Publisert: 25. august 2017.   Endret: 28. august 2017
Stian Reinertsen, Trondheim, 25.8.17

LÆR MER OM Å SETTE I GANG FORSKNING: Stian Reinertsen, faglig rådgiver i NAPHA, oppfordrer kommunene til å søke forskningsmidler. I september inviterer han, sammen med en større arbeidsgruppe, til konferanse om å sette i gang forskning i og på kommunene.

Kommuner, søk midler til forskning og innovasjon!

Kommuner, søk midler til forskning og innovasjon!

Forskning som utvikler psykisk helse og rusarbeidet i kommunene, kan få midler gjennom FORKOMMUNE. 6. september er neste søknadsfrist.

-Flere må nok jobbe riktigere og bedre for å øke sannsynligheten for tilsagn av forskningsmidler. Mange begynner for sent. Søknaden og prosjektet må vise til god kvalitet hva gjelder relevans for egen kommune, metode, gjennomførbarhet og litt originalitet, siden mange søknader er ganske like, sier Stian Reinertsen, faglig rådgiver i NAPHA.

Disse fikk i august

Første tildelinger av midler gjennom Forskningsrådets program FORKOMMUNE ble annonsert 23. august. Programmets formål er forskning og innovasjon i kommunesektoren. I alt 13 forprosjekter og nettverk fikk 300 000 kr. hver. Bergen kommune var blant dem som fikk støtte, til forprosjektet Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunene. Ellers var det få direkte helserelaterte prosjekter som fikk støtte i forhold til hvor mange som søkte.

Les mer om Hva er FORKOMMUNE

I alt kom det inn 91 søknader. Helsefag domminerte, blant dem psykisk helse, tannhelse, velferdsteknologi og folkehelse. Over 80 kommuner og 10 fylkeskommuner var med enten som hovedsøker eller som samarbeidspart.

Neste mulighet

Neste søknadsfrist til FORKOMMUNE er 6. september! Denne gangen er det et krav at kommuner eller fylkeskommuner står som hovedsøkere, ikke forskningsmiljøet/-institusjonen. De må ha med seg et forskningsmiljø som samarbeidspart, men gjerne selv være instansen som tar initiativet, rapporterer og har ansvaret for finansiering.

Selv om prosjektene i forrige søknadsrunde var relevante og gode, framsto mange av dem med litt for svak forankring i kommunen som samarbeidende part, i følge Forskningsradet.no. 5.juli.  

Ressurskrevende?

Det kan også søkes om midler til forprosjekter, noe som ikke skal trenge å være så alt for ressurskrevende. Om man skulle få avslag, kan man søke om både forprosjekter og hovedprosjekter flere ganger. Det er ingen forutsetning å ha søkt om forprosjekt for å søke om et hovedprosjekt. Det er heller ingen garanti for a man får støtte til et hovedprosjekt, selv om man har fått forprosjektmidler tidligere.

-Først og fremst må man bli dyktigere på å søke, sier Reinertsen.

Lær med NAPHA!

NAPHA vil bistå kommunene. Forskningskonferansen vår er et av virkemidlene for å få flere til å sette i gang forskningsprosjekter og ta i bruk kunnskapen som kommer fra forskningen:

NAPHA med samarbeidspartnere arrangerer Forskningskonferanse om utvikling og bruk av kunnskap i psykisk helsearbeid, 3.-4. oktober, 2017.

-Årets konferanse handler om hvordan utnytte ny og eksisterende kunnskap bedre. Vi har fått med oss foredragsholdere som er gode på den vanskelige implementeringen - veien fra de gode ideene til løsningene og til bedre praksis, som kommer mottakerne av psykisk helse- og rustjenestene til gode, sier Stian Reinertsen.

Roger Lian, Direktør i Østlandsforskning skal snakke om HelseOmsorg21-strategien og Ragnhild Setsaas, rådgiver i Trondheim kommune skal snakke om FORKOMMUNE

Brukermedvirkning - et pluss

-De senere årene ser vi også en klar trend som viser at brukermedvirkning, primærhelse, samhandling og tjenestetilbud i kommunene blir vektlagt i helseforskning. Brukermedvirkning er eksempelvis et mer eller mindre krav for å få godkjent prosjektet. Et godt tips her å involvere brukerne allerede fra starten i utformingen av forskningsprosjektet.

 

Kommenter:

Mer om

forskning søknadsfrister utlysninger kvalitetsarbeid nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen