansatte forløpskoordinatorene som skal svare, og disse skal ha fått lenke til undersøkelsen. 

-Vi trenger kunnskap om hvilke erfaringer kommunene har gjort seg med pakkeforløp så langt, sier Marianne Borthen. 

Stor betydning

Innføringen av pakkeforløp er en mulighet for kommunene og spesialisthelsetjenestene til å forbedre samhandlingen seg i mellom - og med brukerne - til brukernes beste.

-Svarene fra undersøkelsen vil gi oss kunnskap om hva kommunene har bruk for, og vil få betydning for hvordan NAPHA skal jobbe med tematikken pakkeforløp og bistå kommunene med å styrke sin rolle, sier Borthen. 

Samarbeid med KorRus

Svarene fra undersøkelsen vil også gi oss viktig grunnlag i NAPHAs dialog med Helsedirektoratet underveis i implementeringsperioden.

-Vi kommer også til å se på svarene sammen med flere av de regionale kompetansesentrene for rus. Det blir nyttig, fordi det er KoRus som skal gi relevant opplæring og kompetansehevende tiltak knyttet til det faglige innholdet i pakkeforløp, sier Borthen. 

Ulike pakkeforløp

Spørsmålene i undersøkelsen gjelder Pakkeforløp psykisk helsevern voksne og Pakkeforløp for rusbehandling (Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne, Psykoseutvikling og psykoselidelser, Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD Pakkeforløp) og Pakkeforløp Rusbehandling (TSB).

Svarene tikker allerede inn til NAPHA, men vi minner ledere og forløpskoordinatorer om fristen: Tirsdag 03.09.19. Spørreundersø

Kommenter:

Mer om

pakkeforløp nyheter brukerundersøkelser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen