Publisert: 21. april 2015
finnesinplass3

Å FINNE SIN PLASS: Inkludering i det ordinære arbeidslivet kan by på en rekke utfordringer. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Nyttig bok om inkluderingskompetanse

Nyttig bok om inkluderingskompetanse

Hjelpeapparatet bør ha kjennskap til ulike tilnærminger til arbeidsinkludering. Dette kan være helt sentralt for å få mennesker med bistandsbehov ut i ordinær jobb, og en bok fra 2014 gir noen verktøy.

Boken "Inkluderingskompetanse - Ordinært arbeid som mål og middel" (Frøyland & Spjelkavik, 2014) gir gjennom atten bidrag en innføring i  metoder for tett samarbeid med arbeidsgivere og arbeidssøkere for å oppnå ordinær ansettelse.

Tilrettelegging av arbeidsoppgaver på arbeidsplassen, samt veiledning og oppfølging av både arbeidssøkere og arbeidsgivere er sentrale tema i boken. Denne systematikken er kjernen i inkluderingskompetansen og er også kjent under betegnelsen Supported Employment (SE) eller «Place then train».

Kompetanse viktig!

I Gyldendal Norsk Forlags omtale av boken står det at "virksomheter har ikke alltid den kunnskapen som trengs for å tilrettelegge jobber og arbeidsoppgaver for mennesker med store bistandsbehov. Hjelpeapparatets kompetanse og ansvar må derfor rustes opp. Inkluderingskompetanse i NAV og i andre deler av støtteapparatet, det vil si å utdanne jobbspesialister med ferdigheter i metodisk bruk av den ordinære arbeidsplassen, vil bidra til å styrke motivasjon og mestringsevne, jobbresultat, jobbfastholdelse, karriereutvikling, selvforsørgelse, tilfriskning og livskvalitet, hevder forfatterne."

Boken er delt inn i fem deler:

1 - "Place then train"

I første kapittel presenteres utfordringene boka forsøker å gi et svar på, og i kapittel 2 gir Øystein Spjelkavik en innføring i "place then train", samt begrepet inkluderingskompetanse. Denne tilnærmingen tar utgangspunkt i den enkeltes ønske om arbeidsdeltakelse. Faktorer som diagnose, sykdomslengde eller -type, alder, symptomers alvorlighetsgrad o.l. anses ikke å kunne forutsi hvorvidt brukeren vil oppnå vellykket arbeidsdeltakelse. 

2 - Perspektiver på metode

I bokas andre del gir Øystein Spjelkavik og Bente Thingbø-Støldal  en praktisk innføring i sentrale begrep og metoder knyttet til jobbmatch og jobbutvikling, mens Grete Wangen går gjennom arbeidsmåter knyttet til opplæring og trening på og utenom jobben. Linda Skadal Kvåle og Kjetil Frøyland gir så en innføring i et annet sentral begrep i SE, nemlig naturlig bistand.  Anneli Ekström og Bengt Eklund presenterer hvordan man jobber med SE ved Arbetsförmedlingen i Sverige, før Tonje Agnethe Sanden Sannes og Øystein Spjelkavik drøfter jobbspesialistens rolle i et sosialfaglig perspektiv.

3 - Arbeidsgiverens rolle i inkluderingsarbeidet

I del 3 ser Eivind Falkum, Angelika Schafft og Øystein Spjelkavik på arbeidsgiveres beveggrunner for å ansette personer med bistandsbehov. Spjekalvik og Schafft spør så hva som skal til for å få arbeidsgivere til å prioritere inkludering, og Kari Folkenborg gir en innføring i hva virksomhetens sosial ansvar er, samt drøfter hvordan en jobbspesialist kan bidra til å øke arbeidsgivernes evne til å ta sosial ansvar. Til slutt presenterer Angelika Schafft erfaringer knyttet til lederstøtte for at ledere skal bli bedre på å håndtere ansatte med psykiske helseutfordringer.

4 - Beskrive og drøfte Supported Employment

I denne delen beskrives og drøftes SE i forhold til noen av de viktigste målgruppene.  Lena Heitman, Randi Kydland, Wenche T. Velden Hegelstad og Angelika Schafft presenterer IPS-versjonen av SE og praktiske eksempler på inkludering i ordinært arbeid for personer med alvorlige psykiske lidelser. Kjetil Frøyland tar for seg arbeidsinkludering for personer med en problematisk rusmiddelmisbruk, og gir Angelika Schafft, Pia Sofi Thorkildsson og Kjetil Frøyland gir eksempler på SE for personer med psykisk utviklingshemning eller lærevansker. Frøyland og Øystein Spjelkavik tar så for seg "place then train" blant utsatte ungdommer, mens Ragnar Næss skriver om erfaringer fra språkføring blant innvandrere.

- Les om de Nordiske erfaringer med Supported Employment (SE)

5 - Utfordringsbildet

I bokas femte og avsluttende del gir Thorgeir Hernes noen beskrivelser av Arbeids- og velferdsdirektoratet forståelse av utfordringene vi står overfor i dag. Bokas redaktører avslutter med en refleksjon over status og framtidige utfordringer for en økt bruk av ordinært arbeidsliv både som middel og mål i arbeidsinkluderingen i Norge.

 

Kilde:

Frøyland, K. og Spjelkavik, Ø. (2014) Inkluderingskompetanse - Ordinært arbeid som mål og middel, Gyldendal Norsk Forlag

REDAKTØRENE

Kjetil Frøyland er utdannet sosionom og idèhistoriker. Han har vært direktør i Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) og arbeider nå som forsker og forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Øystein Spjelkavik er utdannet sosiolog og ansatt som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Han har siden begynnelsen av 1990-tallet arbeidet med problemstillinger knyttet til arbeidsinkludering og Supported Employment både i Norge, Norden og Europa.

Boka fra 2014 har NAV-ansatte og det øvrige hjelpeapparatet som primære målgrupper (Foto: Gyldendal Norsk Forlag)

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse inkludering kompetanseutvikling faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen