Publisert: 18. september 2018.   Endret: 20. september 2018
Erna Solberg, Statsminister, lansering av pakkeforløp innen psykisk helse og rus, 12092018

PAKKEFORLØP FOR UTREDNING OG BEHANDLING: Statsminister Erna Solberg introduserte pakkeforløp innen psykisk helse og rus på lanseringskonferansen i regi av Helsedirektoratet 12. september, 2018. Pakkeforløpene trer i kraft 1. januar, 2019. 

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helse og rus lansert

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helse og rus lansert

Fra første januar 2019 gjelder pakkeforløp for psykisk helse og rus. Brukerperspektivet og samhandling med kommuale tjenester ble vektlagt da tre av forløpene ble lansert 12. september.

– Et av målene med pakkeforløp er å gi trygghet og forutsigbarhet til pasientene uavhengig av bosted, sa Statsminister Erna Solberg, da de tre pakkeforløpene ble lansert på en konferanse i regi av Helsedirektoratet 12. september, 2018. (Se konferansen i opptak)

Uønsket variasjon i ventetid, utredning, behandling og oppfølging, manglende innflytelse på behandlingen, fragmenterte tjenester og lavere levealder ved psykisk lidelser og rusproblemer, var årsaker til at det i sin tid ble satt i gang et arbeid for tydeligere rammer og systematikk innen psykisk helse og rus.

Spesialisthelsetjenesten og kommunen

De tre pakkeforløpene som ble lansert 12. september beskriver rammene for utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Men, beskriver også samhandling med kommunen, før henvisning, underveis i forløpet i spesialisthelsetjenesten og etter avsluttet forløp.

Helsedirektoratet.no viser pakkeforløpene for:

I desember kommer tre pakkeforløp til. Disse er diagnosespesifikke, og omhandler psykoselidelser, spiseforstyrrelser og tvangslidelser.

Kom kritikerne i møte

Kritikere har vært bekymret for at pakkeforløpene skulle føre til for strømlinjeformet behandling som ikke var tilpasset den enkelte.

NAPHA var blant dem som kom med innspill i høringsprosessen. Underveis i arbeidet er pakkeforløpene, som i utgangspunktet var inspirert av satsingen på pakkeforløp for kreftbehandling, endret mye.

Slik de foreligger nå, er brukermedvirkning sterkt vektlagt. Samhandling med kommunale tjenester er også med.

Det er viktige innspill som jeg mener denne prosessen har tatt på alvor, sa Solberg.

Gir ramme – ikke innhold

Pakkeforløpene gir en ramme for utredning og behandling, men legger ikke føringer for innholdet i behandlingen. Individuelle behov står fortsatt i sentrum.

Hva som skal skje innenfor denne rammen og hvordan det skal skje er stort sett opp til pasienten og behandleren. Det er systematikken vi er ute etter. Pasienten får vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som skal gjøre det, sa Statsminister Erna Solberg.

Alle får en koordinator

Alle pasienter får sin egen koordinator som skal være pasienten og pårørendes kontaktperson, og sørge for at pasienten får både den hjelpen og den oppfølgingen som trengs.

Koordinatoren vil også ha kontakt med en koordinator i kommunen. 

Line Eikenes Langsholt, rådgiver i brukermedvirkning i Helsedirektoratet forventer at pakkeforløpene skal bidra til at brukeren skal få tro på seg selv. I innlegget sitt presiserte hun at tjenester som lytter systematisk til tilbakemelding fra brukerne bidrar til dette.  

Likeverdige parter

Primærhelsetjenestens rolle kan se perifer ut i den skjematiske fremstillingen av pakkeforløpene – en liten sirkel i hver ende av en snor. Men, er det ikke, mener NAPHA.

Det er viktig at kommunene sees som en viktig samarbeidspart, hvis pakkeforløpene skal gi den ønskede virkningen om økt brukermedvirkning, økt brukertilfredshet og mer samordnete og koordinerte tjenester. Det bør være et likeverdig trepartssamarbeid mellom bruker, kommune og spesialisthelsetjeneste, sier Ellen Hoxmark, leder i NAPHA.

Livet leves i kommunen, ikke i spesialisthelsetjenesten. Derfor må spesialisthelsetjenesten være lydhør for både brukernes og de kommunale tjenestenes bestilling og virkelighetsbeskrivelse.

Recoverytenkning

Rønnaug Frøiland, direktør ved for Enhet for psykisk helse og rustjenester i Bergen kommune og Randi-Luise Møgster, klinikkdirektør ved Kronstad DPS, trakk begge frem betydningen av felles arenaer og likeverdig representasjon i alle samarbeidsfora som nødvendig for å samhandle.

Et felles språk basert på recoverytenkning gjør også samhandling bedre og enklere, mente de.

NAPHA anbefaler å merke seg:

Regionale lanserings- og implementeringskonferanser

Helse Nord: Bodø 8. oktober og Tromsø 9. oktober

Helse Vest: Bergen 15. oktober, Stavanger 16. oktober og Førde 23. oktober

Helse Sør-Øst: Oslo 17. oktober, Tønsberg 18. oktober og Hamar 22. oktober

Helse Midt-Norge: Ålesund 30. oktober, Steinkjer 31. oktober og Trondheim 1. november.

Blir invitert

Helsedirektoratet har oppmuntret de regionale helseforetakene, som har ansvar for å planlegge disse konferansene, til å invitere kommunene i opptaksområdet, brukerorganisasjoner og kompetansemiljø.

ELLEN HOXMARK:-Spesialisthelsetjenestens samhandling med kommunen er beskrevet i pakkeforløpene, og dette er viktig, sier leder i NAPHA.

Kommenter:

Mer om

pakkeforløp kvalitetsarbeid brukermedvirkning nyheter samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen