Publisert: 15. februar 2017.   Endret: 17. februar 2017
Deltakere i recoverynettverk

UTVEKSLER RECOVERY-RÅD: Silje Midtbø Økland (nr fire fra høyre) tror Bømlo kommune i Hordaland blir bedre til å skape recoveryorienterte tjenester gjennom deltakelse i KS´ recoverynettverk. Fra venstre: Kjersti Follesø, Åge Jonny Meling, Reidun Sortland, Joan Toftegaard Hansen, Kjellaug Laurhammer Gilje, Astrid Stautland, Elisabeth Haugen og Kjell Magnar Mellesdal. FOTO: Møyfrid Kjølsdal/napha.no.

Recovery - fra fine ord til praktisk handling

Recovery - fra fine ord til praktisk handling

-Vi må ikke komplisere det for mye, men heller gjøre det litt enklere, sier Silje Midtbø Økland, sykepleier i rus- og psykisk helsetjenestene i Bømlo.

Det er ifølge Økland ikke alltid de store grepene som skal til.

-Men vi må få recoverytankegangen ut til alle ansatte. Det vil si at vi må ha en bevisstgjøring i det daglige, sier hun.

Har spurt brukere og pårørende

Recovery kan framstå som et paradoks: Mange hevder at det ligger i utøvelsen av fagrollen at man skal ta utgangspunkt i brukernes behov og ønsker, og jobbe etter disse. Sånn sett kan det ses som «gammelt nytt». Samtidig er det ikke nødvendigvis enkelt å implementere i tjenestene. Hvordan få de fine ordene ned på jorda og inn i den daglige praksisen, var tema da 15 kommuner 14.-15. februar var samlet i Stavanger for å lære av hverandres erfaringer med å gjøre psykisk helse- og rustjenestene mer recoveryorienterte.

-I Bømlo har vi hatt tre brukerundersøkelser som har rettet seg mot brukere av de psykisk helse- og rustjenestene og deres pårørende. Vi skal nå i gang med å analysere funnene. Vi har allerede sett at de blant annet etterlyser tilbud på ettermiddag- og kveldstid, sier Silje Midtbø Økland.

Får konkrete tips

Hun og kollegene har fått gode tips fra andre kommuner gjennom å delta i Recoverynettverket, som driftes av KS i samarbeid med ulike samarbeidspartnere.

-Det jeg spesielt har merket meg er å bruke heftet 100 råd som fremmer recovery kontinuerlig ved å ta for seg ett råd per dag og ha fokus på det i de ulike møtene i tjenestene. Andre ting er det å ha fagdag med brukerrepresentanter for enhetene, jobbe med språket i vedtakene og i kartleggingene vi gjør, ut fra brukerens behov og ønsker, det å ansette erfaringskonsulenter og å ha fokus på verdier og holdninger på daglig basis i møter, sier hun.

-Bare å hoppe på

Bømlo er i ferd med å slå sammen tjenestene for psykisk helse og rus. De har også satt brukermedvirkning høyt på agendaen, og mener da at å satse på recovery er et naturlig valg.

-I fjor vår startet vi en prosess med nytt planverk i helse-, sosial- og omsorgstjenestene våre, og da ble brukermedvirkning et av de sentrale målene. Utvikling av recoveryorienterte tjenester ble dermed et tiltak for å oppnå dette, og da invitasjonen om å være med i nettverket kom, var det bare å hoppe på, sier Astrid Stautland, virksomhetsleder for rus og psykisk helse i Bømlo.

-Vi vil ha utvidede fagdager om recovery i tjenestene, der det er viktig at vi også har med brukerne. Vi har en brukerkonsulent som deltar med oss i dette i nettverket, og vi har som mål å ansette medarbeidere med egenerfaring, sier Silje Midtbø Økland.

Kafédialog

Hun liker måten man jobber på i nettverket, med «kaféverter» på ulike bord som holder korte diskusjoner før deltakerne går videre til neste bord og neste diskusjon. Det som blir sagt ved hvert bord oppsummeres, slik at det blir tatt vare på.

-Kafédialogen vi hadde i går der vi minglet med andre kommuner, var nyttig, mener Midtbø Økland, som selv var kafévert og ordstyrer.

-Trangen til å hjelpe

Tema på denne samlingen er brukerkompetansen og den endrede brukerrollen, samt samhandling i et recoveryperspektiv. Mellom samlingene gjør kommunene konkrete oppgaver knyttet til å få recovery mer inn i tjenestene sine, og til denne gangen hadde alle kommunene jobbet med arbeidsplaner og mål.

Kommuneoverlege Kjersti Follesø mener trangen til å finne løsninger for andre noen ganger slår inn negativt, slev om tanken er god.

-Rehabiliteringstanken har helsearbeidere med seg generelt, og det er jo en målsetning at vi skal legge til rette for at innbyggerne skal mestre sitt eget liv. Imidlertid har vi også med oss denne trangen til å finne løsninger på vegne av andre. Vi ordner opp og pakker inn – alt i beste mening – men så gjør vi det ofte verre, sier Follesø.

Silje Midtbø Økland.
RECOVERY-NETTVERK

15 kommuner som deltar i et læringsnettverk om utvikling av recoveryorienterte tjenester, var i Stavanger for å delta på en todagers samling 14.-15. februar.

Arrangører er KS, Fylkesmannen i Rogaland, NAPHA og Korus Vest Stavanger.

Kommenter:

Mer om

nyheter recovery samhandling ks.læringsnettverk

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen