Publisert: 04. april 2020.   Endret: 04. april 2020
Chris Bekken, leder for enhet psykisk helse og rus, bydel Nordre Aker i Oslo

NYE VERKTØY: Chris Bekken, leder for enhet psykisk helse og rus i bydel Nordre Aker i Oslo, forsøker sammen med sine kolleger å ivareta flest mulig av tilbudene sine på nye måter, og ved hjelp av digitale verktøy. Her på hjemmekontor. FOTO: Privat

Bydel i Oslo forberedte seg på økt press på psykisk helsetjenestene

Bydel i Oslo forberedte seg på økt press på psykisk helsetjenestene

-Vi så tidlig at presset på bydelens psykisk helse- og rustilbud ville øke når fastleger og spesialisthelsetjenestens tilbud ble redusert.

-Derfor har vi gjort en rekke tiltak for å klare å opprettholde mest mulig av tilbudene våre, og ta i bruk digitale løsninger for å møte behovet, sier enhetsleder for psykisk helse og rus i Nordre Aker bydel i Oslo, Chris Bekken.  

Forebygger forverring

Han og kollegene merker både at personer som vanligvis ville blitt lagt inn i spesialisthelsetjenesten nå ikke blir det, og at personer med milde til moderate psykisk helseproblemer opplever økt symptomtrykk.

-Opprinnelig var planen å redusere tjenestene til pasienter som var tilknyttet psykisk helsearbeiderteamet der det ble vurdert at oppfølging ikke var kritisk for liv og helse. Vi gikk raskt tilbake på dette siden vi opplevde at svært mange av våre tjenestemottakere med milde og moderate psykisk helseutfordringer ble dårligere grunnet situasjonen, sier Bekken.

Blant tiltakene de gjorde var å opprettholde turgrupper på inntil fem personer, inkludert en ansatt fra tjenesten.

-Mange av våre tjenestemottakere opplever at dagene har blitt monotone og innholdsløse. Slike tilbud kan derfor bety svært mye, sier han.

Jobber oppsøkende – med strenge smittevernregler

Ellers har bydelens fleksible oppfølgingstjeneste, kalt FOT – teamet, vært virksom med oppsøkende virksomhet i hele perioden.

-De tre ansatte i teamet har arbeidet adskilt fra hverandre for å minimere smitterisiko. Denne tjenesten går som vanlig og er svært viktig for seksjonen, fordi teamet ved siden av sine faste pasienter også driver oppsøkende virksomhet ved bekymringsmeldinger og hastesaker, sier Bekken.

I samarbeid med nabobydelen Bjerke og Nydalen DPS har de også et oppsøkende FACT-team.

-Dette teamet samarbeider tett med FOT-teamet, noe som styrker vår mulighet til å følge opp tjenestemottakere som bor i eget hjem, og som ikke nyttiggjør seg så lett av øvrig tjenestetilbud. De fleste følger de opp via telefon, mens noen er så sårbare for isolasjon at de møter teamet, men da med smittevernhensyn ivaretatt, sier han.

Rask psykisk helsehjelp via nett

Hele psykisk helsearbeiderteamet ble tidlig satt til å gjøre oppfølgingsarbeidet fra hjemmekontor. De følger i dag opp samtlige av sine pasienter over telefon. Tilbakemeldingene er positive fra ansatte, og overgang til den nye arbeidshverdagen har fungert godt, ifølge Bekken.

-Vi har også startet utprøving av videoverført pasientoppfølging via tjenesten «Conferere». I forbindelse med at vi nå oppretter lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp jobbes det med en løsning der innbyggere via en link kan komme i kontakt med en behandler. Da settes man i et virtuelt venterom. Dette blir et lavterskeltilbud der man ikke trenger henvisning eller vedtak, og lett kan komme i kontakt med en psykisk helsearbeider, sier han.

Treningstilbud og kurs

Frisklivssentralen i bydelen har hatt viktige treningstilbud og kurs.

-Vi har sagt at tilbudet må opp igjen i en eller annen form. Frisklivssentralen skal se på hvordan trening og kurs i røykeavvenning, snusavvenning, matlaging og annet kan gjennomføres slik at smittevernhensyn ivaretas på en god måte. Det kan enten være digitalt eller i mindre skala, sier Bekken.

Øver på lav bemanning

Parallelt med flytting til hjemmekontor for psykisk helsearbeiderteamet, startet heldøgnboligen for mennesker med psykiske helseutfordringer et arbeid med smittevernsrutiner og utprøving av nedbemanning.

-Det var for å simulere en situasjon hvor en stor andel av personalet ble satt i karantene eller isolasjon. Det er en svært reell mulighet for at personal eller beboere på ett eller annet punkt vil bli smittet med Covid-19, og vi har derfor utarbeidet og etablert rutiner som skal fungere både forebyggende og samtidig trene personalet på situasjonen før den oppstår. Grunntanken er at ved å teste ut tiltakene før det blir en kritisk situasjon vil man avdekke svakheter som vil fremstå som kritiske hvis de innføres etter at situasjonen oppstår. Dette gir oss anledning til å justere etter behov, mener han.

Seks studenter på laget

Tjenesten har også styrket laget med studenter.

-Vi kontaktet tidlig OsloMet for å undersøke muligheten for å ta inn studenter i praksis. Per i dag har seks studenter praksis i seksjonen som del av videreutdanningen i psykisk helsearbeid. Disse er fordelt på bolig, FOT-team og psykiskhelsearbeiderteam. Dette er svært verdifulle ressurser for bydelen i denne tiden, sier tjenestelederen.

En smittet medarbeider

Veiledning mellom ledere og ansatte foregår via Facebooks tjeneste Workplace, og man opprettholder her også det sosiale arbeidsmiljøet.

-Leder starter et møterom, så kan ansatte bli med for veiledning og spørsmål i plenum ved behov, forteller han.

Alle ansatte har blitt pålagt å gjennomføre e-læringskurs i smittevern som et forebyggende tiltak.

-Så langt har vi kun hatt en smittet medarbeider, men siden oppfølgingen foregår hjemmefra var det ingen fare for at andre ville bli utsatt for smitte.  Per i dag er det ingen som er i karantene i vår seksjon, men vi vet at dette kan endre seg raskt, erkjenner Bekken.

Kommenter:

Mer om

nyheter koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid korona act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen