Publisert: 12. august 2010.   Endret: 20. september 2018

Recovery

temabilde-recovery

Recovery er en filosofi og holdning som fremmer muligheter. Tjenester kan være mer eller mindre recoveryorienterte.

I Recoveryorienterte psykisk helse og rus-tjenester er tilnærmingen at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer.

Det finnes flere definisjoner på recovery, men den mest kjente er:

«Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv”

                                                                               (Anthony 1993, oversatt av Solfrid Vatne)

Som definisjonen beskriver er selvbestemmelse og selvstyring sentralt i recovery-prosessen, hver person må finne sin egen vei. Viktige personlige elementer i bedringsprosessen har vist seg å være myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål. På engelsk snakker man gjerne om "beeing in recovery" istedenfor "being recovered".

Fra pasientsentrert til personsentrert hjelp

Ingen mennesker opplever en recovery-prosess alene. Familiemedlemmer og andre støttepersoner spiller ofte en avgjørende rolle. I tillegg er sosial inkludering og tildelte sosiale roller i samfunnet også sentralt. Relasjonen mellom ansatte i helsetjenesten og brukeren kan også være et viktig bidrag til recovery for mange mennesker. Recovery-orientert praksis beskriver hva fagpersonene kan gjøre for å støtte opp under personers egen recovery-prosess. Kjernen i recovery-orientert praksis er at man beveger seg fra "pasientsentrert" til "personsentrert" hjelp.

Hjelperen som personlig coach

I recovery-orientert praksis blir fagpersonen mer som en personlig coach eller trener for brukeren. Fagpersonens verdier, kompetanse og personlige coaching-ferdigheter blir derfor viktig for brukerne. Det er blant annet sentralt at fagfolk holder fast ved troen på at mennesker med psykiske lidelser kan vokse og utvikle seg og få et bedre liv. Hjelperen skal stille sin faglige kompetanse og kunnskap til rådighet, samtidig som en skal verdsette brukeren som ekspert på seg selv, i kraft av sine erfaringer. Hjelperen og brukeren blir likeverdige partnere med brukerens mål i sentrum. Relasjonen skal baseres på åpenhet, tillit og ærlighet. Målet er at brukeren er tilstrekkelig informert, og har ferdigheter, nettverk og støtte slik at han/hun så langt det lar seg gjøre kan ta ansvar for eget liv.

Recovery-orientert praksis i mange land

Recovery-orientert praksis er basisen i det lokalbaserte psykiske helsearbeidet i flere land. Noen norske kommuner jobber også med å utvikle sitt psykiske helsearbeid i retning av mer recovery-orientert praksis. På tjenestenivå blir organisatoriske forpliktelser, sosial integrering, å støtte personlig definert recovery og samarbeidsrelasjoner, trukket frem som viktige faktorer for recovery-orientert praksis.

Mer kunnskap om recovery?

Hvis du er interessert i å lese mer om recovery, og om hvordan man kan utvikle praksis og jobbe recovery-orientert, kan du gå inn på de ulike artiklene og lenkene som du finner på denne siden.

 

Alt om

recovery

Nyttig innen recovery:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen