Publisert: 08. oktober 2016.   Endret: 09. oktober 2016
Berit Langseth, Mariann Haukland og Jan Kåre Hyummelvoll, ansvarlige for et Recoveryverksted som strekker seg over seks samlinger ved Sagatun Brukerstyrt Senter i 2016

RECOVERY-VERKSTED: -Måten vi kombinerer teori, praksis og erfaringer på, er så spennende! Mariann Haukland (i midten), professor Jan Kåre Hummelvoll (t.h.). og Berit Langseth (t.v.) forbereder og oppsummerer mellom øktene i Recovery-verkstedet.

Sagatun i havn med recovery-verksted

Sagatun i havn med recovery-verksted

-Vi ville bli kjempedyktige på Recovery, sier Mariann Haukland, som driver Regional ressursbase ved Sagatun Brukerstyrt Senter. I et halvt år har mester, svenner og deltakere møttes ved arbeidsbenkene.

Jan Kåre Hummelvoll, Berit Langseth (Sagatun Brukerstyrt Senter) og Mariann Haukland (leder for Regional Ressursbase ved senteret) er ansvarlige for et spennende prosjekt, der selve meningen med livet har vært viktig.

Napha.no besøkte dem en varm og stille sommerdag, da grønt løv skapte skyggespill i rommet og vi lyttet. 

-Det eneste som er sikkert, er forandring. Derfor er det viktig med sosiale nettverk å hvile i. Man kan trenge et fast monument, som en stein å holde i, mens alle ting flyter. Recovery er knyttet til en persons egen bedringsprosess, men de sosiale betingelsene og menneskene rundt er viktige, sier professor Jan Kåre Hummelvoll.

I Café Spiseriet i den eventyrlige villaen er stemningen lys. Hummelvoll holder en kort, men fyldig forelesning om recovery som sosial prosess. Berit Langseth, som sier at Sagatun Brukerstyrt Senter reddet livet hennes, bekrefter hvor viktig sosiale nettverk er for en bedringsprossess, og deler av sin personlige historie:

 -Venner er viktig. I boligen jeg bodde i, hadde jeg to venninner. Men, her ved Sagatun har jeg etter hvert fått mange flere å spille med, sier hun.

Det er en glede i stemmen som vitner om et sprang.

Les også: -Sagatun reddet livet mitt

Verksted for Recovery-kunnskap

I løpet av seks samlinger fra mars til oktober 2016 på Sagatun Brukerstyrt Senter knas og dreies det frem verdifull kunnskap. Deltakerne på recovery-verkstedet er mennesker med brukererfaring og representanter fra kommunalt psykisk helsearbeid og DPS.

 -De får innsikt i erfaring og kunnskap om hva som fremmer helse og opplevelse av sammenheng, og hvilke verdier som ligger til grunn for bedringsprosesser. Vi lærer om recovery som prosess og praksis i psykisk helsearbeid, sier Jan Kåre Hummelvoll.

Den første timen i hver samling benyttes til en ressursforelesning. I den andre timen til gruppearbeid og plenumsdiskusjon om forelesningens tema.

Seks ulike samlinger

Ulike tema har vært behandlet på samlingene:

 1. Hva er recovery? Statlige føringer og helsefremmende ideologi. Teori om opplevelse av sammenheng – og verdier knyttet til bedringsprosesser
 2. Recovery som en personlig prosess (den individuelle verden - læring, innsikt, selvopplevelse)
 3. Recovery som en relasjonell prosess (medverden – bl.a. relasjon og omsorg)
 4. Recovery som en sosial prosess (omverden – det sosiale liv)
 5. Recovery som spirituell prosess (ideologi- eller oververden – den meningssøkende prosess)
 6. Prinsipper for recovery-orienterte tjenester (oppsummering)

Borg, M., Karlsson, B. & Stenhammer, A. (2013). Recoveryorienterte praksiser. En systematisk kunnskapssammenstilling. Trondheim: NAPHA, Rapport nr. 4 er tilgjengelig som pensum.

Får oppgaver

-Mellom samlingene har deltagerne fått en oppgave basert på et spørsmål som har meldt seg i løpet av arbeidet med dagens tema. Det har også hendt at noen har fått i oppgave å lese en utvalgt artikkel, forteller Berit Langseth.

Det å trekke inn selve meningen med livet, i diskusjonene har vært kjempeviktig.

-Dette er noe som ofte mangler innenfor behandling i dag. Men, hvis en finner ut hva som gir mening for den enkelte, blir det mye lettere å ta tak i sin egen endringsprosess, sier Mariann Haukland.

Recovery som sosial prosess

Temaet denne dagen, er recovery som sosial prosess. Det betyr å ivareta og utvide vanlige sosiale roller, som for eksempel ektefelle, arbeidstaker, student eller venn, og bidra til et fellesskap som man selv velger.

-Det handler om å ta tilbake ting som er mistet, ta tilbake kontrollen, finne mening og leve dagliglivet slik man ønsker. Man finner strategier og meningsfulle aktiviteter, sier Hummelvoll.

Sagatun Brukerstyrt Senter setter i gang slik aktivitet.

Arbeid, regler og plikter

Café Spiseriet i første etasje byr for eksempel på reell arbeidstrening.

-De som jobber må følge gjeldende forskrifter, som å ha på egnete klær og etterkomme kravene til rengjøring, for driften kan inspiseres av Mattilsynet, sier Mariann Haukland.

Bedring handler videre om å styrke sin sosiale identitet og få tilgang til samfunnets goder. Man strekker seg mot både rettigheter og plikter i samfunnet.

-Ikke alle som kommer innom her, er innforstått med alle samfunnets spilleregler. Men, dette bidrar huset til å lære bort. Her møter du et sosialt samfunn, ikke et fiktivt samfunn, som for eksempel på nett, sier en av deltakerne.

Kjempe mot diskriminering

-Recovery som sosial prosess innebærer også arbeid for menneskerettigheter og mot diskriminering, og å arbeide for det som fremmer mot, vekst og utvikling. Et ekte samarbeid med en fagperson er for eksempel både en rettighet brukerne har og noe som muliggjør en slik prosess. Retten til selvbestemmelse likeså, sier Hummelvoll.

Støtte og utfordring

Støtte fra andre er viktig når du vil gå nye veier i livet ditt, mener Berit Langseth, som deltar ved diskusjonen ved bordene. Hva oppleves som viktig ved Sagatun?

-Vi blir respektert, får tillitt, blir utfordret i vårt eget tempo, sier en deltaker ved et av bordene.

Medgangere blir nevnt. De som støtter og hjelper, men som kanskje også utfordrer til fremgang.

Lærer mer av dialog

Hummelvoll, Langset og Haukland kunne kalt dette for seminar og undervisning, men har valgt verksted. Tanker blir satt ord på og prøvd ut i dialog. Noe skapes.

-Alle må bidra med noen kunnskaper. Vi vet ikke på forhånd helt hva vi skal lage, men vet at vi vil at det skal bli noe fint, sier professor – nei, verkstedmester – Hummelvoll.

Mariann Haukland er opptatt av at ulikheten dem i mellom gjør samarbeidet interessant og skjerpende. De tre oppsummerer mellom hver samling, og legger et opplegg for neste gang.

-Jan Kåre, Berit og jeg har ser saken i forskjellige perspektiver. Man stiller hverandre spørsmål, og man må tenke gjennom sin egen forståelse. Man må forklare hva man mener og finne frem til ord og begreper, sier hun.

Gjør inntrykk

Ikke bare deltakerne, men også både mester og svenner har lært noe:

-I starten visste jeg ikke hva recovery var. Jeg har plukket opp et sett av fagord underveis som jeg kan bruke videre, sier Berit Langseth.

-På hvert verksted får jeg tilbake noe nytt om forskjellige måter å hente seg inn på. Det er så lærerikt med erfaringene og historiene som deles i gruppearbeidene. Sagatun trer frem som et betydningsfullt sted der folk hjelper hverandre, og det gjør inntrykk å høre at så mange finner styrke i å se andres mestringsopplevelser, sier Hummelvoll.

Siste økt i verkstedet

Nå er det oktober, og på siste samling 5. oktober oppsummeres arbeidet som er gjort i verkstedet.

-Dette har gitt meg en større forståelse av hvordan jeg kan legge føringer i mitt eget opplegg når det gjelder å komme på rett spor for bedring i egen hverdag, sier en av deltakerne.

En annen mener det er veldig viktig at kunnskapen kommer ut til de som jobber med klienter i Helsevern, NAV, kommune.

Resultatene fra verkstedet vil nå bli behandlet og senere presentert i en rapport. Napha.no vil holde deg oppdatert!

Utforsk temaet Recovery i kunnskapsbasen på napha.no

MESTER OG SVENNER: Jan Kåre Hummelvoll(professor), Mariann Haukland(leder Regional Ressursbase) og Berit Langseth (Sagatun Brukerstyrt Senter) har drevet Recoveryverksted et halvt år.
Sagatun Brukerstyrt Senter
 • er et av fem regionale brukerstyrte sentre i Norge
 • holder til på Hamar 
 • gir tilbud  lokalt, og regionalt (Hedmark, Akershus og Oppland).
 • for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus, men åpent for alle.
 • gir tilbud om aktivitet, sosial kontakt, arbeidstrening, kurs- og kompetanseheving.

Sentrets hovedide er å bidra til selvstyrking (empowerment) og bedringsprosesser (recovery). Ingen spør etter diagnoser. Brukerne definerer selv om, og hvordan tilbudene på huset skal brukes.

 • er regional ressursbase med nasjonal oppgave: Sprer kunnskap og kompetansehevende tiltak som fremmer brukermedvirkning og brukerstyring.
 • har «Verktøykassa for brukermedvirkning», som inneholder kurs for fag, tjenesteapparat, brukere og pårørende.

.

 

DIALOG: Diskuterer recovery som sosial prosess
MEDGANGERE: -Medgangere støtter og hjelper til fremgang. Fokus er på det som er positivt fremfor på tidligere tragedier.

Kommenter:

Mer om

recovery reportasjer nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen