Publisert: 03. oktober 2017.   Endret: 04. oktober 2017
Anne Landheim og Stian Reinertsen, forskningskonferanse 2017

INVITERER: Anne Landheim (NROP) og Stian Reinertsen (NAPHA) (og resten av arbeidsgruppen som ikke er på bildet) åpner dørene til en todagers forskningskonferanse i Trondheim. Kommunene skal både involvere seg i forskning og ta i bruk mer av kunnskapen som allerede finnes. Konferansen skal gi noen svar på hvordan.

Bli bedre til å ta i bruk ny kunnskap

Bli bedre til å ta i bruk ny kunnskap

Hvordan hente inn og ta i bruk kunnskap som kan gjøre psykisk helse- og rustjenestene best mulig? Forskere og fagutviklere møtes på konferanse om utvikling og implementering av ny og eksisterende kunnskap i psykisk helsearbeid.

-Dagens helse- og omsorgstjenester er preget av høyt kunnskapsnivå, men relativt lavt opptak og bruk av kunnskapen som finnes. Behovet slås fast i HelseOmsorg21-strategien fra 2014, sier Reinertsen, faglig rådgiver i NAPHA og prosjektansvarlig for forskningskonferansen.

3.-4. oktober 2017 arrangerer NAPHA med samarbeidspartnere Forskningskonferanse om utvikling og bruk av ny og eksisterende kunnskap i psykisk helsearbeid.

Kommuner og forskning søker sammen

-Denne årlige konferansen i Trondheim er et av våre virkemidler for å stimulere kommunene til å sette i gang forskningsprosjekter og ta i bruk kunnskapen som kommer fra forskning, sier Stian Reinertsen.

Fjorårets konferanse ville særlig stimulere til forskning i kommunene. Den ga praktisk kunnskap i å søke forskningsmidler og innsikt i hvordan etablere samarbeid mellom kommune og forskningsinstitusjoner.

Siden den gang er Forskningsrådet kommet med enda et program spesielt rettet mot innovasjon i kommunesektoren: FORKOMMUNE. Dette vil deltakerne få innblikk i, i tillegg til at en rekke pågående forskningsprosjekter blir presentert.

Hvordan ta kunnskapen i bruk?

Årets tema er likevel implementering, den store utfordringen det er å ta ny kunnskap inn i tjenestene, få den til å smelte sammen med god praksis som finnes der fra før.

-Vi har fått med oss foredragsholdere som er gode på den vanskelige implementeringen, veien fra de gode ideene til løsningene og til bedre praksis som kommer mottakerne av psykisk helse- og rustjenestene til gode, sier Stian Reinertsen.

Disse kommer – og dette skal de snakke om:

  • Roger Lian, direktør i Østlandsforskning skal fortelle om HelseOmsorg21-strategien. Lian har vært med i det nasjonale arbeidet med å utforme denne.
  • Ragnhild Setsaas, rådgiver i Trondheim kommune, skal snakke om FORKOMMUNE, som er Norges forskningsråds nye satsing på forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren.
  • Kjell Arne Røvik (Universitetet i Tromsø) vil kastes lys over
  • Implementering, kunnskapsoverføring og implementering betraktet som oversettelse. -Det er ikke bare å hente inn kunnskap, den må gjerne knas og tilpasses praksis og kunnskap som finnes fra før. Smeltes sammen, forklarer Reinertsen.
  • Dagfinn Ulland, tidligere professor (nå professor emeritus) ved Universitetet i Agder og FoU- leder ved Avdeling for barn og unges psykiske helse, SSHF skal snakke om kunnskapssyn og etikk innen psykisk helsearbeid. Ulland er dr.philos. i religions- og kulturpsykologi, og opptatt av hvordan kunnskapssyn kan innsnevre eller utvide forståelsen av mennesket.
  • Gro Jamtvedt, dekan ved Fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Høgskolen i Oslo og Akershus): Å anvende kunnskapsbasert praksis.
  • Eva Svendsen og Tone Larsen Hoel skal snakke om erfaringsbasert kunnskap. De er begge seniorrådgivere ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse i Skien som har som oppdrag å samle, systematisere og formidle brukeres og pårørendes kunnskap. De har også begge lang erfaring fra klinisk arbeid innen psykiatrien og kommunal sosial omsorg.
Forskningskonferanse i Trondheim 3.-4. oktober 2017

Tema:

Arrangør: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NROP), Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling ( KBT Midt-Norge), Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune.

Kommenter:

Mer om

forskning implementering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen