Publisert: 06. september 2017.   Endret: 07. september 2017
Vegard Høgli (Kommuneoverlege i Skien) og Lotta Såfjell - KS Læringsnettverk 5.-6.september,2017

UTVIKLINGEN STARTER NÅ: -Vi må snakke sammen, sette oss ned med NAV, spesialist og bruker, for å arbeide frem gode løsninger og tjenester, sier kommuneoverlege Vegard Høgli, til napha.no. Her i samtale med Lotta Sjåfjell (rådgiver i KS) på scenen under KS Læringsnettverk samling på Gardermoen. (FOTO: Tommy Halvorsen)

10 kommuner skal få til viktig endring

10 kommuner skal få til viktig endring

Et nytt læringsnettverk om psykisk helse og rus for kommunene fikk tirsdag luft under vingene på Gardermoen. Nå styres det mot et bedre samarbeid, der pasienten selv skal involveres sterkere.

– Vi trenger et bedre helhetlig tilbud for pasienten. I dag ser vi altfor ofte at det blir stykkevis og delt. Faste møtepunkter er viktig. Særlig for å klare å ligge i forkant, ikke bare møtes når behovet er prekært, sier Mette Moe, avdelingsleder ved Salten DPS.

Psykisk helse- og rustjenester for voksne i ni kommuner spredt i landet har kommet sammen for å jobbe frem endringer.

Mens sommeren hadde pakket kofferten, og satt seg på et forsinket morgenfly sørover, inntok 76 deltakere fra ti kommuner Gardermoen - klare for læring i et nytt KS-ledet nettverk.

Læringsnettverket, finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, retter seg mot voksenpersoner med store, sammensatte psykisk helse- og/eller rusproblemer. Brukerne skal stå i sentrum, og bli hørt på en helt annen måte enn tilfellet er i dag. Visjonen er å gå fra «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg»?

Læringsvilje

Vakre levende toner fra sangen «Har du fyr?»: Har du fyr, har du løkter langs din vei. Har du fyr, et signal om riktig lei, satte deltakerne i stemning, før de ble bedt om å reflektere over sin egen motivasjon for å delta.

Risten Lango, erfaringskonsulent i KS og medlem i prosjektgruppa, har stor tro på et verdifullt utbytte.

– Kommunene har selv søkt om å få være med i prosjektet. Dette er kommuner som har vist at de retter seg fremover, og i er stand til å skape resultater, sier Lango.

Målgruppen for læringsnettverket er kommunenes helse- og omsorgstjeneste og spesialisttjenesten. Målet er at tjenestene i mye større grad skal rettes mot brukernes ressurser og egne mål for mestring av hverdagslivet, fremfor kun å tilby tradisjonelle helsetjenester. Brukerne skal både oppleve økt kvalitet og innflytelse på tjenestene, samtidig som de selv er sentrale i utformingen av tilbudet. Viktige elementer er å stimulere en kultur for samarbeid, og sikre systematisk, god kommunikasjon og rutiner mellom enheter og nivåer i tjenestene.

Sterke sammen

At læringsnettverket og dets ambisjon ønskes velkommen, hersker det liten tvil om blant deltakerne på Gardermoen:

– Jeg føler at vi har manglet et ordentlig nettverk for godt samarbeid i vår kommune i mange år, sier Lena Breivik, virksomhetsleder i Bodø kommune.

– Vi trenger et godt sammensatt nettverk med faste møtepunkter, for å sikre en bedre samhandling mellom nivåer og avdelinger i kommunen, mener hun.

Breivik får støtte av Sissel Sandnes, NAV-rådgiver i Bodø:

– Brukerne vi jobber med er de samme. Vi vil gjerne delta i et nettverk der vi kan finne gode måter å arbeide på, og finne løsninger som hjelper brukerne i hverdagen. Min motivasjon for å være her er å hjelpe min bruker til å komme videre på alle områder i sitt liv, det være seg arbeid, økonomi, bolig, eller sosialt.

De ser frem til å lære av andre kommuner under samlingene, men samtidig presiserer de viktigheten av å bli bedre kjent innad i egen kommune.

– Jeg kjenner ikke dere to fra før, sier Breivik og nikker i retning Sandnes og Moe (avdelingsleder i Salten DPS).

– Jeg var litt redd for at opplegget skulle være sånn «nå skal alle bli kjent med alle på en gang», så jeg ble veldig glad da jeg så at vi fra Bodø er plassert på samme bord. Det er først og fremst viktig at vi blir kjent med hverandre, sier virksomhetslederen i Bodø kommune.

I en sofa fra Ikea

Under første dag av samlingen ble tre av deltakerne invitert opp på scenen til samtaler i det lune ”sofahjørnet” hos Lotta Sjåfjell, rådgiver i KS. Sjåfjell har ansvaret for å drive dette nettverket fremover. Her var det ingen som skulle denges, verken verbalt eller fysisk, men tvert imot bidra til å svare på det viktige spørsmålet ”Hva må til for at tjenestene skal lykkes i å gi god hjelp?”. En av dem som bidro i samtalene, var kommuneoverlege i Skien kommune, Vegard Høgli.

– Vi bruker så mange rare og feilvalgte ord. Nå er det på tide å legge bort noen av de driverne vi ser i dag, slik som produksjonsmål. Vi må snakke sammen, sette oss ned med NAV, spesialist og bruker. Sammen kan vi finne det tredimensjonale bildet som beskriver virkeligheten. Jeg liker ordet ”medvandrerperspektiv”. Tiden har kommet for et paradigmeskifte. I stedet for å bruke tiden på bokholderi og fordeling av ansvar, må vi våge å tenke ut og annerledes. Se mot steder som har våget nettopp det, og som har lyktes. Sammen kan vi klare å få til endring, formaner Høgli.

Selv legger han ikke skjul på at kommunen hans står ovenfor store utfordringer:

Tar ansvar

– Skien kommer dårlig ut på mange parametre som måler sosio-økonomiske forhold. For eksempel ligger vi godt over landsgjennomsnittet når det gjelder medisinbruk innen psykiatrien og prosentvis andel av befolkningen som søker hjelp for psykiske lidelser. Dette er tall vi ikke kan flykte fra. Gjennom vårt samfunnsoppdrag forventes det av vi skal være til hjelp for folk. Derfor må vi også ta ansvaret, sier han,

Han får støtte fra kommunepsykologen i Skien, Simen Marenius Ekelund:

– Vi står i starten av et utviklingsarbeid vedrørende det psykiske helsearbeidet i kommunen. Nå ser vi på hva vi har av tjenester i dag, hvordan vi kan utvikle dem, og hvilke tilbud vi ønsker å presentere i framtiden. Vi har store utfordringer, og vi har store muligheter. Målet er å skape tjenester som har god faglig kvalitet, er lett tilgjengelige og samtidig ivaretar det menneskelige aspektet, som er helt nødvendig innen psykisk helsearbeid, sier Ekelund.

Kommuneoverlegen nikker fornøyd fra siden, og får selv siste ordet:

– Nå gleder vi oss til å være her og lære mer. Det er stor stas å få være med på dette!

 

 

KS Læringsnettverk 5.-6. september, 2017 - Gardermoen
  • Den første av i alt fire samlinger i KS læringsnettverk – psykisk helse og rus voksne for store og mellomstore kommuner.
  • Representanter fra 10 kommuner ulike steder i landet deltar. Spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) og frivillige organisasjoner som Kirkens Nødhjelp mfl. er også med.
  • Målsetting: Brukerne selv skal oppleve økt kvalitet og innflytelse på tjenestene, og være sentrale i utformingen av tjenestetilbudet.
  • Visjon: Gå fra ”Hva er i veien med deg?” til ”Hva er viktig for deg”?
  • Prosjektet er en videreføring av en satsing i perioden 2014–2015, som fikk stempelet vellykket.
  • Prosjektgruppa består av representanter fra KS, Recoverykompetanse AS, KBT–Midt og NAPHA.
  • Prosjektet ledes av KS og er samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og KS.
  • Gode pasientforløp psykisk helse og rus voksne er en del av en større satsing. I det samme prosjektet går det to løp i tillegg til satsingen på de voksne: ”Gode pasientforløp 2016–2019 – læringsnettverk for eldre og kronisk syke” og ”God samhandling barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer”.
  • Viktige elementer i satsingen er å bygge samarbeidskultur og sikre systematikk i kommunikasjon og rutiner mellom enheter og nivåer i tjenestene.

 

 

BODØ - SAMHANDLING: Mette Moe, avdelingsleder ved Salten DPS, Sissel Sandnes, NAV-rådgiver i Bodø, Lena Breivik, virksomhetsleder i Bodø kommune.

Kommenter:

Mer om

ks.læringsnettverk samhandling brukermedvirkning kvalitetsarbeid reportasjer nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen