Endret: 04. april 2018
10510939 pengeregn

AKTUELT: -Innovasjonstilskuddet omfatter prosjekter til nye tiltak og metoder, blant annet forebygging, tidlig innsats og egenmestring, samt andre nyskapende løsninger av betydning for brukere av helse- og omsorgstjenesten. (Ill.foto: www.colourbox)

-Søk tilskuddsmidler nå for å komme i gang med FIT

-Søk tilskuddsmidler nå for å komme i gang med FIT

-Det kan være aktuelt å gi kommuner som søker om kompetanse og innovasjonstilskudd støtte til å begynne med FIT.

Det sier Tove Johnsen, seniorrådgiver ved helse- og sosialavdelingen hos fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Helsedirektoratet, som har initiert tilskuddsordningen, ønsker at det kommunale kompetanse- og innovasjonstilskuddet skal bidra til at kommunene setter i verk kompetanseutviklende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid, utfra lokale forutsetninger og behov.

Faller utenfor kompetansetilskuddsordningen

Tilskuddsordningen har to hovedfokus, kompetanseutvikling og innovasjonsprosjekt

- For at kommunen skal få kompetansetilskudd til sine ansatte kreves det at de gjennomfører et studium som gir minimum 30 studiepoeng, sier Johnsen.

-I kompetansetilskuddet er også inkludert en opplæring for ansatte på videregående skole nivå over ett år og opplæring knyttet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  Opplæring i FIT vil dermed falle utenfor denne kompetansetilskuddsordningen.

Kan komme innunder innovasjonstilskuddet

-Innovasjonstilskuddet derimot, omfatter prosjekter til nye tiltak og metoder, blant annet forebygging, tidlig innsats og egenmestring, samt andre nyskapende løsninger av betydning for brukere av helse- og omsorgstjeneste. Som vi ser det, tilfredsstiller FIT disse kravene, forklarer Johnsen.

Tiltak som har innovasjonsfellesskap med næringsliv og/eller utdannings- og forskningsinstitusjoner skal før øvrig gis et fortrinn.

Johnsen stadfester at FIT er en av flere arbeidsmåter/modeller som fagfeltet innen rus og psykisk helse har begynt å ta i bruk.

Behov for å arbeide med modellutvikling

-I veilederen IS-2076 Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne er kvalitet og kompetanse et viktig område. Kommunene vil bli mer og med utfordret på å ta i bruk kunnskapsbaserte modeller i det lokalbasert psykiske helse- og rusarbeidet.

-Publikasjonene understreker at kommunene og de lokale helseforetakene vil ha behov for å arbeide med modellutvikling på flere områder, slår hun fast.

Får direkte tilbakemelding, utvikler felles kunnskap

Johnsen mener FIT er så nyttig fordi man tar i bruk systematiske brukertilbakemeldinger.

-Det kan være til hjelp for brukerne, fordi de får mulighet til å påvirke og utdype hva som er virksom hjelp og hva som ikke er det.

-Fagfolkene får ved å bruke FIT direkte tilbakemeldinger på sin egen rolle og tenkning i samtalen, og det utvikles en felles kunnskap om hvordan de kan legge til rette for god hjelp. Systematikken i arbeidet kan kanskje også brukes for å analysere tjenestetilbudet på et overordnet nivå.

Mange muligheter til å lære om FIT

Gretha Evensen, faglig rådgiver i NAPHA slår fast at FIT er nyttig når man skal hjelpe mennesker som sliter med psykiske plager og/ eller rusplager.

-Vi håper mange ute i kommunene nå vil benytte anledningen til å søke på midler, sier hun. Evensen anbefaler fagfolk der ute å gå på FIT-kurs. Og det er gode muligheter for å lære om FIT i månedene som kommer.

-Det vil foregå flere grunnkurs i FIT rundt om i landet i vår og til høsten. Og i oktober skal NAPHA arrangere et veilederseminar i FIT. Målgruppen er da viderekommende FIT-brukere som skal veilede nye FIT-brukere inn i metoden. Vi håper mange vil komme, sier Evensen.

FIT (Feedback Informed Treatment)
  • En arbeidsform der skalaene ORS (Outcome Rating Scale) og SRS (Session Rating Scale) brukes for å få systematiske tilbakemeldinger fra brukerne. Skalaene har sin opprinnelse fra PCOMS (Partners for Change Outcome Management System) og er utviklet av Barry Duncan og Scott Miller. Arbeidsformen anbefales til bruk i rus- og psykisk helsetjenestene i kommunene.
  • FIT anbefales nå både i spesialisthelsetjenestene, i NAV, barnevernet og primærhelsetjenestene.
  • Slik bruker du FIT: FIT-skalaen ORS (Outcome Rating Scale) gir et bilde av lidelsestrykk og hvordan brukeren har det. SRS (Session Rating Scale) handler om relasjonen mellom bruker og behandler. Begge deler er skjemaverktøy som fylles ut, det første tidlig og det andre mot slutten av samtalen. Resultatene brukes som et samtaleemne for behandler og bruker, og danner grunnlag for det videre tiltak- og behandlingsforløpet.
  • Bakgrunn: ORS og SRS ble utviklet av Scott Miller og Barry Duncan i samarbeid med flere kollegaer ved Institute for the Study of Therapeutic Change i USA på 2000-tallet. I årene etterpå har FIT blitt forsket på og implementert mange steder i verden.
  • Mange tar i dag i bruk FIT Outcomes, som er nettbasert, kan brukes på IPad og inkluderer de opprinnelige skalaene. 

 KILDE: NAPHAS temaside om FIT

Kommenter:

Mer om

fit nyheter kompetanseutvikling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen