Publisert: 27. mars 2017.   Endret: 27. mars 2017
Fit manual 3 bredde

FIT-manual 3: Tilsyn

FIT-manual 3: Tilsyn

FIT Manual 3 viser hvordan ledelse og administrasjon legger til rette for og følger opp bruken av systematiske tilbakemeldingsverktøy i psykisk helse- og rustjenestene.

I denne artikkelen tar jeg for meg den tredje av FIT-manualene, Supervision. Den gjør rede for FIT som et tilsyn som sikrer økt kvalitet og bedret utfall i behandling. Videre viser den hvordan bruken av verktøyet følges opp av administrasjon og ledelse. Behandlere får veiledning i hvordan følge opp tilbakemeldingene fra brukerne. Manualen er delt inn i èn del for administrativ oppfølging - og èn for klinisk.

Feedback-informerte tjenester (FIT) skal bidra til økt kvalitet og utbytte av behandling.The International Center for Clinical Excellence (ICCE) har utarbeidet en serie manualer som gir viktig informasjon om FIT (fra engelsk Feedback-informed Treatment) som verktøy for tilbakemelding fra bruker til behandler i den daglige behandlingen - og om implementering av FIT i tjenestene. Manualene er elektroniske bøker som kan kjøpes enkeltvis. Manual 3 kan kjøpes i Scott D. Miller Ph.d.s nettbutikk. 

Hvorfor føre tilsyn med behandlingen?

Spesielt tre funn fra forskning på utfall av psykoterapi forteller oss hvorfor det er relevant å bruke FIT for å føre tilsyn med behandling:

1) Frafall fra behandling ligger høyt med sine 47% blant voksne (Wierzbicki & Pekarik, 1993).

2) En liten andel av de som mottar behandling (~ 10%) står for 60-70% av utgiftene til behandling i helsevesenet (Lambert et al., 2003).

3) Behandlerne viser seg å være svake på å identifisere brukere som har høy risiko for forverring og/eller frafall (Hannan et al., 2005).

Videre viser en av Scott D. Millers studier at rutinemessig tilsyn med behandlingen, gjennom bruk av eksempelvis FIT, hjelper behandlerne med å identifisere kritiske situasjoner på et tidligere tidspunkt, slik at man raskt får rettet innsatsen inn på å forbedre alliansen med den man skal hjelpe, og bedre behandlingsutfallet, noe som igjen reduserer sannsynlighet for forverring og frafall. 

Administrativ oppfølging

For at FIT skal bli en naturlig del av tjenesten, er det viktig med god administrativ støtte fra ledelsen. Ulike virkemidler tas i bruk for å sikre:

1) at behandlerne administrerer FIT korrekt og formålstjenlig.

2) oversikt over hva som kan ligge til hinder for å implementere FIT, og hvordan eventuellle problemer som står i veien kan kan løses. 

3) at FIT-verktøy, -praksis og -prinsipper fungerer universelt, det vil si på tvers i organisasjonen (uavhenging av hvem som behandler og innenfor hvilke behandlingsformer det blir brukt). 

Ledelse og administrasjon i organisasjonen skal legge strukturelt til rette for at FIT kan brukes systematisk og forsvarlig. I første omgang dreier det seg om at behandlerne får øvd seg tilstrekkelig i å bruke FIT, tolke dataene som fremkommer og hvordan bruke tilbakemeldingene i utviklingsarbeidet.

Bakenfor må det ligge en arbeidskultur, retningslinjer og prosedyrer som sikrer FIT en naturlig plass i organisasjonen.

Manualen viser til at uten støtte og forankring i ledelsen, så vil implementering av slike verktøy nesten alltid mislykkes. 

Side 7 i manualen inneholder en sjekkliste for administrasjonens oppfølging av FIT. Sjekklisten tar opp retningslinjer for bruk av data, sikring av nødvendig oppfølging og lederskap, sikring av kontinuerlig opplæring og hvordan analysere barrierer og muligheter m.m.

Klinisk oppfølging

Den kliniske oppfølgingen av FIT handler om hvordan behandlerne følger bruker data fra verktøyet og følger veiledning med formål om å forbedre alliansen med brukerne og utfallet av behandlingen. Det legges stor vekt på å identifisere behandling som kan føre til forverring og/eller at brukerne avbryter eller behandling som ikke har effekt. Når brukerne gir relasjonen til behandler lav skår eller rapporterer om dårlig progresjon i behandlingen, får behandleren mulighet til å utforske nærmere:

1) brukerens mål/ønsker med behandlingen

2) ulike metoder eller nivåer av omsorg

og

3) om andre tjenester eller behandlere kan gi bedre fremdrift og utfall.

I diskusjon og planlegging av videre behandling basert på innrapporteringene fra brukerne må det legges til rette for en kultur som gir behandlerne rom til å diskutere problemer, utfordringer og feil.

På side 9 i manualen finner man også i delen om klinisk tilsyn en sjekkliste. Denne tar for seg tillitsbygging mellom behandlerne, retningslinjer for kommunikasjon i veiledningsgrupper m.m. 

Tilsyn med FIT-bruken i praksis

Det er viktig at ledelsen fører tilsyn med bruken av FIT. Dette kan gjøres individuelt eller gjennom gruppesamtaler. Veilederrollen er viktig her. Oppfølging på denne måten, har vist seg å imøtekomme skepsis og motvilje som kan forekomme fra behandlere når de blir bedt om å søke systematiske tilbakemeldinger fra sine brukere. Gjennom gruppesamtaler kan det også være betryggende å høre at andre behandlere opplever det som positivt å bruke FIT.

Veilederne sjekker spesielt om FIT er benyttet under hver behandling, samt hvordan behandlerne følger opp innrapporteringene i etterkant. I hvert enkelt tilfelle kan det stilles spørsmål som veileder og behandler søker svar på sammen:

1) Indikerer dataene at brukeren gjør fremskritt?

2) Indikerer dataene en positiv allianse mellom behandler og bruker?

3) Hvis ingen fremgang gjennom behandling eller tilfredsstillende allianse; er dette diskutert med brukeren? Hvordan er den videre planen for å imøtekomme disse utfordringene?

4) Har behandleren funnet ut hva brukeren virkelig ønsker ut av behandlingen?

5) Har behandleren funnet ut av hvilke forventninger brukeren har til behandleren?

Quiz og FAQ

Som i de andre manualene i serien, har forfatterne lagt opp til en liten quiz. Denne består av totalt 10 spørsmål med ulike svaralternativer. Svarer man feil på noen spørsmål, er det enkelt å gå tilbake til den aktuelle delen i manualen for å lese seg opp på nytt. I tillegg er det lagt inn en egen seksjon med spørsmål som ofte stilles angående FIT. Disse har utfyllende og gode svar på problemstillingene.

 

 

FIT

Feedback-Informed Treatment (FIT) er utviklet av The International Center for Clinical Excellence (ICCE). Det er et verktøy som legger til rette for systematisk tilbakemelding fra bruker til behandler. Den som mottar behandling rapporterer inn sin vurdering av hva som er virksomt i behandlingen og hva som er viktig i relasjonen med behandler, og det benyttes skåringsverktøy.

Kommenter:

Mer om

fit feedback-informerte.tjenester systematisk.tilbakemelding terapi verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen