Publisert: 15. april 2016.   Endret: 19. april 2016
Redusere tvang, kommentar fra NAPHA COLOURBOX8862041

I STEDET FOR TVANG: Psykiskhelsefaglige tjenester og tilnærminger som reduserer behovet for innleggelser og medisinering ved tvang eksisterer i Norge i dag. NAPHA mener disse bør stases på og styrkes. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

Sats på ACT-team og andre tilnærminger som reduserer tvang!

Sats på ACT-team og andre tilnærminger som reduserer tvang!

Vi deler Helseministerens bekymring for at bruken av tvang i det psykiske helsevernet ikke går ned, og mener ett viktig svar er å styrke eksisterende tilnærminger som har vist seg å forebygge behovet for tvang. ACT-team er blant dem.

I en kronikk i Aftenposten 21. april, skriver Helse- og omsorgsminister Bent Høie om at tvangsbruken i det psykiske helsevernet ikke går ned. Han vil gjøre det vanskeligere å bruke tvang og bebuder en gjennomgang av tvangsregelverket.

I påvente av dette arbeidet, mener NAPHA at tilnærminger som vi vet reduserer bruken av tvang, bør styrkes.

ACT-teamene reduserer tvang

NAPHA har siden 2009 vært involvert i opplæring, etablering og utbredelse av Assertive community treatment (ACT) som metode i Norge. ACT-team er en tjeneste rettet mot brukere med alvorlige psykiske lidelser som har utfordringer knyttet til å nyttiggjøre seg eksisterende tjenester, eller som ikke ser eget behov for hjelp. Teamene etableres med personell fra både primær- og spesialisthelsetjeneste, er tverrfaglig sammensatt og aktivt oppsøkende. 

Til nå er 20 ACT/FACT-team i drift eller etablering, og fire-fem er under planlegging.

Erfaringene fra etableringen av ACT-team i Norge viser at tilbudet stimulerer til økt frivillighet. Evalueringsrapporten om ACT-teamene viser både reduksjon i antall tvangsinnleggelser, og at antall oppholdsdøgn på tvang ble redusert fra ca 11500 til 5200, sier Hatling. ACT som arbeidsform bidrar til dette ved at brukerne fanges opp tidligere fordi ACT følger dem opp tettere. Slik får brukerne tidligere hjelp, de trenger ikke like lange innleggelser for å oppnå bedring, og dermed mindre behov for å bruke tvang. brukerne følges tett opp av Når ACT-teamet følger opp brukerne tett, kan de også skrives ut tidligere.

Flere forebyggende tiltak

Forebygging av tvangsinnleggelser, som igjen er en forutsetning for den øvrige tvangsbruken i Norge, skjer særlig når en får til et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og det kommunale tilbudet. Framover vil vi foreslå følgende:

  • Flytte ressurser fra døgntilbud til mer utadrettet og ambulant spesialisthelsetjeneste.
  • Tettere samarbeid mellom det kommunale psykiske helsearbeidet og spesialisthelsetjenesten.
  • I tillegg til å stimulere til etablering av ACT, satse på FACT,  en mer fleksibel modell med mange av de samme elementene som ACT.
  • Kompetent og variert kommunalt psykisk helsearbeidstilbud (boliger, oppsøkende virksomhet, Individuell jobbstøtte mv) med tilstrekkelig kapasitet gjennom uken og døgnet.
  • - Og her vil den statlige satsingen på psykologer i kommunene ikke være svaret, her er det helt andre yrkesgrupper og tilnærminger som utgjør og vil utgjøre tilbudet.
  • Brukerstyrte tilbud, som for eksempel brukerstyrte senger og lett tilgjengelige tjenester.  

Den relative reduksjonen i det kommunale tilbudet vi har sett siden opptrappingsplanen gir derfor grunn til bekymring, også med tanke på arbeidet med å redusere bruken av tvang.

NAPHA undersøker tvang i kommunale tjenester

Hva med bruk av tvang innenfor de kommunale tjenestene? På oppdrag fra Helsedirektoratet undersøker NAPHA nå hvilke former for rettighetsinngripende tiltak kommunene anvender. Selv om kommunene har liten formell adgang til bruk av tvang overfor mennesker med psykiske lidelser har det i lang tid vært en bekymring for hvilken praksis man har.

Vi vil derfor anbefale at en i den kommende gjennomgangen av tvangsregelverket også ser på denne siden av lov- og regelverket.

 

 

Trond Hatling, leder i NAPHA

Kommenter:

Mer om

kommentar tvang.og.makt act brukermedvirkning act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen