Publisert: 04. september 2017.   Endret: 05. september 2017
Hege Rismoen, leder utviklingsarbeidet med FIT i Elverum kommune

UTVIKLER I ELVERUM: Hege Rismoen leder utviklingsarbeidet med FIT i Elverum kommune. Neste skritt nå er å gi flere opplæring som veiledere, slik at de kan veilede andre ansatte i tolkning og bruk av resultatene som hver enkelt samler inn fra brukerne.

Ønsker 10 FIT-veiledere i Elverum

Ønsker 10 FIT-veiledere i Elverum

Elverum kommune er kommet langt i å ta i bruk FIT. Tydelig ansvars- og oppgavefordeling er noe av suksessen. Her forteller utviklingsleder Hege Rismoen om hva de har fått til og om den neste store utfordringen.

Elverum kommune har jobbet med systematisk bruk av FIT  siden 2015. Året før fikk 30 av til sammen 60 ansatte informasjon og grunnopplæring. Etter dette har de fortsatt med årlige kurs. Verktøyet er i bruk i psykisk helse og rustjenestene, i de forebyggende tjenestene (som er helsestasjon, barne- og familieteamet og ungdomsteam, inklusive utekontaktene) og i barnevernstjenesten.

Systematisk tilbakemelding for å bli bedre

-Vi ønsker å arbeide med FIT på tvers av enhetene. En ansatt i barnevernstjenesten, skal kunne veilede i FIT i psykisk helsetjeneste og omvendt, forteller Hege Rismoen, som leder utviklingsarbeidet med FIT i Elverum kommune.

Les alt om FIT på Napha.no

FIT brukt i prosjekt

NAV er også med. Der brukes FIT i prosjektet Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, til kartlegging og samtaler med familier for å måle den oppfølgingen de får. Altså, litt annerledes.

-Dette har vært spennende. I de andre tjenestene, brukes FIT først og fremst som tjenesteutviklingsverktøy i langsiktig perspektiv. Vi skal sikre brukermedvirkning og forbedringskultur, mens det i prosjektet blir et verktøy for å evaluere underveis om tiltaket virker og om brukerne medvirker.

Først i Familieteamet

Elverum er blant få kommuner som allerede er kommet et godt stykke på vei med å utvikle feedbackinformerte tjenester.

Først ut var Familieteamet (nå barne- og familieteamet), som tilbyr lavterskel hjelp til barn og familier. De åtte ansatte der, har konsekvent brukt FIT i to år. Annenhver uke har de hatt veiledning – i gruppe og individuelt.

Alle brukergrupper?

Også i botilbudet brukes FIT.

- Vi var usikre på om det egnet seg i samarbeid med de alvorligst syke alvorlig syke, men har sett at vi både kan og skal bruke det i alle tiltakene våre, så lenge vi får med brukerne, sier Rismoen.

Men, overfor brukere i aktiv rus, er det vanskelig å ta i bruk FIT. Rismoen sier de har liten erfaring på området foreløpig.

Ledelsen med fra start

Det snakkes mye om ledelsesforankring, men i Elverum har dette vært den enkleste siden av saken. Det var der fra starten.

-Vi har bestemt at vi skal bruke dette, og de ansatte har fått lisenser i FIT Outcomes. Utfordringen ligger i å få satt veiledningen i system, forteller Rismoen.

Kronglete løype likevel

Å innføre FIT er ikke strake veien til mål.

-Det er en litt kronglete løype. Foreløpig har vi ikke fått opparbeidet oss nok veilederkunnskap- og kapasitet. Man lærer opp en, som det så viser seg må flytte eller bytte stilling. Når noen slutter, må nye læres opp. Det kan føles som et skritt frem, og så to tilbake. I tjenestene er det også en mengde oppgave som skal i varetas. Derfor trenger vi flere som kan steppe inn, sier Rismoen.

Trenger flere veiledere

Planen er å ha 10 FIT-veiledere innen våren 2018 er omme.

-Vi skal sende en av de ansatte på FIT-veilederopplæring i Trondheim i oktober, og håper å få med flere i Kristiansand på nyåret

Suksesskriterium: Fordele ansvar

Hege Rismoen har tatt et vellykket grep, som hun gjerne deler:

-Tydelig ansvarsfordeling med en punktliste av oppgaver. Slik sikres regelmessig aktivitet, sier hun.

En gruppe av ressurspersoner fra hver enhet er sentral. Disse møter lederne jevnlig for å drøfte hva som går bra og ikke, og finner ut om det er behov for å sende noen på opplæring.

Slik har Elverum fordelt ansvar og oppgaver i gjennomføringen av FIT:

Ressurspersoner:

Ressursgruppe der en representant fra hver av tjenestene (Forebyggende tjenester, Barneverntjenesten og Psykisk helsetjeneste) er med. Disse tre skal:

 • være motivatorer for FIT-arbeidet i egen enhet
 • bringe inn erfaringer fra enhetene i ressursgruppe-møtene, for å planlegge og tilrettelegge
 • være aktive i planlegging og gjennomføring av kompetanseheving

Utviklingsleder:

 • leder utviklingsarbeidet med FIT
 • innkaller til ressursgruppemøter
 • har ansvar for lisenser/tilganger i FIT-Outcomes, og har kontakt med brukerstøtte
 • koordinerer veiledning

Enhetslederne:

 • synliggjør at FIT er en tilnærmingsmetode vi bruker hos oss:
 • i utlysninger og tilsettinger
 • i det daglige arbeidet
 • tilrettelegger for at ansatte deltar i nødvendig opplæring og veiledning
 • sørger for at det tilrettelegges for veiledning, og avtaler veiledningsrekke med utpekt veileder
 • bestiller lisens i FIT- Outcomes til nytilsatte fra utviklingsleder, og melder fra når ansatte slutter.

Veiledere:

 • driver gruppe- eller individuell veiledning i avtalt avdeling
 • bidrar aktivt til å utvikle FIT som verktøy, gjennom å heve egen kompetanse, motivere andre, og å gi tilbakemeldinger til utviklingsleder og egen leder.

Ansatte: 

 • må selv være aktive, og delta i kompetanseheving/melde seg på kurs.

Kommenter:

Mer om

fit kor systematisk.tilbakemelding feedback-informerte.tjenester praksiseksempler hedmark

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen