Publisert: 16. oktober 2017.   Endret: 16. oktober 2017
IMG_0666 Småby fremtid FOTO Anne Kristiansen Rønning

PSYKISK HELSEARBEID FOR FREMTIDEN: Kommunene får til mye for lite penger og kan bygge opp under den enkeltes mulighet og evne til mestring gjennom helhetlig tjenestetilbud og godt folkehelsearbeid, skriver Olav Elvemo i KS. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/NAPHA)

 

Psykologrollen i kommunene - forventninger, muligheter og utfordringer

Psykologrollen i kommunene - forventninger, muligheter og utfordringer

KS mener psykiske lidelser forstås og møtes best der de oppstår og utspiller seg – i kommunen. Psykologene er en viktig ressurs når mer av hjelpen skal gis der folk lever og bor.

Psykologer er for mange kommuner en ny og velkommen yrkesgruppe som det knyttes store forventninger til. Men vi har erfart at det kan være utfordrende når disse stillingene skal lukeparkeres inn i godt etablerte tjenester sammen med fagprofesjoner med lange tradisjoner.

Jeg har lest evalueringer av modellforsøket med kommunale psykologer, snakket med psykologer, kommunalsjefer/rådmenn og ulike kompetansemiljø. Ofte nevnes behovet for psykologer som kan drive med klinisk arbeid. Det er det utvilsomt behov for, mange med rus- eller psykiske lidelser får ikke den hjelpen de har behov for. Det er fremdeles gap mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, og for mange blir henvist til private aktører.

Det er derfor naturlig at psykologene springer dit de opplever at behovene er størst, der de kan ta i bruk anerkjente behandlingsmetoder som er forholdsvis lik dem som benyttes i spesialisthelsetjenesten.

Se hele heftet: Psykolog i kommunen

Vær obs på det som skjedde med somatikken

Men mange spør KS om ikke de kommunale psykologene skulle jobbe mer system- og samfunnsrettet. Mer helsefremmende og forebyggende.

KS er derfor fornøyd med at det foregår et arbeid for å samle og systematisere erfaringer og beskrive ulike roller psykologene kan ha i kommunene. Foreløpig vet vi ikke nok om hvordan psykologrollen har utviklet seg og bør utvikle seg i kommunene.

Vi må merke oss det som har skjedd etter samhandlingsreformen for somatikken. Der har det vært en såkalt høyreforskyvning av tjenestene ved at oppmerksomheten og ressursene dras mot de sykeste, de kompliserte tilfellene som må ha hjelp. Dette kan gå på bekostning av oppmerksomhet mot forebygging og lavterskeltiltak. Når respiratorpasientene konkurrerer med dagaktivitet for demente, er det ikke vanskelig å skjønne prioriteringene.                                                                                                        

Kan en økt satsing på psykologer i kommunen føre til en høyreforskyvning på tross av at målet var det motsatte?

Behov for nytenkning og innovasjon

Kommunene får i hovedsak søkere til psykologstillingene som har eller ønsker en ren klinisk spesialitet. KS etterlyser flere psykologer med spesialitet i samfunns- og allmennpsykologi, psykologer som er gode på forebygging, tidlig intervensjon og som bidrar til kunnskap om hva som skal til for å lage gode lokalsamfunn og god samhandling mellom ulike tjenester. Dette er i dag mangelvare. Det er behov for flere slike stillinger, for utviklingen med flere oppgaver til kommunene vil fortsette.

Kommunene får til mye for lite penger og kan bygge opp under den enkeltes mulighet og evne til mestring gjennom helhetlig tjenestetilbud og godt folkehelsearbeid. En psykolog i en kommune har langt mer å spille på enn en psykolog i for eksempel BUP. Disse mulighetene vil øke mye i årene som kommer.

For at kommunene skal kunne ta på seg slike oppgaver, trengs ikke bare kunnskap og forskning for og med kommunene, det trengs nytenking og innovasjon: nye løsninger, ny teknologi, nye måter å samarbeide på, økt samhandlingskompetanse. Vi må finne de gode måtene å jobbe sammen på. Ikke minst trenger vi flere medarbeidere og solide fagmiljø. Psykologene kan bidra til dette.

Denne artikkelen er en del av inspirasjonsheftet Psykolog i kommunen- en medspiller du kan bla i på skjerm, laste ned eller bestille.

 

 

Olav Elvemo. FOTO: KS
Faghefte fra NAPHA:

Denne artikkelen er en del av heftet Psykolog i kommunen - en medspiller, som du kan bla i på skjerm, laste ned eller bestille.

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene organisering.av.tjenester god.hjelp.i.et.brukerperspektiv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen