Publisert: 23. oktober 2013.   Endret: 12. oktober 2016
Teater Vildenvei i grønt og blått

Teater Vildenvei (Foto: Wigdis Sæther)

Teater som terapeutisk virkemiddel

Teater som terapeutisk virkemiddel

Teatergruppa Vildenvei viser at teaterarbeid er særlig velegnet for å gi personer med psykiske lidelser og problemer en opplevelse av tilhørighet, mestring og tro på seg selv

En av deltagerne i Teater Vildenvei sier: "Om teateret er det vesentlig å si, at vi blir sett som vanlige mennesker og ikke som pasienter. Effekten av å bli sett, bli møtt som et vanlig menneske, få oppgaver å løse i fellesskap, er betydelig for oss som opplever på kroppen å ha en psykisk lidelse"

Å bruke sine erfaringer

Teaterinstruktør Eduard Myska sier: ”Jeg er ingen terapeut.  Jeg er utdannet teaterinstruktør og jeg prøver å lage best mulig teater.  Å drive teaterarbeid har allikevel en terapeutisk funksjon for alle de involverte, inkludert meg – instruktøren.  Teateret virker terapeutisk blant annet fordi menneskene åpner seg, blir aktive, blir kjent med nye mennesker, får brukt noen av sine talenter, får mer selvtillit og gjennom det oppnår en høyere grad av funksjonalitet”.

Teatergruppa er en del av Oslo Universitetssykehus (OUS), Klinikk psykisk helse og avhengighet. I Vildenvei arbeider Myska sammen med skuespillere, dvs mennesker som har psykiske problemer eller lidelser. Han fokuserer på et nært samarbeid med skuespilleren. Han sier at han møter hele invidet, og har fokus først og fremst på den friske delen. Han spør ikke om diagnoser og er ikke spesielt opptatt av personens problemer. Han er opptatt av det friske, det som er med på å skape en ny scenisk virkelighet. Allikevel er det klart at det vanskelige (”syke”) også kommer fram og må kunne tas hensyn til. Ifølge Myska kan likevel bagasjen som skuespilleren bringer med seg være verdifull, da teater handler om mennesker og deres erfaringer – på godt og vondt.

Teater Vildenvei – fra institusjon til kommune

Teater Vildenvei startet opp som et rehabiliteringstilbud ved Sinsen DPS, og har vist at teaterarbeid er særlig velegnet for å gi personer med psykiske lidelser og problemer opplevelse av tilhørighet, mestring og tro på seg selv. Tiltaket har vist seg å være så vellykket, at de i tillegg til å høste mye anerkjennelse, også har mottatt en rekke priser.

Stiftelsen for helse og rehabilitering støttet et treårig prosjekt der teateraktiviteten ble utvidet fra kunne å omfatte Sinsen DPS, til også å gjelde hele Groruddalen. Teateraktiviteten ble dessuten anbefalt i handlingsplanen for psykisk helsearbeid i Oslo kommune for 2004 – 2008. 

Selv om dette tiltaket startet opp i spesialisthelsetjenesten, har Myska planer for å utvide det til et tilbud i kommunene. Tiltaket er ikke å regne som et behandlingstilbud, men et kultur- og aktivitetstiltak som er helsefremmende og forebyggende for de som deltar. Myska mener et slikt teater bør være å finne som et fast, kommunalt tilbud i de fleste større byer i Norge, for å ivareta den bredden som er ønskelig og nødvendig.

Teater styrker selvtillit og den psykiske helsa

Hvorfor er teaterarbeid så velegnet for det psykiske helsearbeidet? Gjennom teaterarbeidet får deltagerne prøve ut mange sider av seg selv i samspill og samarbeid med andre. Dette kan være med på å styrke selvtillit og mestringsfølelse og dermed bidra til å øke eller styrke den psykiske helsen. Dette kan illustreres med følgende sitat fra en av deltagerne i teatergruppa;”Barndommen gjorde meg syk, men når jeg spiller teater, skjer det noe innvendig. Jeg kan ikke beskrive det. Alt som er vondt forsvinner, og jeg føler meg veldig bra.”

Vildenvei setter først og fremst opp stykker skrevet av andre. De gjør en analyse av hva de ønsker med forestillingen; Hva handler dette skuespillet om? Hva er det vi vil fortelle? Til hvem?

Slike spørsmål kan få tankene bort fra egne problemer og bekymringer. Å lære tekster utenat er en utfordring, men også god trening for konsentrasjonsevnen. For å gi trygghet, har deltakerne flere løsninger for teksthjelp (som for eksempel å gjemme teksten i bøker, fat, bord el andre rekvisitter). Konsentrasjonen er også vesentlig for å være til stede og å følge handlingen. Denne treningen mener Myska kan være nyttig også i andre sammenhenger. Teater er en kollektiv kunstart. Det dreier seg om skuespill, scenografi, instruksjon, lys, lyd, musikk osv. Det er mange som er med på å skape det endelige produktet (forestillingen), og det er nødvendig å samarbeide.

Evnen til å lytte er en forutsetning for skuespillerkunsten. Lytting foregår ikke kun via hørselen, alle sansene tas i bruk. Myska sier; ”Jo bedre vi spiller, dess lettere treffer vi mottageren og desto bedre respons får vi. Slik kan vi også føle at vi oppnår noe og derigjennom kjenne oss bedre. En skjult terapi”. Evnen til å forstå kan utvikles. Analysen av teksten gir innsikt. Den enkelte akt, scene og den sceniske atferden må også forstås. Det kreves pågangsmot for å være en del av gruppa og det kreves engasjement på mange ulike måter for at deltakerne skal lykkes. De må kunne huske avtaler, tekster og sanger. De må planlegge arrangementer, beherske samspill, leve seg inn i stykket, ta ansvar osv.

Fantasi er ett viktig aspekt ved teaterarbeidet. Skuespilleren lager en ny virkelighet gjennom sin måte å være på, en annerledes utgave av seg selv som de skaper ut fra sin egen erfaring. På veien mot ferdig forestilling utfordres fantasien. Dette skjer på prøvene, i analysen, i utforming av rollene og gjennom å prøve og feile - helt fram til premieren.

Disiplin henger nært sammen med opplevelse av tilhørighet, og med ansvarsfølelse i forhold til andre. Myska sier at de aldri har behøvd å avlyse noen forestillinger, og mener samhørighet og disiplin er tydelige kjennetegn ved gruppa.

Skuespillerne i Teater Vildenvei har forskjellig bakgrunn både hva gjelder teatererfaring, livserfaring, utdannelse m.m. Alle bidrar på hver sin måte, ut fra egne forutsetninger. De er alle uunnværlige. De blir utfordret, men like fullt fører arbeidet i gruppa til trygghet, der alle er i samme båt. Myska sier; "Det å være en del av noe, er her av avgjørende betydning. Opplevelsen av tilhørighet og mestring styrkes". Noen av skuespillerne har uttalt at det er fantastisk å få lov å være i fokus. Det er ikke alle mennesker gitt å være i sentrum for oppmerksomheten og å få applaus.

Teater innen psykisk helsearbeid påvirker hele mennesket. Deltakerne i Teater Vildenvei har opplevd å bli påvirket på mange positive måter. "Når vi fungerer bedre som enkeltindivid, åpner det også for en bedre sosial fungering", sier Myska.

Sosialt samvær og nettverksbygging er viktig 

Teater Vildenvei har brukt mye tid til sosialt samvær, vært på restauranter, kino, teater, hjemme hos hverandre. De har spilt forestillinger på ulike steder i landet (Oslo, Drammen, Asker, Hølen). De har vært i Sverige, Danmark, Polen og Tsjekkia. I Polen og Tsjekkia har de også spilt forestillinger. Det har medført et ekstra godt samhold og har sveiset deltagerne ytterligere sammen. "Vi var i utlandet og vi var helt og holdent sammen om å forberede oss, grue oss, og glede oss til å spille forestillingen. Etter dette opplevde vi felles glede og stolthet. Nervene slapp og vi feiret sammen".

Utvidelsen av kontaktflaten gjennom disse reisene beriket skuespillerne. De møtte andre skuespillere, instruktører, komponister, musikere og tekniske medhjelpere. Myska mener dette har bidratt til at den totale virkningen av arbeidet har blitt enda større.

(Artikkelen bygger på en beskrivelse gitt av Eduard Myska).

Vil du vite mer, eller ta kontakt med Teater Vildenvei, se her og her.

Du kan også lese fra Tidsskrift for den norske legeforening her.

 

Teater Vildenvei
  • Teater Vildenvei  startet opp i 1995. De har høstet mye anerkjennelse og mange priser. De har blant annet fått annenpris fra Kommunenes Sentralforbund, Sosial- og Helsedepartementet - ”Det nytter ”-prisen, Rotary -pris for kulturaktivitet i Groruddalen, og Oslo bys kulturpris. I 2011 fikk de Stiftelsen Scheiblers Hederspris.
Eduard Myska
  • Eduard Myska, som leder Teater Vildenvei, ble født i Praha i 1956, men kom til Norge i 1968. I Norge har han bla.a. arbeidet med frie teatergrupper. Etter at teatergruppen ved Sinsen Distriktspsykiatrisk Senter ble startet i 1995 (øver nå på Gaustad), har han hatt teater innen psykisk helsevern som hovedarbeid. Han har ikke bare god innsikt i teaterverdenen – han kjenner også psykiatrien fra innsiden, etter mange år som pleiemedhjelper og ekstravakt på Gaustad sykehus.

Kommenter:

Mer om

salutogenese kunst.og.kultur aktivitet.og.fritid verktøy helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen