Publisert: 04. november 2016.   Endret: 04. november 2016
Annika Alexandersen og Astrid Weber

-Et spørsmål vi har stilt oss er om tjenestene på den ene siden i for liten grad forpliktes til å gi individuelt tilpasset hjelp når hjelpen kan gis frivillig, og på den andre siden om TUD brukes for å kunne opprettholde medikamentell behandling mot pasientens vilje, sier Astrid Weber (t.h.). Her sammen med medforfatter Annika Alexandersen. FOTO: Dagfinn Bjørgen / KBT Midt-Norge.

Opplever å bli fratatt kontroll over eget liv

Opplever å bli fratatt kontroll over eget liv

Pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold opplever å bli fratatt kontroll over eget liv, og beskriver høy grad av opplevd tvang, viser ny Bruker spør bruker-undersøkelse.

Rapporten er resultatet av en BSB evaluering gjort i regi av  KBT Midt-Norge, og er gjort på oppdrag av Tromsø kommune, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), og Psykisk helsevern i forbindelse med det såkalte TUD-prosjektet i Tromsø. En del av prosjektet handler om å få vite mer om hvordan mennesker underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) erfarer behandlingen og tjenestene som er involvert.

12 brukere spurt

Rapporten Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette baserer seg på intervjuer og fokusgrupper med til sammen 12 informanter, som alle hadde pasienterfaringer med TUD. Rapporten er skrevet av Astrid Weber, Annika Alexandersen og Dagfinn Bjørgen. 

Opplevd tvang undervurdert

Deltakernes sterke opplevelse av å være underlagt tvang, og hvordan tvangen preget flere forhold i livet, var det mest tydelige funnet i undersøkelsen. De beskrev at den opplevde tvangen var mer omfattende enn den formelle tvangen. Det så ut til at brukerens opplevelse av tvang ble undervurdert av tjenestene. Deltagerne opplevde at frivillig behandling i liten grad hadde vært forsøkt, og de beskrev at de ikke kjente til planen for det tvungne vernet som omhandlet dem selv.

-Et spørsmål vi har stilt oss er om tjenestene på den ene siden i for liten grad forpliktes til å gi individuelt tilpasset hjelp når hjelpen kan gis frivillig, og på den andre siden om TUD brukes for å kunne opprettholde medikamentell behandling mot pasientens vilje, sier Astrid Weber.

-Hvis en ikke får rom til å si hva som er viktig for en og hvordan en erfarer TUD, hvordan kan dette da være del av vedtaksansvarliges vurdering, spør hun.

Kommunenes viktige rolle

Anbefalingene i rapporten handler særlig om god informasjon, god kommunikasjon, forståelse for pasientenes situasjon, forsiktighet med tvangsmedisinering, og fokus på recovery.

Forfatterne oppfordrer kommunale tjenester til å se seg som en viktig del av tilbudet til pasienter på TUD, og til å anerkjenne at de har en viktig rolle ved overgang til frivillig behandling. En del av pasientrettighetene er direkte knyttet til kommunale tilbud, som for eksempel det å ha et egnet sted å bo. Kommunale tjenester kan ved å gi god og tilpasset hjelp bidra til at bruk av tvungent psykisk helsevern reduseres.

Samtidig oppfordrer forfatterne de som er ansatt i kommunale tjenester til å ha høy bevissthet om i hvilke situasjoner man beveger seg utover grenser for frivillighet, og utøver et press som kan defineres som tvang.

Kommenter:

Mer om

tvang.og.makt nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen