Publisert: 25. oktober 2016.   Endret: 09. november 2016
RPH-Kristiansund 2016

FØRST UTE: Rask Psykisk Helsehjelp i Kristiansund har vært konsulenter under utvikling av programmene, og var først ute med å ta dem i bruk. De har så langt meget gode erfaringer. F.v. Gunnfrid Kvarsvik, Hilde Svensson Sivertsen, Marie Olsson Lindvåg og prosjektleder/psykologspesialist Hektor Hovgaard.

Få bedre psykisk helse via internett

Få bedre psykisk helse via internett

Kommunene Kristiansund, Molde, Kristiansand og Notodden tilbyr nå gratis veiledet selvhjelp via internett, som en del av behandlingstilbudet i Rask Psykisk Helsehjelp.

Kommunene har tatt i bruk programmer for håndtering av angst, depresjon og søvnvansker.

Økt tilgjengelighet

Helsedirektoratet startet i 2012 pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp, for at kommuner skulle tilby befolkningen et gratis lavterskeltilbud for personer som opplever mild til moderat grad av depresjon, angst og søvnvansker. Målet er økt tilgjengelighet til kunnskapsbasert behandling for dette i kommunene. Som en del av dette tilbudet er selvhjelp og veiledet selvhjelp sentralt.

Anerkjente metoder

Internettassistert behandling for psykisk helse er en samlebetegnelse for verktøy folk kan få tilgang til via internett, for selv å kunne håndtere problemer eller vanskelige livssituasjoner - før problemer blir større og setter seg. Internettprogrammene som nå tilbys av disse fire kommunene inneholder anerkjente metoder, og er interaktive i formen.

 • Programmene består av innhold, øvelser og oppgaver fra kognitiv terapi, som man vet er god, evidensbasert behandling for angst, depresjon og søvnvansker. De kan brukes som et supplement til samtaler og oppfølging, til de som venter på behandling, eller stå helt for seg selv.
 • Ved å gjøre dette tilgjengelig over internett, kan man tilby god behandling til flere mennesker, og la folk komme i gang uten ventetid.
 • Hvert av de tre programmene har seks moduler, som brukeren tar i eget tempo.

Passer i mange tjenester

Veiledet selvhjelp og bruk av internettassistert behandlingsverktøy kan passe inn som en del av et evidensbasert behandlingstilbud flere steder, både i kommune- og spesialisthelsetjenester.

Her er noen eksempler:

 • Team for Rask psykisk helsehjelp
 • Fastleger
 • Oppfølgingstjenester som f.eks. NAV
 • Helsesøstre ved videregående skoler
 • Distriktpsykiatriske sentre (DPS) - allmennpoliklinikker
 • Brukerstyrte sentre
 • Aktivitets- og Dagsenter

Slik fungerer programmet

Når du tar kontakt med teamene for Rask psykisk helsehjelp i en av de nevnte fire kommunene, kan de som ønsker få tilgang til programmene via en kode man får tildelt. 

 • Det lagres ikke personopplysninger
 • Programmet er bygget opp slik at du blir guidet gjennom innholdet
 • Det gis tilbud om telefonveiledning eller samtaler ansikt til ansikt, som supplement til at brukerne benytter seg av internettverktøyet
 • Programmet har en egen "feedback-knapp" som brukeren kan bruke til å gi direkte tilbakemeldinger med forslag til endringer og justeringer

Programmet har vektlagt at det skal være trygt, enkelt og pålitelig!

Dette sier brukerne

Her er tilbakemeldinger fra brukere av programmene i en av kommunene:

 • "Det var så GODT å sitte og lese! Jeg følte meg ikke så rar lenger, programmet normaliserte."
 • "Veldig bra avklaring angående hvilken type angst en har, dette var veldig godt beskrevet. Jeg trodde før at jeg hadde panikkangst, men har lært at det er sosial angst"
 • "Jeg kjenner meg så ekstremt igjen i eksempler, det er tillitsvekkende og betryggende og gir et slags håp"
 • "Det er mange som ikke vet at det finnes et slikt program som virkelig skulle hatt det!"
 • "Programmet har mye humor, det gjør at man slapper mer av, blir ikke så farlig"
 • "Jeg likte godt Quiz-delen som ble uhøytidelig, morsom og opplysende. Jeg fikk repetert stoffet."
 • "Føler at det er noen sammen med meg selv om jeg er alene - føler meg mindre alene om det som er vanskelig"
 • "Aksept innover, fokus utover. Det med fokus utover er veldig virkningsfullt for meg. Kan godt fremheves og repetere det utsagnet."

Engasjeres i egen bedring

Programmet har en egen "feedback-knapp" som brukeren kan bruke til å gi direkte tilbakemeldinger med forslag til endringer og justeringer. I tillegg har behandlerne i teamene anledning til å gi tilbakemeldinger på programmene. Psykolog Kenneth Haugjord og prosjektleder og kognitiv terapeut Hellen Ruthjersen i Kristiansand kommune liker godt at løsningen har lagt opp til kontinuerlig evaluering, slik at bruker kan engasjeres i sin egen endrings- og bedringsprosess.

Kristiansund først ute

Prosjektleder og psykologspesialist Hektor Hovgaard i Rask psykisk helsehjelp Kristiansund opplyser at de er den piloten som har kommet lengst i å ta internettprogrammene i bruk. De startet med å bruke programmet for mestring av angst i april i år. I juni satte de i gang med programmet for mestring av depresjon, mens programmet for søvnmestring ble tatt i bruk fra september. Totalt har rundt150 brukere i Kristiansund fått prøve ut internettprogrammene.

Hovgaard sier at de allerede i startfasen i bruk av programmene fikk gode tilbakemeldinger. Når det gjelder insomni (søvnvansker), så håper han og teamet å kunne hjelpe flere. De har oppfordret personer med søvnvansker til å ta kontakt. 

Erfaringer fra de fire kommunene

Kristiansund og Molde

Hovgaard forteller at de helt siden oppstart av pilotprosjektet har samarbeidet godt med Moldes team. Moldes arbeidsbøker har vært deler av grunnlaget for angst og depresjonsprogrammene, og behandlerne i Kristiansund har fungert som konsulenter. Hovgaard forteller at de har integrert internettprogrammene i behandlingstilbudet sitt, og tilbyr programmene både i kombinasjon med samtaler og med veiledning over telefon.

Kognitiv terapeut Gunnfrid Kvarsvik ved Kristiansund RPH forteller at internettprogrammene har betydd følgende:

 1. Vi tror det har vært med på å redusere ventetiden fordi vi ber dem om å gå gjennom del 1-3 før de møter til vurderingssamtale. Det betyr at vi forkorter behandlingstiden fordi de allerede er i gang med programmet når de kommer til første samtale, og erfaringsmessig behøver færre timer ansikt til ansikt.  Vi siler også fortere ut de som vårt tilbud ikke passer for.
 2. Telefonveiledning gjør at vi kan ta inn flere, noe som reduserer ventetiden.
 3. De blir sosialisert tidlig inn i den kognitive metodikken
 4. De vet mer om hva behandlingen innebærer, noe som skaper trygghet og forutsigbarhet.
 5. Vi synes programmene er «gull» å tilby mens de venter på nærmere vurderingssamtale

Du kan også lese om dette selvhjelpstilbudet i Kristiansund og Molde i mai utgaven s.18 av Kommuneposten i Kristiansund. 

Notodden kommune

Rask psykisk helsehjelp (RPH) i Notodden har også innført det nettbaserte tilbudet Assistert selvhjelp.   Notodden kommune innførte programmet  i sommer og RPH-teamet  har tatt de ulike modulene i bruk ut over høsten.  Brukerne tilbys oppfølging på telefon underveis i programmet. "Dette er et verdifullt tilbud til befolkningen i kommunen", sier Brita Rønning Iversen, Psykolog i RPH-teamet i Notodden kommune. "For noen er terskelen høy for å søke terapi, men selvhjelp kan være lettere og ikke så stort. Mange tror ikke de har det i seg å kunne hjelpe seg selv, men der kan terapeuten coache dem videre", forteller teamet i Notodden.

Kristiansand kommune

I RPH-teamet i Kristiansand har de foreløpig fått gode tilbakemeldinger fra brukere og terapeuter på det nettbaserte tilbudet Assistert selvhjelp. De har hatt et mål om å tilby selvhjelpsløsninger helt fra før oppstart av RPH. Kenneth Haugjord og Hellen Ruthjersen, sier at de ønsker å være tidlig ute når det gjelder å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, og har allerede lagt planer for å teste ut disse løsningene også i andre avdelinger av kommunens virksomhet. Det skal nå testes ut i ungdomshelsetjenesten, av helsesøstre, i videregående skoler, ungdomstjenesten, oppfølgingstjenesten rus og psykisk helse, samt aktivitetssentre tilknyttet tjenesten. Tjenesten aktiv fritid ønsker også å ha dette tilbudet som en del av tjenesten, sier psykolog Kenneth Haugjord. Han tenker videre at slike løsninger kan være hensiktsmessig også i forhold til brukergrupper og tjenester innen læring og mestring og gjerne innen somatisk rehabilitering. 

Ønsker evaluering

Både eier av programvaren og teamene mener det er ønskelig med uavhengige evalueringer av det internettbaserte selvhjelpstilbudet.

Notodden RPH-team planlegger nå en evalueringsstudie av programmet, i samarbeid med en student i psykologi, som nå har 3 måneders praksis i Notodden kommune. Brita Rønning Iversen forteller at studenten vil skrive en masteroppgave og planlegger en studie av erfaringer med Assistert Selvhjelp. Hun forteller videre at prosjektbeskrivelsen er under utarbeidelse, og at de håper på samarbeid med de andre kommunene som benytter programmet i denne studien. Studiet er planlagt ferdig høst 2017.  

Pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp
 • Lavterskeltilbud i kommunene basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, til personer over 18 år med lettere til moderat angst, depresjon og søvnproblemer (ble utvidet til å kunne åpne tilbudet fra 16 år høsten 2015)
 • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten at man trenger henvisning fra lege
 • Skal drives av tverrfaglige team
 • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt
 • 23 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet
 • Les mer om Rask psykisk helsehjelp NAPHAs temaside

 

ASSISTERT SELVHJELP

Et internettbasert program for mestring av angst, depresjon og søvn.

 

Kommenter:

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp nyheter selvhjelp helsefremming.og.forebygging verktøy folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen