Publisert: 18. september 2016.   Endret: 17. februar 2017
FIT Manual 2

FIT-manual 2: Praktisk bruk

FIT-manual 2: Praktisk bruk

Feedback-Informed Treatment (FIT) skal bidra til økt kvalitet og utbytte av behandling. Manual 2 veileder om det mest grunnleggende i praktisk bruk av FIT som tilbakemeldingsverktøy i behandlingen.

The International Center for Clinical Excellence (ICCE) har utarbeidet en serie av seks manualer som gir viktig informasjon om implementering og bruk av FIT som et verktøy for tilbakemelding fra klient til behandler i den daglige behandlingen. Manualene er elektroniske bøker som kan kjøpes enkeltvis. Manual 2 kan kjøpes i Scott D. Miller Ph.d.s nettbutikk.

I denne artikkelen tar jeg for meg den andre manualen, som veileder om det mest grunnleggende i bruk av FIT som tilbakemeldingsverktøy. Manualen tar primært for seg bruk av skalaene ORS og SRS. Det vises til hvordan disse kan introduseres og integreres som en viktig del av behandlingen og kvalitetsarbeidet i møte med brukerne. Skalaene er svært kortfattet og konsistente og gir behandleren og brukeren mulighet til å vurdere behandlingsforløp/-resultater og den terapeutiske relasjonen.

ORS - Outcome Rating Scale

Outcome Rating Scale (ORS) beskriver brukerens opplevde endring under behandlingen.

ORS består av totalt fire spørsmål, hvor brukeren blir bedt om å innrapportere hvordan han/hun har hatt det etter siste samtale. 

Spørsmålene berører det personlige (hvordan en har det med seg selv), det mellommenneskelige (relasjoner til partner, familie, venner mv.), det sosiale (lokalmiljø, skole, arbeid mv.) og det generelle (en generell opplevelse av hvordan en har det). Man innrapporterer på en 10-punktskala, hvor rekkevidden i skår ligger mellom 0-40, der 40 tilsvarer best fungering. Det er etablert en såkalt klinisk cutoff ved 25 poeng. Dette vil si at klienter som har behov for behandling, og som oppsøker terapi, skårer oftest 24 eller dårligere. Når behandlingen er virksom, så vil ORS øke. Det er her utarbeidet en reliabel endringsindeks, som betyr at dersom klienten innrapporterer en endring tilsvarende minst 5 punkter i skåren, så er det stor sannsynlighet for at endringen vil vedvare over tid.

Manualen illustrerer også hvordan behandler introduserer ORS til sine brukere. 

  • Les også om ulike utgaver av ORS til bruk overfor ulike målgrupper i artikkelen Klar for FIT? (Kommer 28.09.2016)

SRS - Session Rating Scale

Session Rating Scale (SRS) - Beskriver brukers vurderingen av alliansen med behandler gjennom behandlingsforløpet.

SRS består også av fire spørsmål hvor bruker vurderer sin opplevelse av den behandlingstimen hun/har har deltatt i. Her blir man bedt om å vurdere forholdet mellom seg selv og behandler, mål og tema, behandlingsmetoden-/teknikk og generelt. Også her innrapporterer bruker på bakgrunn av en 10-punktskala, hvor rekkevidden i skår ligger mellom 0-40, der 40 tilsvarer best høyest tilfredshet med terapisamtalen. Her vises til en cutoff på 36. Ligger skåren mellom 0-34, så vurderes alliansen mellom behandler og bruker å være dårlig. En skår mellom 34-38 indikerer en allianse som er nokså god, mens 39-40 anses som god. Skåren her må altså være høy for at behandler ikke skal sette i gang tiltak for bedre utbyttet av terapisamtalene. 

Manualen illustrerer også hvordan behandler introduserer SRS til sine brukere.

  • Les også om ulike utgaver av SRS til bruk overfor ulike målgrupper i artikkelen Klar for FIT? (Kommer 28.09.2016)

Kultur for feedback

Forfatterne viser til viktigheten av å tidlig legge til rette for en feedback-kultur som innbefatter flere aktører, det være seg brukere, behandlere, administrasjon mv. En felles forståelse av utfallsmål ved bruk av systematisk kartlegging av allianse og utfall av terapi, er avgjørende for at verktøyet skal kunne bli en naturlig del av behandlingen og kvalitetsarbeidet. Videre understrekes de hvor viktig det er med et språk som legges på brukernes premisser, slik at man får eierskap til sin egen behandling. Forfatterne anbefaler at man unngår bruk av en for teknisk sjargong. Den tradisjonelle ekspertrollen, hvor behandlerne sitter med svarene/fasiten om hva som er best for sine brukere, avvikles gjennom en ny kultur hvor man tar brukernes vurderinger på alvor. 

Quiz og FAQ

Som i de andre manualene i serien, har forfatterne lagt opp til en liten quiz. Denne består av totalt 10 spørsmål med ulike svaralternativer. Svarer man feil på noen spørsmål, er det enkelt å gå tilbake til den aktuelle delen i manualen for å lese seg opp på nytt. I tillegg er det lagt inn en egen seksjon med spørsmål som ofte stilles angående FIT. Disse har utfyllende og gode svar på problemstillingene.

 

FIT

Feedback-Informed Treatment (FIT) er utviklet av The International Center for Clinical Excellence (ICCE). Det er et verktøy som legger til rette for systematisk tilbakemelding fra bruker til behandler. Den som mottar behandling rapporterer inn sin vurdering av hva som er virksomt i behandlingen og hva som er viktig i relasjonen med behandler, og det benyttes skåringsverktøy.

 

 

 

Kommenter:

Mer om

fit praksis verktøy kor feedback-informerte.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen