Publisert: 21. mars 2017.   Endret: 11. mars 2020
Foto fra infovideo om NORSE(Norwegian Outcome Response System for Evaluation)

NORSE står for Norwegian Outcome Response System for Evaluation. Tilbakemeldingsverktøyet er utviklet i Norge for psykisk helse- og rustjenestene og gir tilbakemeldinger fra brukerne om behandlingen. (Foto fra presentasjonsvideo laget av Nasjonal kompetansetjeneste TSB for Helse Førde)

Første tilbakemeldingsverktøy i sitt slag utviklet i Norge

Første tilbakemeldingsverktøy i sitt slag utviklet i Norge

NORSE skal gi sårbare pasientgrupper økt medvirkning og bedre behandling. 600 personer har nå prøvd det nye verktøyet der de selv rapporterer.

På nettbrett, mobil eller PC logger brukerne seg inn via bank-ID før hver behandlingstime eller en gang i uka hvis de er på sengepost. Det tar 15-20 minutter å svare på spørsmålene første gang, mens det neste gang bare tar fem minutter. Verktøyet er beslektet med FIT og KOR.

Tilpasset norske forhold

Christian Moltu, professor og forskningsleder for Psykisk helse og rus ved Senter for helseforskning Sogn og Fjordane, og  medforsker Samuel Nordberg startet i 2014 å utvikle et verktøy tilpasset behovene i norske psykisk helse- og rustjenester. Moltu mente blant annet at verktøyene som fantes fra før (utviklet i utlandet) ikke svarte så godt på behovet for brukermedvirkning og et sammensatt bilde av pasientenes situasjon.

Bakgrunnen for prosjektet var også kjennskap til at sårbare pasientgrupper ikke fikk god nok nytte av behandlingen de fikk, og at en liten gruppe også fikk det verre underveis. TIl Nasjonal kompetansetjeneste TSBs nettsider sier Moltu:

-Tanken var at om behandler får mer kunnskap om mønster i pasientens tilstand, blir gjort bevisst på risikofaktorer og ikke minst får et fokus på de ressursene pasienten rår over, vil vi kunne bedre behandlingseffekten betraktelig for sårbare pasientgrupper.

Dette måler NORSE:

NORSE (Norwegian Outcome Response System for Evaluation) er et fullt ut elektronisk verktøy, og måler rusavhengighet og psykisk helse, pasientens ressursar og hvordan han eller hun opplever alliansen med behandleren underveis. NORSE «lærer» av den enkelte brukers svar og tilpasser seg: Spørsmålene snevrer seg inn fra et vidt spekter til bare å handle om det som er mest relevant for den enkelte her og nå.

Sjekket 11 verktøy

Fra før finnes en rekke slike verktøy utviklet i utlandet, og som gir tilbakemelding om fremgang i behandlingen, symptomtrykk, samt relasjonell og sosial fungering. I 2016 ble 11 av disse vurdert av en gruppe forskere. Det viste seg at de færreste verktøyene fortalte noe om alliansen mellom bruker og behandler eller brukernes tilfredshet og motivasjon. Bare KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) inkludert ORS (Outcome Rating Scale), SRS (Session Rating Scale) og OQ-45.2 oppfylte de fleste av revisjonsgruppens kriterier, og kun ett enkeltverktøy, SRS (Session Rating Scale), målte kvaliteten på alliansen mellom bruker og behandler. Det siste vet vi at kan ha avgjørende betydning for behandlingseffekten.

-Utviklingen av NORSE er godt konfigurert med de kriterier som revisjonsgruppen har lagt til grunn som viktige i sin vurdering. Det være seg tilgjengelighet, bruker- og pasientmedvirkning, opplæringsbehov, tidsbruk og hvilke variabler som anvendes (hva man faktisk ønsker å måle), sier Stian Reinertsen, faglig rådgiver i NAPHA.

Utvikles og testes klinisk

Sykepleier Geir Helge Møller har nå gått inn som prosjektleder for den videre utviklingen av NORSE. 600 pasienter har til nå brukt NORSE og mange fagmiljø i inn- og utland har vist interesse, skriver Tone Øiern i artikkelen på Nasjonal kompetansetjeneste TSB sine nettsider.

Les mer:

Tjenesteutvikling basert på verktøy for systematisk tilbakemelding er blant NAPHAs satsingsområder. Les om FIT (Feedbackinformerte tjenester), og fordyp deg på temaet - finn kunnskap om tankegangen og verktøyene på Napha.no.

 

Prosjektleder Geir Helge Møller og forsknings- og utviklingsleder Christian Moltu.

Kommenter:

Mer om

fit kor systematisk.tilbakemelding verktøy nyheter brukermedvirkning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen