Publisert: 02. mai 2019.   Endret: 02. mai 2019
16000103 hus

AKTUELT: Mange av beboerne ønsker å bidra til for eksempel oppussing og reparasjoner, og medbestemmelse er viktig for en recovery-prosess hvor beboerne blir inkludert og tatt på alvor. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Ny forskningsrapport peker på behov for bredt spekter av botilbud i kommunene

Ny forskningsrapport peker på behov for bredt spekter av botilbud i kommunene

Erfaring og kunnskap, som er oppsummert i en ny rapport fra SINTEF, kan ha betydning for hvordan kommunene planlegger og bygger botilbud i framtiden.

I rappporten har SINTEF evaluert hvordan egen bolig, bokvalitet og plassering av bolig påvirker livssituasjonen til beboerne. Forhold som teknisk standard, robusthet i materialbruk, kvalitet i utførelse og løsning, lokalisering og boligtype er vurdert

Forskerne har også sett på forhold som påvirker beboernes opplevelse av trygghet, og betydningen av brukerinvolvering og kommunikasjon med nærmiljøet.

Medbestemmelse er viktig i recovery-prosessen

Tre av konklusjonene i rapporten er følgende:

  • Det må finnes et spekter av botilbud, både samlokaliserte og individuelle, som passer ulike behov. Småhus fremstår som en god løsning for de som bor i det i begge kommunene. Småhus passer ikke for alle, og de som trenger tettere oppfølging i boligen kan ha nytte av andre boformer.
  • Det er nødvendig med heldøgns bemanning i enkelte bofellesskap hvor det bor mennesker som ruser seg, har psykiske problem eller utagerer. Både for å trygge beboerne og omgivelsene.
  • Mange av beboerne ønsker å bidra til for eksempel oppussing og reparasjoner, og medbestemmelse er viktig for en recovery-prosess hvor beboerne blir inkludert og tatt på alvor.

Etterlyser flere studier                                                                              

SINTEF har utarbeidet et en oversikt over anbefalte designprinsipper til bruk i planlegging av ulike botilbud, og etterlyser flere studier for å sikre et bredere grunnlag og økt kunnskap om hva som gir gode botilbud.

Videre understreker de behovet for en oppdatering av den ti år gamle veilederen «Endelig hjemme. Utforming av boliger til vanskeligstilte» (Støa, Denizou og Hauge 2007).

 

 

 

 

Rapporten «Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger med rus- og psykiske lidelser (2019)»
  • Forskere fra SINTEF Byggforsk har sett på ulike boformer for mennesker som har rus- og psykiske lidelser i Melhus kommune og Trondheim kommune.
  • Det har vært gjennomført en case-studie med tre gruppeintervjuer og 20 individuelle intervjuer av beboere, pårørende, ansatte i tjenesteapparatet og samarbeidspartnere.
  • Videre har det vært gjennomført befaringer og analyse av de ulike byggene (småhus, minihus, eneboliger og bofellesskap).
  • Arbeidet med rapporten er finansiert av Husbanken.

Kommenter:

Mer om

bolig forskning nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen